Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13283
Title: Щодо питання міжнародного досвіду та перспектив розвитку економіки знань в Україні
Authors: Рощина, Н. В.
Черненко, Н. О.
Keywords: економіка знань
наука
сталий розвиток
технології
людський капітал
экономика знаний
устойчивое развитие
технологии
человеческий капитал
knowledge economy
science
sustainable development
technology
human capital
Issue Date: 2019
Citation: Рощина Н. В. Щодо питання міжнародного досвіду та перспектив розвитку економіки знань в Україні [Текст] / Н. В. Рощина, Н. О. Черненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 3 (135). - С. 48-55.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті розглянуто основні принципи концепції економіки знань у контексті реалій України та країн Європейського Союзу. Проведено дослідження ступеня взаємозв’язку між темпами росту ВВП і добробутом громадян, з одного боку, та якістю освіти і науки – з іншого. Проаналізовано досвід Європейського Союзу у впровадженні економіки знань та можливості, які він надає Україні, а також досліджено поточний стан впровадження економіки знань в Україні та основні показники, що на нього впливають. Виходячи з отриманих даних, з’ясовано ключові причини низького рівня розвитку економіки знань в Україні. Ними виявились низька інновативність української економіки та відставання України у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. За результатами дослідження запропоновано шляхи вирішення цих проблем. На основі проаналізованих даних зроблено висновки про стан впровадження економіки знань в Україні. Представлено комплексні підходи до аналізу економіки знань в Україні та обґрунтовано економічну доцільність інвестицій у науку та освіту. Окреслено шляхи покращення ситуації в національній інноваційній сфері, насамперед, для підвищення конкурентоспроможності української економіки наголошується на необхідності створення сприятливого організаційного та економічного середовища для формування ринку інтелектуальної власності, розвитку інноваційного підприємницького сектору, інноваційної інфраструктури. У статті обґрунтовано, що всі ці заходи допоможуть поступово розв'язати сучасні економічні суперечності, а також забезпечити умови для впровадження інноваційної моделі економічного розвитку країни. Теоретична значущість дослідження полягає у встановленні зв’язку між освітою, наукою та економікою країн та аналізі ситуації з економікою знань в Європі та Україні. Практична спрямованість дослідження направлена на виявлення можливих шляхів впровадження економіки знань в Україні.
В статье рассмотрены основные принципы концепции экономики знаний в контексте реалий Украины и стран Европейского Союза. Проведено исследование степени взаимосвязи между темпами роста ВВП и благосостоянием граждан, с одной стороны, и качеством образования и науки – с другой. Проанализирован опыт Европейского Союза по внедрению экономики знаний и возможности, которые он предоставляет Украине. Исследованы текущее состояние внедрения экономики знаний в Украине, а также основные показатели, которые на него влияют. Исходя из полученных данных, выяснены основные причины низкого уровня развития экономики знаний в Украине, которыми выявились низкая инновативность украинской экономики и отставание Украины в сфере информационно-коммуникационных технологий. Представлены комплексные подходы к экономике знаний в Украине и обоснована экономическая целесообразность инвестиций в науку и образование. Очерчены пути решения этих проблем, прежде всего, для повышения конкурентоспособности украинской экономики акцентируется внимание на необходимости создания благоприятной организационной и экономической среды для формирования рынка интеллектуальной собственности, развития инновационного предпринимательского сектора, инновационной инфраструктуры. В статье отмечается, что все эти меры помогут постепенно решить существующие экономические противоречия и обеспечить условия для внедрения инновационной модели экономического развития страны. Предложены комплексные подходы к анализу экономики знаний в Украине и обоснована экономическая целесообразность инвестиций в науку и образование. Теоретическая значимость исследования заключается в установлении связи между образованием, наукой и экономикой стран, а также анализе состояния экономики знаний в Европе и Украине. Практическая значимость исследования состоит в выявлении возможных путей внедрения экономики знаний в Украине.
The article explores the basic principles of the knowledge economy concept in modern realia of Ukraine and the European Union together with identifying the relationship between GDP growth and social welfare, on the one hand, and the quality of education and science – on the other. The European Union best practices on the implementation of knowledge economy and the opportunities it provides to Ukraine have been reviewed. The study offers insights on the current state of knowledge economy implementation in Ukraine and the major indicators that affect its successful development. Based on the research data, the key reasons behind the low level of knowledge economy in Ukraine and the bottlenecks to its development have been disclosed, specifically they are the low innovativeness of the Ukrainian economy and the lag in the area of information and communication technologies. Complex solutions to the above problems are proposed along with providing benefits of investing into research and education. In the context of enhancing the competitiveness of Ukraine’s economy, emphasis is put on the need to create a favorable organizational and economic environment for developing the intellectual property market, promoting innovative entrepreneurship and facilitating innovation infrastructure. It is argued that the suggested pathways will contribute to handling the current economic challenges providing proper background for implementing an innovation model of Ukraine’s economic development. Integrated approaches to conducting an in-depth-study of the knowledge economy in Ukraine are proposed with a focus to enhance investments into education and science. The theoretical significance of the study is to establish a relationship between education, science and economic development in the frameworks of knowledge economy in Europe and Ukraine. The practical implications of the research are aimed at identifying the most successful pathways to implement the sustainable knowledge economy paradigm in Ukraine.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.3.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13283
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V135_P048-055.pdf234,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.