Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13280
Title: Оцінка ефективності бюджетної політики України в контексті забезпечення екологічних, економічних та соціальних стандартів розвитку
Authors: Мацелюх, Н. П.
Мискін, Ю. І.
Keywords: бюджетна політика України
цільовий підхід
оцінка ефективності
стандарти соціально-економічного розвитку держави
бюджетная политика Украины
целевой подход
оценка эффективности
стандарты социально-экономического развития государства
budgetary policy of Ukraine
targeted approach
performance efficiency
of national socioeconomic development standards
Issue Date: 2019
Citation: Мацелюх Н. П. Оцінка ефективності бюджетної політики України в контексті забезпечення екологічних, економічних та соціальних стандартів розвитку [Текст] / Н. П. Мацелюх, Ю. І. Мискін // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 3 (135). - С. 18-26.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Здійснено оцінку ефективності бюджетної політики України з позицій цільового підходу. Критерієм оцінки ефективності бюджетної політики з позиції цільового підходу запропоновано обрати систему показників, яка характеризує стан забезпеченості екологічних, соціальних та економічних стандартів життєдіяльності людей як передумови соціально-економічного розвитку України. Метою статті є здійснення оцінки ефективності бюджетної політики України в контексті забезпечення екологічних, економічних та соціальних стандартів розвитку. За допомогою методичного інструментарію (групування, порівняння, графічного відображення) здійснено моніторинг фактичного стану та тенденцій забезпеченості екологічних, соціальних та економічних стандартів соціально-економічного розвитку України як цільового орієнтиру бюджетної політики. Ідентифіковано небезпечну динаміку окремих показників, що характеризують екологічні, економічні та соціальні стандарти розвитку. Обґрунтовано три групи показників трансформації фіскально-регуляторного потенціалу бюджетної політики України за трендом змін основних значень: (1) ті, що характеризуються позитивним трендом волатильних змін у часовому горизонті; (2) ті, що мають негативні загрозливі тенденції змін у часі; (3) ті, які характеризуються стохастичністю значень, а відтак фактично не є об’єктом усвідомленого управління в контексті бюджетної політики забезпечення соціально-економічного розвитку України. Питома вага показників двох останніх з наведених трьох груп складає більше 60 %, що свідчить про наявність антиномічного дисбалансу та низький рівень ефективності управління бюджетною політикою України з позиції функціонального підходу. За результатами економіко-математичного моделювання основних критеріїв оцінки якості бюджетної політики виявлено низький рівень ефективності вітчизняної практики формування і реалізації бюджетної політики України на сучасному етапі.
Осуществлена оценка эффективности бюджетной политики Украины с позиций целевого подхода. В качестве критерия оценки эффективности бюджетной политики с позиции целевого подхода предложена система показателей, характеризующая состояние обеспеченности экологических, социальных и экономических стандартов жизнедеятельности людей как предпосылки социально-экономического развития Украины. Целью статьи является осуществление оценки эффективности бюджетной политики Украины в контексте обеспечения экологических, экономических и социальных стандартов развития. С помощью методического инструментария (группировки, сравнения, графического отображения) осуществлен мониторинг фактического состояния и тенденций обеспеченности экологических, социальных и экономических стандартов социально-экономического развития Украины как целевой ориентир бюджетной политики. Идентифицировано опасную динамику отдельных показателей, характеризующих экологические, экономические и социальные стандарты развития. Обоснованы три группы показателей трансформации фискально-регуляторного потенциала бюджетной политики Украины за трендом изменений основных значений: (1) характеризующихся положительным трендом волатильных изменений во временном горизонте; (2) имеющие негативные угрожающие тенденции изменений во времени; (3) те, которые характеризуются стохастичностью значений, а соответственно фактически не являются объектом осознанного управления в контексте бюджетной политики обеспечения социально-экономического развития Украины. Удельный вес показателей двух последних из приведенных трех групп составляет более 60%, что свидетельствует о наличии антиномического дисбаланса и низкого уровня эффективности управления бюджетной политики Украины с позиции функционального подхода. По результатам экономико-математического моделирования основных критериев оценки качества бюджетной политики выявлен низкий уровень эффективности отечественной практики формирования и реализации бюджетной политики Украины на современном этапе.
This study seeks to assess the Ukraine’s budgetary policy effectiveness from a targeted approach perspective. A set of indicators characterizing the state of ensuring the national environmental, social and economic living standards as a premise for sustainable socioeconomic development of Ukraine has been suggested as the assessment criteria to evaluate the effectiveness of the budgetary policy. The purpose of the article is to evaluate the effectiveness Ukraine’s budgetary policy in the context of ensuring environmental, economic and social standards of development. Using a range of methodological tools (grouping, comparison, graphical display), the study offers a monitoring of the actual status and trends of ensuring environmental, social and economic standards of socioeconomic development of Ukraine as a target priority of budgetary policy that has revealed a hazardous dynamics of individual indicators of environmental, economic and social development. The three groups of indicators for the transformation of the fiscal regulatory mechanism of Ukraine’s budgetary policy have been reasoned by the trend of change in basic values: (1) those that are characterized by a positive trend in volatile changes in the time horizon, (2) those that demonstrate menacing negative trends over time, (3) those that are characterized by stochastic values, and therefore actually are not subject to intended control in the context of the budgetary policy for ensuring socioeconomic development of Ukraine. The share of the latter two indicators out of the three groups mentioned above exceeds 60% which indicates the presence of antinomic imbalances and the low level of the Ukrainian budgetary policy management effectiveness from a functional approach perspective. As of today, the results of economic mathematical modelling by the key criteria for assessing the quality of budgetary policy have revealed a low level of the Ukrainian national policy effectiveness overall, both at the stage of its development and implementation.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.3.2
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13280
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V135_P018-026.pdf385,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.