Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13281
Title: Методологічні основи дослідження міжнародного маркетингу високих технологій
Authors: Отенко, І. П.
Птащенко, О. В.
Keywords: міжнародний маркетинг
високі технології
міжнародний маркетинг високих технологій
високотехнологічні підприємства
маркетингові дослідження
международный маркетинг
высокие технологии
международный маркетинг высоких технологий
высокотехнологичные предприятия
маркетинговые исследования
international marketing
high technologies
high technology international marketing
high-tech bisinesses
marketing research
Issue Date: 2019
Citation: Отенко І. П. Методологічні основи дослідження міжнародного маркетингу високих технологій [Текст] / І. П. Отенко, О. В. Птащенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 3 (135). - С. 27-37.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У роботі розглянуто основні підходи до формування методології дослідження міжнародного маркетингу високих технологій. Теоретичним базисом представленої концепції міжнародного маркетингу високих технологій виступає синтезування таких концепцій та теорій, як: теорія інформатизації; теорія глобалізації; теорія прав власності; концепція високотехнологічного виробництва; концепція екологічних товарів і послуг; концепція соціально-етичного маркетингу; концепція хай-тек маркетингу; концепція економіки знань; концепція стійкого розвитку; маркетингова концепція. Зважаючи на високу складність управління розвитком високотехнологічного підприємства, можливо виділити декілька основних підходів: системний, функціональний, комплексний, комунікаційно-інформаційний, динамічний та стратегічний. Виділено основні принципи розвитку міжнародного маркетингу високих технологій (єдності; пропорційності; оптимального співвідношення; адекватності; тотожності; об’єктивності; ґрунтовності; гнучкості; рівневості; відкритості і подвійності). Представлено основну гіпотезу дослідження, яка зводиться до того, що міжнародний маркетинг високих технологій може бути використаний як механізм забезпечення розвитку високотехнологічних галузей та сприятиме прискоренню процесів глобалізації та інтеграції в економіці України.
В работе рассмотрены основные подходы к формированию методологии исследования международного маркетинга высоких технологий. Теоретическим базисом представленной концепции международного маркетинга высоких технологий выступает синтезирование таких концепций и теорий, как: теория информатизации; теория глобализации; теория прав собственности; концепция высокотехнологичного производства; концепция экологических товаров и услуг; концепция социально-этичного маркетинга; концепция хай-тек маркетинга; концепция экономики знаний; концепция устойчивого развития; маркетинговая концепция. Исходя из высокой сложности управления развитием высокотехнологичного предприятия, можно выделить несколько основных подходов: системный, функциональный, комплексный, коммуникационно-информационный, динамичный и стратегический. Выделены основные принципы развития международного маркетинга высоких технологий (единства; пропорциональности; оптимального соотношения; адекватности; тождества; объективности; основательности; гибкости принцип определения уровней; открытости и двойственности). Представлена основная гипотеза исследования, которая сводится к тому, что международный маркетинг высоких технологий может служить механизмом обеспечения развития высокотехнологичных отраслей и способствовать ускорению процессов глобализации и интеграции в экономике Украины.
The paper explores the key approaches to shaping the methodology for the study of high technology international marketing. The theoretical background for the presented paradigm of high technology international marketing is the synthesis of the following concepts and theories: the informatization theory; the globalization theory; the property rights theory; the high-tech manufacturing concept; the concept of environmentally friendly goods and services; social and ethical marketing concept; the concept of high-tech marketing; the concept of knowledge economy; the concept of sustainable development; the marketing concept. Given the high complexity and challenges in managing a high-tech business development, a number of basic approaches have been suggested, in particular: systemic, functional, integrated, communication and information-based, dynamic and strategic. The basic principles of international high-tech marketing development have been identified, i.e. unity; proportionality; optimal correlation; adequacy; identity; objectivity; thoroughness; flexibility; levelling; disclosure and duality. The main research hypothesis presented argues that international high technology marketing facilitates a mechanism for ensuring the development of high-tech industries and successfully contributes to boosting the processes of globalization and integration within the Ukraine’s economy.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.3.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13281
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V135_P027-037.pdf250,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.