Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13272
Title: Технологічна стратегія як детермінанта успіху підприємства на ринку
Authors: Гончаренко, І. М.
Сінілкіна, А. В.
Keywords: корпоративна стратегія
стратегія бізнесу
технологічна політика
технологічна стратегія
конкурентна технологічна перевага
детермінанта успіху
корпорація
фірма
конкуренція
корпоративная стратегия
стратегия бизнеса
технологическая политика
технологическая стратегия
конкурентное технологическое превосходство
детерминанта успеха
корпорация
фирма
конкуренция
corporate strategy
business strategy
technology policy
technology strategy
competitive technology advantage
determinant of success
corporation
firm
competition
Issue Date: 2019
Citation: Гончаренко І. М. Технологічна стратегія як детермінанта успіху підприємства на ринку [Текст] / І. М. Гончаренко, А. В. Сінілкіна // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 2 (133). - С. 50-59.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті викладено основні положення щодо вибору і застосування технологічної стратегії на рівні корпорації й окремого бізнесу. За результатами проведеного аналізу зарубіжного досвіду автором визначено, що технологічна стратегія є частиною комплексної стратегії, яка пронизує всі інші стратегії стратегічного набору підприємства та задає їм імператив щодо інноваційного шляху розвитку на ринку. Відтак, за певних умов, стратегія бізнесу для компанії фактично являє собою конкурентний план управління. Багатопрофільні компанії здійснюють формування власної корпоративної стратегії як синергетичне поєднання різних бізнес-стратегій, враховуючи також специфічну стратегію координації, диверсифікації чи реструктуризації портфелів компанії, якщо такі існують. Обґрунтовано, що технологічне бачення, яке включає в себе технологічну політику і відповідні цілі, визначає втілення технологічної стратегії компанії і є ключовою детермінантою успіху підприємства на ринку. Визначено, що концепція технологічного менеджменту – це повне узгодження технологічної та загальної стратегій бізнесу. Доведено, що метою технологічної стратегії є конкурентна технологічна перевага, яка означає досягнення необхідних споживачеві результатів. Зосередження на технологічній стратегії і кваліфіковане втілення прийнятих рішень мають особливо важливе значення для технологічно інтенсивних видів виробництва. Хоча часовий та фінансовий горизонти звичайного бізнесу створюють такий рівень конкуренції, який дозволяє сформувати нові ексклюзивні конкурентні переваги, щопредставляють собою утворення нової синергетичної якості з досвіду багатьох менеджерів.
В статье изложены основные положения по выбору и применению технологической стратегии на уровне корпорации и отдельного бизнеса. По результатам проведённого анализа зарубежного опыта автором определено, что технологическая стратегия является частью комплексной стратегии, которая пронизывает все другие стратегии стратегического набора предприятия и задаёт им императив по инновационному пути развития на рынке. Соответственно, в некоторых случаях, стратегия бизнеса для компании фактически представляет собой конкурентный план управления. Многопрофильные компании осуществляют формирование собственной корпоративной стратегии как синергетическое сочетание различных бизнес-стратегий, учитывая также специфическую стратегию координации, диверсификации или реструктуризации портфелей компании, если такие существуют. Обосновано, что технологическое видение, которое включает в себя технологическую политику и соответствующие цели, определяет воплощение технологической стратегии компании и является ключевым детерминантом успеха предприятия на рынке. Определено, что концепция технологического менеджмента – полное согласование технологической и общей стратегии бизнеса. Доказано, что целью технологической стратегии является конкурентное технологическое превосходство, которое означает достижение необходимых потребителю результатов. Сосредоточение на технологической стратегии и квалифицированное воплощение принятых решений имеют особо важное значение для технологически интенсивных видов производства. Хотя временной и финансовый горизонты обычного бизнеса создают такой уровень конкуренции, который позволяет сформировать новые эксклюзивные конкурентные преимущества, представляющие собой образование нового синергетического качества из опыта многих менеджеров.
The article discusses the main provisions on the selection and application of technology strategy at the corporate level and in particular business settings. Based on the in-depth analysis of international best practice, it is argued that a technology strategy is part of an overall comprehensive strategy that penetrates into all other strategies of a company strategic set and sets an imperative for innovative development in the market. Apparently, in some cases, a company business strategy actually makes its competitive management plan. Diversified companies run their own corporate strategies by a synergistic combination of different business strategies along with taking into account the specific coordination strategy, diversification or restructuring of company portfolios, if such exist. It is proved that technology vision, which entails technology policy and related objectives, drives the implementation of a company technology strategy and is a key determinant of company success on the market. It is also argued that the core of technology management concept is full harmonization of technology and the overall business strategy. The study has revealed that the aim of technology strategy is a competitive technology edge which means gaining specific outcomes needed to consumers. A focus on technology strategy and efficient embodiment of decisions are particularly important for technology-intensive types of production. However, time and financial horizons in conventional business realia promote such level of competition that allows for creating new exclusive competitive advantages which is a synergistic formation of new qualities based on extensive experience of many managers.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.2.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13272
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V133_P050-059.pdf631,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.