Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13268
Title: Розвиток інтелектуального підприємництва закладу вищої освіти
Authors: Грищенко, І. М.
Щербак, В. Г.
Keywords: інтелектуальне підприємництво
заклад вищої освіти
комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності
мультипроектне управління
крос-функціональні команди
інжиніринговий центр
интеллектуальное предпринимательство
учреждение высшего образования
коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности
мультипроектное управление
кросс-функциональные команды
инжиниринговый центр
intellectual entrepreneurship
institution of higher education
commercialization of intellectual activity results
multi-project management
cross-functional teams
engineering centre
Issue Date: 2019
Citation: Грищенко І. М. Розвиток інтелектуального підприємництва закладу вищої освіти [Текст] / І. М. Грищенко, В. Г. Щербак // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 2 (133). - С. 8-29.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Визначення сутності інтелектуального підприємництва в закладі вищої освіти дозволило обґрунтувати специфічні принципи, систематизувати ключові проблеми розвитку інтелектуального підприємництва в закладах вищої освіти України та окреслити напрямки їх вирішення. Представлена концепція інноваційного підприємництва в закладі вищої освіти на основі комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності (РІД) є самостійним видом діяльності, що спрямовано на створення і реалізацію комерційного потенціалу одержуваних у ЗВО результатів інтелектуальної діяльності; базується на власних принципах, забезпечується специфічними елементами внутрішньої університетської інфраструктури і реалізується в лише їй властивих організаційних формах. Запропоновано організаційно-економічний механізм комерціалізації РІД у ЗВО, для забезпечення умов реалізації якого було визначено склад, сформульовано принципи і завдання інфраструктурного забезпечення комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності в закладі вищої освіти. Розроблено організаційну модель комерціалізації РІД у закладі вищої освіти, основу якої становить інжиніринговий центр, а також механізм мультипроектного управління комерціалізацією РІД у закладі вищої освіти, ядром якого виступає постійно діючий проектний офіс у складі інжинірингового центру, а об'єктами є крос-функціональні команди з питань комерціалізації та проектні організаційні структури, що забезпечують виведення на ринок інноваційних продуктів, в основі яких лежать передові розробки ЗВО. Використання розробленої системи критеріїв оцінки інноваційного та комерційного потенціалів результатів інтелектуальної діяльності дозволяє обґрунтовано відбирати результати інтелектуальної діяльності для комерціалізації на підставі оцінки їх інноваційного та комерційного потенціалів, що дозволяє виробляти об'єктивне порівняння РІД та інноваційних продуктів, створюваних на їх основі, по різним комбінаціям критеріїв з метою встановлення пріоритетів і прийняття раціональних рішень у сфері фінансування і ресурсного забезпечення, що підвищує ефективність інноваційної діяльності та результативність інтелектуального підприємництва ЗВО в цілому.
Определение сущности интеллектуального предпринимательства в учреждении высшего образования позволило обосновать специфические принципы, систематизировать ключевые проблемы развития интеллектуального предпринимательства в учреждениях высшего образования Украины и наметить направления их решения. Представленная концепция инновационного предпринимательства в учреждении высшего образования на основе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (РИД) является самостоятельным видом деятельности, направленной на создание и реализацию коммерческого потенциала получаемых в УВО результатов интеллектуальной деятельности; базируется на собственных принципах, обеспечивается специфическими элементами внутри университетской инфраструктуры и реализуется в только ей присущих организационных формах. Предложен организационно-экономический механизм коммерциализации РИД в УВО, для обеспечения условий реализации которого был определён состав, сформулированы принципы и задачи инфраструктурного обеспечения коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в учреждении высшего образования. Разработана организационная модель коммерциализации РИД в учреждении высшего образования, основу которой составляет инжиниринговый центр. Разработан механизм мультипроектного управления коммерциализацией РИД в учреждении высшего образования, ядром которого выступает постоянно действующий проектный офис в составе инжинирингового центра, а объектами являются кросс-функциональные команды по коммерциализации и проектные организационные структуры, обеспечивающие вывод на рынок инновационных продуктов, в основе которых лежат передовые разработки УВО. Использование разработанной системы критериев оценки инновационного и коммерческого потенциалов результатов интеллектуальной деятельности позволяет обоснованно отбирать результаты интеллектуальной деятельности для коммерциализации, исходя из оценки их инновационного и коммерческого потенциалов, позволяет производить объективное сравнение РИД и инновационных продуктов, создаваемых на их основе, по различным комбинациям критериев с целью установления приоритетов и принятия рациональных решений в области финансирования и ресурсного обеспечения, что повышает эффективность инновационной деятельности и результативность интеллектуального предпринимательства УВО в целом.
The identification of the nature of intellectual entrepreneurship in institutions of higher education has enabled to justify its specific principles, map the key problems of intellectual entrepreneurship development in Ukrainian universities and outline the pathways to their solution. The paper offers a concept of innovative entrepreneurship in institutions of higher education based on commercialization of intellectual activity results (IAR) viewed as a separate type of activity aimed at creation and realization of the commercial potential of university R&D results which relies on its own principles and is ensured through specific instruments within the University's infrastructure and is implemented in unique organizational forms. To ensure the implementation of the suggested organizational and economic mechanism, the content, principles and objectives of infrastructural support for commercialization of intellectual activity results in institutions of higher education have been developed. The heart of the organizational model for commercialization of IAR in institutions of higher education is an engineering centre. A multi-project mechanism for managing the commercialization of IAR in institutions of higher education has also been proposed, the core of which is a permanent project office operating within the engineering centre with engaged cross-functional teams on commercialization and respective project organizational structures to promote the entry of innovative products based on advanced developments of institutions of higher education into the market. The use of the developed assessment criteria for evaluating the innovation and commercial potentials of intellectual activity results facilitates a reasonable selection of intellectual activity results for commercialization (subject to their innovative and commercial potential assessment) along with providing an objective comparison of IAR and innovative products by various criteria combinations to set the priorities and make rational decisions in the area of financing and resourcing which enhances the overall efficiency of innovation activities and intellectual entrepreneurship performance in institutions of higher education.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.2.1
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13268
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V133_P008-029.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.