Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13269
Title: Інноваційні тенденції сучасної зарубіжної вищої освіти
Authors: Плисенко, Г. П.
Назаркевич, В. О.
Keywords: вища освіта
інновації
заклади вищої освіти
компетентності
системне мислення
штучний інтелект
высшее образование
инновации
учреждения высшего образования
компетентности
системное мышление
искусственный интеллект
higher education
innovations
institutions of higher education
competences
system thinking
artificial intelligence
Issue Date: 2019
Citation: Плисенко Г. П. Інноваційні тенденції сучасної зарубіжної вищої освіти [Текст] / Г. П. Плисенко, В. О. Назаркевич // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 2 (133). - С. 108-115.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті висвітлено питання щодо інноваційних тенденцій сучасної вищої освіти, проаналізовано та узагальнено її ключові тренди, які є актуальними та набирають популярності в більшості країн світу. Тим самим, авторами реалізовано мету дослідження, що полягає в аналізі основних тенденцій та інновацій зарубіжної вищої освіти, а також можливостей їх реального застосування у вітчизняних закладах вищої освіти. У дослідженні використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: наукове узагальнення та систематизація – для визначення характеристик інноваційних міжнародних тенденцій вищої освіти; порівняльний аналіз – для співставлення деяких аспектів вітчизняної та зарубіжної вищої освіти; системний аналіз – для виявлення чинників розвитку інновацій у вищій освіті; логічний синтез – для пояснення результатів дослідження. Аналіз сучасних глобальних тенденцій освіти надав підстави виокремити такі основні інноваційні тренди, як: інтеграція системного мислення, що включає в себе узгодження оцінок і дипломів на різних рівнях освіти для запобігання дублювання та покращення своєчасного засвоєння освітніх програм; створення та вдосконалення програм фінансової допомоги та моделей фінансування, що стимулюють досягнення фактичних результатів тощо; конкуренція людини та штучного інтелекту; створення і формування економічно та соціокультурно стійких громад; поєднання традиційного та нетрадиційного навчання, передусім це проявляється в застосуванні та забезпеченні гнучких можливостей для працюючих осіб, які бажають здобути другу вищу освіту або пройти перекваліфікацію; визначення та оцінка компетентностей, а також відповідність освітніх програм потребам сучасного ринку праці. Встановлено, що ігнорування зазначених вище тенденцій, застарілість стандартів вищої освіти призводять до того, що вітчизняні заклади вищої освіти не встигають за технологічним прогресом, інноваціями та все більш зростаючим попитом у релевантних фахівцях на ринку праці. Освітня система, не приділяючи достатньої уваги реаліям практичного професійного життя, на думку авторів, призводить до девальвації дипломів випускників закладів вищої освіти, а відтак і до дисбалансу на ринку праці, що характеризується досить значним рівнем безробіття серед осіб з вищою освітою.
В статье освещены вопросы инновационных тенденций современного высшего образования, проанализированы и обобщены его ключевые тренды, которые актуальны и набирают популярность в большинстве стран мира. Тем самым, авторами реализовано цель исследования, которая заключается в анализе основных тенденций и инноваций зарубежного высшего образования, а также возможностей их реального применения в отечественных учреждениях высшего образования. В исследовании использовались общенаучные и специальные методы: научное обобщение и систематизация – для определения характеристик международных инновационных тенденций высшего образования; сравнительный анализ – для сопоставления некоторых аспектов отечественного и зарубежного высшего образования; системный анализ – для выявления факторов развития инноваций в высшем образовании; логический синтез – для объяснения результатов исследования. Анализ современных глобальных тенденций образования позволил выделить такие основные инновационные тренды, как: интеграция системного мышления, включающая в себя согласование оценок и дипломов на различных уровнях образования для предотвращения дублирования и улучшения своевременного усвоения учебных программ; создание и совершенствование программ финансовой помощи и моделей финансирования, стимулирующих достижение фактических результатов и другие; конкуренция человека и искусственного интеллекта; создание и формирование экономически и социокультурно устойчивых общин; сочетание традиционного и нетрадиционного обучения, прежде всего это проявляется в применении и обеспечении гибких возможностей для работающих лиц, желающих получить второе высшее образование или пройти переквалификацию; определение и оценка компетентностей, а также соответствие учебных программ потребностям современного рынка труда. Установлено, что игнорирование вышеперечисленных тенденций, устарелость стандартов высшего образования приводят к тому, что отечественные высшие учебные заведения не успевают за технологическим прогрессом, инновациями и все более растущим спросом в релевантных специалистах на рынке труда. Образовательная система, не уделяя достаточного внимания реалиям практической профессиональной жизни, по мнению авторов, приводит к девальвации дипломов выпускников высших учебных заведений, а затем и к дисбалансу на рынке труда, характеризуется довольно значительным уровнем безработицы среди лиц с высшим образованием.
The article offers a review of innovative concepts in modern higher education along with providing the in-depth analysis and evidence summary of its key trends that are currently relevant and are gaining popularity in most world countries. Thus, the authors attempt to attain the research objective which is to explore the major global trends and innovations in the area of higher education as well as the opportunities for their application in domestic institutions of higher education. The study used general scientific and special research methods: scientific generalization and systematization – to reveal the characteristics of innovative international trends in higher education; comparative analysis – for mapping certain aspects of the national and world-class higher education; system analysis – to identify the factors driving innovation development in higher education; the logical synthesis – to explain the results of the study. The survey of modern global education trends has enabled to shape the following major innovation tendencies, such as: integration of systems thinking entailing the harmonization of assessment and grading systems and diplomas at different education levels to prevent duplication and improve timely accomplishment of training programs; creating the new and enhancing the current financial aid schemes and funding models that promote actual effective performance, etc.; human vs. artificial intelligence competition; building sustainable communities (from both, socio-cultural and economic perspectives); maintaining a combination of traditional and non-traditional learning which is primarily manifested through offering wider flexible opportunities for adults wishing to get tertiary education or undergo further retraining; identification and assessment of competences as well as ensuring training programs compliance with the needs of the contemporary labour market. It is argued that a failure to respond to the above challenges, the outdated higher education standards that are not keeping pace with technological progress, innovations and growing demand for relevant specialists in the labour market make many of the domestic education institutions lag behind. The education system also fails to pay due attention to modern realia of professional domain and applied issues of professional training which triggers devaluation of University degrees and hence leads to the imbalance in the labour market, characterized at present by a significant unemployment rate among persons with higher education.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.2.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13269
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V133_P108-115.pdf237,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.