Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13286
Title: Аналіз тенденцій корпоративного організаційного розвитку підприємств
Authors: Крахмальова, Т. А.
Keywords: інноваційний розвиток економіки
інтегратор
корпоративні організаційні структури
новітні технології
еволюційні системи розвитку
ринкові економічні системи
об’єднання підприємств
централізована економічна система
креативні корпорації
знаннєва економіка
інновації
творчий потенціал
диверсифіковані корпорації
інтелектуалізація виробництва
конкурентоспроможність
підприємці-інноватори
инновационное развитие экономики
интегратор
корпоративные организационные структуры
новейшие технологии
эволюционные системы развития
рыночные экономические системы
объединения предприятий
централизованная экономическая система
креативные корпорации
экономика знаний
инновации
творческий потенциал
диверсифицированные корпорации
интеллектуализация производства
конкурентоспособность
предприниматели-инноваторы
innovation development of economy
integrator
corporate organizational structure
latest technology
evolutionary development systems
market economic system
enterprise integration
centralized economic system
creative corporations
knowledge economy
innovation
creativity
diversified corporation
intellectualization of production
competitiveness
innovative entrepreneurs
Issue Date: 2019
Citation: Крахмальова Т. А. Аналіз тенденцій корпоративного організаційного розвитку підприємств [Текст] / Т. А. Крахмальова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 3 (135). - С. 82-89.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: У статті викладено результати дослідження щодо аналізу тенденцій розвитку корпоративного організаційного розвитку та напрямів інноваційного розвитку підприємств для забезпечення подальшого економічного зростання і підвищення конкурентоспроможності вітчизняної промисловості. Представлено еволюційні етапи та особливості розвитку сучасних великих корпорацій. Визначено, що особливістю роботи корпоративних структур в минулому столітті було сфокусованість на розвиненій диверсифікації, що базувалася на поєднанні різних технічних напрямів. Доведено, що диверсифіковані корпорації засновуються на певних базових технологіях і спеціалізуються на випуску широкого спектру продукції. Обґрунтовано тенденції сучасного розвитку корпоративних структур в умовах знаннєвої економіки, сутнісною характеристикою яких є креативні партнерські відносини, націлені на розвиток інноваційних проектів та зосереджені на самому творчому процесі і корпоративній соціальній відповідальності засновників та персоналу. Автором визначено, що креативні корпорації характеризують новий тип організації, який є найбільш інтегрованим до розвитку інтелектуального капіталу і може бути найбільш конкурентоспроможними на сучасному етапі. Процес розвитку креативних корпоративних структур неминуче приведе до розвитку інтелектуалізації виробництва, ролі підприємців-інноваторів у суспільстві та переходу до неекономічних цінностей.
В статье изложены результаты исследования по анализу тенденций развития корпоративного организационного развития и направлений инновационного развития предприятий для обеспечения дальнейшего экономического роста и повышения конкурентоспособности отечественной промышленности. Представлены эволюционные этапы и особенности развития современных крупных корпораций. Определено, что в прошлом веке особенностью работы корпоративных структур было сфокусированность на развитой диверсификации, базирующаяся на сочетании различных технических направлений. Доказано, что диверсифицированные корпорации учреждаются на основе определённых базовых технологий и специализируются на выпуске широкого спектра продукции. Обоснованы тенденции современного развития корпоративных структур в условиях экономики знаний, сущностной характеристикой которых являются креативные партнёрские отношения, нацеленные на развитие инновационных проектов и сосредоточенные в самом творческом процессе и корпоративной социальной ответственности учредителей и персонала. Автором определено, что креативные корпорации характеризуют новый тип организации, они наиболее интегрированы в развитие интеллектуального капитала и могут быть наиболее конкурентоспособными на современном этапе. Процесс развития креативных корпоративных структур неизбежно приведёт к развитию интеллектуализации производства, роли предпринимателей-инноваторов в обществе и перехода к неэкономическим ценностям.
The article presents the research results on the analysis of trends in corporate organizational development and design of targeted business innovation strategies to ensure further economic growth and national industry competitiveness along with identifying the evolutionary stages and characteristics of modern large corporations. It is noted that over the last century corporate structures have been focused on enhancing their business diversification which relies on the combination of various technical objectives. It is argued that diversified corporations are established on the basis of certain core technologies and characterized by a wide range of product output. The study seeks to justify the major trends in contemporary corporate structure development in the context of knowledge economy, characterized by efforts in building creative partnerships, developing innovative projects and focusing on creative process and corporate social responsibility of the founders and staff. It is emphasized that creative corporations assume is a new type of organization that is integrated in the process of intellectual capital development and can achieve sustainable competitive advantages in modern business realia. Further development of creative corporate structures will inevitably contribute to enhancing the intellectualization of production and the role of innovative entrepreneurs and promote the transition to non-economic values.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.3.8
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13286
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V135_P082-089.pdf234,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.