Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13267
Title: Порівняльний аналіз гігієнічних властивостей флісових полотен для військової форми в аспекті їх функціонального призначення
Authors: Супрун, Н. П.
Шатило, Т. В.
Остапенко, Н. В.
Гаврусенко, Н. Ф.
Keywords: одяг військовослужбовців
флісові полотна
гігієнічні властивості
одежда военнослужащих
флисовые полотна
гигиенические свойства
military uniform
fleece materials
hygienic properties
Issue Date: 2019
Citation: Порівняльний аналіз гігієнічних властивостей флісових полотен для військової форми в аспекті їх функціонального призначення [Текст] / Н. П. Супрун, Т. В. Шатило, Н. В. Остапенко, Н. Ф. Гаврусенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 2 (132). - С. 99-107.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: В статті наданий аналіз флісових матеріалів для форменого одягу військовослужбовців та представлені результати експериментальних досліджень показників структури та фізичних властивостей, отриманих відповідно до стандартизованих методик. Теоретичні та експериментальні дослідження базуються на основних положеннях текстильного матеріалознавства з використанням статистичної обробки результатів експерименту. Проведене дослідження дозволило встановити відповідність зразків флісових начісних полотен, які використовуються для виготовлення сучасної військової форми, вимогам технічних умов на відповідні вироби за значеннями поверхневої густини та коефіцієнта повітропроникності. Встановлена кореляція між цими двома показниками з коефіцієнтом кореляції 0,81. Визначено відповідність досліджуваних полотен вимогам технічних умов за показником товщини. Проведено визначення впливу стискаючого зусилля на товщину флісових полотен. Порівняльний аналіз коефіцієнтів паропроникності 10 зразків флісових матеріалів в умовах градієнту температур 150С засвідчив їх високу здатність до транспорту пароподібної вологи. Вперше визначено коефіцієнти повітро- і паропроникності різних видів флісових полотен, які використовуються для виготовлення сучасної військової форми. Встановлена кореляція між значеннями поверхневої густини та коефіцієнтом повітропроникності. Запропоновано проводити якісну оцінку щільності структури флісових полотен за величиною зміни їх товщини при зміні навантаження притискної площадки на зразок при вимірюванні. Визначено взаємозв’язок структурних характеристик флісових полотен з показниками паропроникності і повітропроникності, що дозволить з асортименту полотен, які пропонують різні виробники, вибрати такі, що мають найкращі гігієнічні властивості.
В статье предоставлен анализ флисовых материалов для форменной одежды военнослужащих и приведены результаты экспериментальных исследований показателей структуры и физических свойств, полученных в соответствии со стандартизированными методиками. Теоретические и экспериментальные исследования базируются на основных положениях текстильного материаловедения с использованием статистической обработки результатов эксперимента. Проведенное исследование позволило установить соответствие образцов флисовых начесных полотен, используемых для изготовления современной военной формы, требованиям технических условий на соответствующие изделия по значениям поверхностной плотности и коэффициента воздухопроницаемости. Установлена корреляция между этими двумя показателями с коэффициентом корреляции 0,81. Определено соответствие исследуемых полотен требованиям технических условий по показателю толщины. Проведено определение влияния сжимающего усилия на толщину флисовых полотен. Сравнительный анализ коэффициентов паропроницаемости 10 образцов флисовых материалов в условиях градиента температур 150С показал их высокую способность к транспорту парообразной влаги. Впервые определены коэффициенты воздухо- и паропроницаемости различных видов флисовых полотен, используемых для изготовления современной военной формы. Установлена корреляция между значениями поверхностной плотности и коэффициентом воздухопроницаемости. Предложено проводить качественную оценку плотности структуры флисовых полотен по величине изменения их толщины при изменении нагрузки прижимной площадки при измерениях. Определена взаимосвязь структурных характеристик флисовых полотен с показателями паропроницаемости и воздухопроницаемости, что позволит из ассортимента полотен, предлагаемых различными производителями, выбирать те, что имеют лучшие гигиенические свойства.
Determination of quality indices of fleece textile fabrics of different manufacturers intended for the national form of military personnel, and comparison of established values with existing requirements. The article provides an analysis of fleece materials for military uniform and presents the results of experimental studies of structural and physical properties, obtained in accordance with standardized techniques. Theoretical and experimental studies are based on the basic provisions of textile material science using the statistical processing of the experimental results. The study allowed to establish the suitability of samples of fleece materials, which are used for the manufacturing of modern military uniforms, to the requirements of product specifications on the values of surface density and the coefficient of air permeability. The correlation between these two indicators with a correlation coefficient of 0.81 is established. The suitability of the studied fleece materials to the requirements of product specifications on the thickness index is determined. The influence of compressive force on the thickness of fleece materials has been determined. A comparative analysis of vapor permeability coefficients of 10 samples of fleece materials in conditions of a temperature gradient of 150 ° C indicated their high ability to transport vaporous moisture. For the first time, the coefficients of air and vapor permeability of different types of fleece materials, which are used for manufacturing of modern military form, are determined. The correlation between the values of the surface density and the air permeability coefficient for these materials is established. It is proposed to use as a qualitative characteristic of the density of the structure of the fleece materials the value of their change in thickness while measuring at different pressure. he interconnection of structural characteristics of fleece materials with parameters of vapor permeability and air permeability is determined, which will allow to choose from the assortment of samples offered by different manufacturers the best on hygienic properties.
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.2.9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13267
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра ергономіки і дизайну
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра моди та стилю (МС)
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V132_P099-107.pdf420,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.