Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13273
Title: Ділова репутація та імідж організації та бренду
Authors: Поклонська, Л. С.
Keywords: ділова репутація
імідж
управління діловою репутацією
позитивна ділова репутація
негативна ділова репутація
деловая репутация
имидж
управление деловой репутацией
положительная деловая репутация
отрицательная деловая репутация
business reputation
image
business reputation management
good business reputation
negative business reputation
Issue Date: 2019
Citation: Поклонська Л. С. Ділова репутація та імідж організації та бренду [Текст] / Л. С. Поклонська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 2 (133). - С. 60-69.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Репутація розглядається як одна з важливих складових нематеріальних активів компанії. У сучасних умовах саме управління іміджем і репутацією дозволяє організувати обробку обчислювальних систем і полегшує розв'язування управлінських рішень у сфері комунікативної політики. Стійкість розвитку підприємства нерозривно пов'язана з його діловою репутацією: тільки за ефективного управління діловою репутацією підприємства можливо домогтися конкурентних переваг на ринку, що своєю чергою є необхідною умовою для сталого розвитку. Метою цього дослідження є узагальнення та розвиток науково-теоретичних положень щодо формування ділової репутації та іміджу організації. Саме тому розглянуто розуміння поняття «імідж» та «репутація» та виділено декілька підходів до їх інтерпретації. Розглянуто також етапи формування ділової репутації компанії, основні вигоди та переваги, що надає сприятлива ділова репутація організації. Проаналізовано ситуації, в яких позитивна репутація може допомогти підприємству та навпаки – коли негативна репутація може нашкодити підприємству. Проаналізовано етапи процесу формування іміджу і ділової репутації компанії й відповідні реакції на їх успішне завершення об'єктами комунікації з цільовими аудиторіями. Теоретико-методологічною основою дослідження є положення економічної теорії, теорій менеджменту, маркетингу, маркетингових комунікацій. Для досягнення поставленої мети в статті використано такі загальнонаукові методи дослідження, як абстрактно-логічний метод, системний підхід, методи аналізу та синтезу – для уточнення понять «репутація» та «імідж». На основі угазальнення поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків, які займаються вивченням важливості репутації для організації, уточнено зміст понять «репутація» та «імідж».
Репутация рассматривается как одна из важных составляющих нематериальных активов компании. В современных условиях именно управление имиджем и репутацией позволяет организовать обработку вычислительных систем и облегчает имплементацию управленческих решений в сфере коммуникативной политики. Устойчивость развития предприятия неразрывно связана с его деловой репутацией: только при эффективном управлении деловой репутацией предприятия возможно добиться конкурентных преимуществ на рынке, что в свою очередь является необходимым условием для устойчивого развития. Целью исследования является обобщение и развитие научно-теоретических положений по формированию деловой репутации и имиджа организации. Именно поэтому детально рассмотрено понимание понятия «имидж» и «репутация» и выделено несколько подходов к их интерпретации. Рассмотрены также этапы формирования деловой репутации компании, основные выгоды и преимущества, которые предоставляет благоприятная деловая репутация организации. Проанализированы случаи, в которых положительная репутация может помочь предприятию и ситуации, в которых, наоборот, отрицательная репутация может навредить предприятию. Также рассмотрены этапы процесса формирования имиджа и деловой репутации компании и соответствующие реакции на их успешное завершение объектами коммуникации с целевыми аудиториями. Теоретико-методологической основой статьи являются положения экономической теории, теорий менеджмента, маркетинга, маркетинговых коммуникаций. Для достижения поставленной цели в статье были использованы такие общенаучные методы исследования, как абстрактно-логический метод, системный подход, методы анализа и синтеза – для уточнения понятий «репутация» и «имидж». На основе обобщения взглядов отечественных и зарубежных учёных и практиков, занимающихся изучением важности репутации для организации, уточнено содержание понятий «репутация» и «имидж».
Reputation is viewed as one of the critical elements of company's intangible assets. In modern realia, image and reputation management facilitates prompt data processing and better implementation of management decisions in the area of communication policy. Company sustainability is inextricably linked to its business reputation: effective business reputation management is the key to gain competitive advantage on the market which in turn is paramount for sustainable development. The aim of this study is to review and develop theoretical provisions on building an organization’s business reputation and image. Hence, this paper attempts to provide insights on various understanding of image and reputation along with suggesting a number of approaches to their interpretation. The paper also explores the stages of company business reputation formation, the major benefits and advantages offered through organization’s favourable business reputation. The research findings reveal the cases in which good reputation can help organizations and on the contrary, the situations when negative reputation can ruin the company. This study also considers the stages in building positive image and good business reputation of a company and tracks a feedback on their successful completion in the context of communication with the target audiences. Theoretical and methodological framework of this research relies on the provisions of economic theory, management and marketing theories, marketing communications. To achieve this goal, the article employed such general scientific research methods as abstract and logical method, holistic approach, methods of analysis and synthesis – for deeper understanding of the concepts of reputation and image. Based on the review of domestic and international best practice as well as applied studies on the significance of reputation for an organization, the content of the reputation and image concepts have been specified.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.2.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13273
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V133_P060-069.pdf250,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.