Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13284
Title: Building and developing a hybrid sharing platform for the ecosystem of youth social integration
Authors: Shcherbak, V. G.
Aktas, Daiva
Keywords: підприємництво
гібридна sharing-платформа екосистеми
соціальна інтеграція молоді
предпринимательство
гибридная sharing-платформа экосистемы
социальная интеграция молодёжи
entrepreneurship
hybrid sharing ecosystem platform
social integration of youth
Issue Date: 2019
Citation: Shcherbak V. G. Building and developing a hybrid sharing platform for the ecosystem of youth social integration = Створення та розвиток гібридної sharing-платформи екосистеми соціальної інтеграції молоді [Текст] / V. G. Shcherbak, Daiva Aktas // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 3 (135). - С. 56-65.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: Статтю присвячено розробці й удосконаленню концептуального підходу щодо створення гібридної sharing-платформи екосистеми соціальної інтеграції молоді та зниження екологічної напруги території. Функціонування sharing-платформи здійснюється на засадах сталого розвитку, довгострокового економічного зростання, соціальної єдності та реінтеграції, захисту навколишнього середовища. Ці принципи втілюються в зростанні та розвитку регіонів з напруженим соціальним станом, знаходженні балансу між економічним та соціальним прогресом, підтримці соціальної інтеграції молоді та розширенні можливостей вразливих груп населення, особливо молоді, рівного доступу до освіти, екозахисту територій. Комплексне поєднання таких підходів до організації платформи забезпечує впровадження інноваційних напрямів соціально-економічної, освітньої, підприємницької, екологічно свідомої діяльності, зниження соціальної напруги шляхом створення додаткових робочих місць, скорочення безробіття, подолання бідності та формування прошарку інноваційно активної молоді, здатної створювати власний бізнес для покращення якості та рівня життя. Головною ідеєю є припущення, що інтеграція в екосистему університету нової структури – гібридної sharing-платформи екосистеми соціальної інтеграції молоді – дозволить організувати комплексну взаємодію інтерактивних інструментаріїв інноваційного ланцюжка розвитку людського потенціалу молоді на новій основі. Нове осмислення пріоритетів освітньо-інноваційної політики та створення відповідного інституціонального середовища функціонування екосистеми на базі гібридної sharing-платформи сприятиме розвитку людського потенціалу, професійної, правової й екологічної свідомості та обізнаності молоді відповідно до національних пріоритетів та світових тенденцій науково-технічного розвитку, реінтеграції соціально та психофізично вразливих верств молоді до активної соціально-економічної та трудової діяльності.
Статья посвящена разработке и совершенствованию концептуального подхода по созданию гибридной sharing-платформы экосистемы социальной интеграции молодёжи и снижению экологической напряжённости территории. Функционирование sharing-платформы осуществляется на принципах устойчивого развития, долгосрочного экономического роста, социального единства и реинтеграции, защиты окружающей среды. Эти принципы воплощаются в росте и развитии регионов с напряжённым социальным положением, нахождении баланса между экономическим и социальным прогрессом, поддержке социальной интеграции молодёжи и расширении возможностей уязвимых групп населения, особенно молодёжи, равного доступа к образованию, экозащиты территорий. Комплексное сочетание таких подходов к организации платформы обеспечивает внедрение инновационных направлений социально-экономической, образовательной, предпринимательской, экологически сознательной деятельности, снижение социальной напряжённости путём создания дополнительных рабочих мест, сокращения безработицы, преодоления бедности и формирования слоя инновационно активной молодёжи, способной создавать собственный бизнес для улучшения качества и уровня жизни. Главной идеей является предположение, что интеграция в экосистему университета новой структуры – гибридной sharing-платформы экосистемы социальной интеграции молодёжи – позволит организовать комплексное взаимодействие интерактивных инструментариев инновационной цепочки развития человеческого потенциала молодёжи на новой основе. Новое осмысление приоритетов образовательно-инновационной политики и создание соответствующей институциональной среды функционирования экосистемы на базе гибридной sharing-платформы будет способствовать развитию человеческого потенциала, профессионального, правового и экологического сознания и осведомлённости молодёжи в соответствии с национальными приоритетами и мировыми тенденциями научно-технического развития, реинтеграции социально и психофизически уязвимых слоёв молодёжи к активной социально-экономической и трудовой деятельности.
The article is devoted to the issues of shaping and improving the conceptual approach to building a hybrid sharing platform for the ecosystem of youth social integration as well as facilitating environmental stress reducing actions on the territory. The sharing platform operation relies on the principles of sustainable development, long-term economic growth, social cohesion and reintegration, and environmental protection. These principles are embodied in the growth and development of regions exhibiting social strain, finding a balance between economic and social progress, in support for the social integration of youth and the empowerment of vulnerable population groups, especially young people, ensuring equal access to education, and environmental protection of territories. Application of a combination of such approaches to arranging a platform will ensure the implementation of innovative strategies for socioeconomic, educational, entrepreneurial and environmentally conscious activities; help to mitigate social tension by creating additional jobs, reducing unemployment, overcoming poverty and shaping modern, innovative active youth generation capable of creating their own business to improve the quality and standard of living. The key idea of this study is that integration into the university ecosystem of a new structure – the hybrid sharing platform for the ecosystem of youth social integration – will promote integrated interaction of interactive tools of the innovation chain of human capital development within a new paradigm. A new understanding of educational and innovation policy priorities and creating an appropriate institutional environment for effective ecosystem performance based on the hybrid sharing platform will contribute to further human potential development, enhancing professional, legal and environmental consciousness and awareness of youth subject to national priorities and global trends in research and technology, foster social and psychological reintegration of vulnerable groups of young people to active socioeconomic and labor activities.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.3.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13284
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V135_P056-065.pdf228,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.