Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13282
Title: Ключові драйвери цифрової трансформації економіки
Authors: Піжук, О. І.
Keywords: економіка цифрових платформ
Інтернет речей
промисловий Інтернет речей
аналітика великих даних
штучний інтелект
экономика цифровых платформ
Интернет вещей
промышленный Интернет вещей
аналитика больших данных
искусственный интеллект
digital platform economy
internet of things
industrial internet of things
big data analytics
artificial intelligence
Issue Date: 2019
Citation: Піжук О. І. Ключові драйвери цифрової трансформації економіки [Текст] / О. І. Піжук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 3 (135). - С. 38-47.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті розкрито зміст цифрової трансформації як нового економічного явища, що передбачає перехід від традиційної економіки до цифрової, яка базується на електронній інфраструктурі, електронному бізнесі, електронній комерції, електронних грошах та електронному уряді. Визначено ключові технології сьогодення, які зумовлюють пришвидшення цифрової трансформації економки, зокрема smart-технології, Інтернет речей, промисловий Інтернет речей, аналітика великих даних, штучний інтелект. Розглядаються три ключові напрями впливу цифрової трансформації на функціонування економіки та суспільства, а саме: масштаб, обсяг та швидкість; власність, активи та економічна цінність; відносини, ринки та екосистеми. Останні формують основні властивості цифрової трансформації, зокрема, зміна масштабу, обсягу і швидкості є результатом перетворення інформації в цифрові біти, які можуть оброблятися та аналізуватися комп'ютерами чи смартфонами. За останні 50 років оцифрування інформації стало експоненційно дешевшим і швидшим, що позначилось на природі активів, які генерують вартість. Своєю чергою, ці зміни впливають на структуру та функціонування ринків, що підтримуються цифровими платформами і тим самим створюють нові екосистеми попиту, пропозиції та обміну. Цифрова трансформація є винятковим за своєю швидкістю і масштабом явищем, що ставить під сумнів традиційне мислення щодо найбільш ефективного способу організації економічної та соціальної діяльності. Інтернет та громадські платформи дозволяють здійснювати широкий спектр мережевих заходів, які слугують спільним інтересам суспільства. Ринки набувають нових масштабів та швидко зростають, як і неринкові транзакції та взаємодії між людьми.
В статье раскрыто содержание цифровой трансформации как нового экономического явления, которое предусматривает переход от традиционной экономики к цифровой, основанной на электронной инфраструктуре, электронном бизнесе, электронной коммерции, электронных деньгах и электронном правительстве. Определены ключевые современные технологии, которые обусловливают ускорение цифровой трансформации экономки, в частности, smart-технологии, Интернет вещей, промышленный Интернет вещей, аналитика больших данных, искусственный интеллект. Рассматриваются три ключевых направления влияния цифровой трансформации на функционирование экономики и общества, а именно: масштаб, объем и скорость; собственность, активы и экономическая ценность; отношения, рынки и экосистемы. Последние формируют основные свойства цифровой трансформации, в частности, изменение масштаба, объема и скорости является результатом преобразования информации в цифровые биты, которые могут обрабатываться и анализироваться компьютерами или смартфонами. За последние 50 лет оцифровка информации стала экспоненциально дешевле и быстрее, что отобразилось на природе активов, которые генерируют стоимость. В свою очередь, эти изменения влияют на структуру и функционирование рынков, которые поддерживаются цифровыми платформами и тем самым создают новые экосистемы спроса, предложения и обмена. Цифровая трансформация является исключительным по своей скорости и масштабам явлением, которое ставит под сомнение традиционное мышление в отношении наиболее эффективного способа организации экономической и социальной деятельности. Интернет и общественные платформы, позволяют осуществлять широкий спектр сетевых мероприятий, которые служат общим интересам общества. Рынки приобретают новые масштабы и быстро растут, как и нерыночные транзакции и взаимодействия между людьми.
The article explores the nature of digital transformation as a new economic phenomenon that drives the transition from the traditional economy to a digital one, based on electronic infrastructure, e-business, e-commerce, electronic money, and e-government. The study identifies the key modern technologies that spur digital transformation of the economy, in particular, smarttechnology, the Internet of things, industrial Internet of things, big data analytics and artificial intelligence, as well as specifies the three major digital transformation factors that affect the economy and the society, i. e. scale, scope, and speed; ownership, assets and economic value; relationships, markets and ecosystems. The latter shape the basic properties of digital transformation, in particular, changes in scale, scope, and speed result from the conversion of information into digital bits that can be processed and analysed by computers or smartphones. Over the last 50 years, the digitization of information has become exponentially cheaper and faster that affected the nature of assets generating value. In turn, these changes have significant impact upon the structure and operation of digital-based markets and thus create new ecosystems of supply, demand, and exchange. Digital transformation is a unique phenomenon by its speed and scale. Apart from the above, it also challenges traditional thinking on the most effective pattern of economic and social activities arrangement. The Internet and online public platforms enable a wide range of networking activities that serve the common good and public interests. Markets take on new scope, scale, and boom as well as non-market transactions and person-to-person interactions.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.3.4
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13282
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V135_P038-047.pdf277,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.