Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13335
Title: Структурний аналіз оборотних активів машинобудівних підприємств
Other Titles: Структурный анализ оборотных активов машиностроительных предприятий
Structural analysis of current assets of machine-building enterprises
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Полосіна, Альона Миколаївна
Попова, Яна Анатоліївна
Шахмаєва, Алла Олександрівна
Keywords: оборотні активи
запаси
виробничі запаси
структурний аналіз
машинобудівні підприємства
оборотные активы
запасы
производственные запасы
структурный анализ
машиностроительные предприятия
current assets
inventories
production inventories
machine-building enterprises
Issue Date: 2018
Citation: Структурний аналіз оборотних активів машинобудівних підприємств / А. О. Касич, А. М. Полосіна, Я. А. Попова, А. О. Шахмаєва // Фінансовий простір. – 2018. – № 4 (32). – С. 117-122.
Source: Фінансовий простір
Abstract: Присвяченоо дослідженню структурних особливостей оборотних активів підприємства. Акцентовано увагу на необхідності поглиблення аналізу запасів і виробничих запасів, що дасть можливість сформувати більш якісну інформаційну базу для управлінських рішень щодо оборотних активів. Для підвищення якості дослідження запасів запропоновано використовувати структурний аналіз, який дає можливість визначити роль (частку) оборотних активів, запасів і виробничих запасів у активах підприємства, дослідити структуру запасів і тенденції структурних зрушень, які визначають потребу підприємства в матеріальних ресурсах, а отже, в обігових коштах. Наголошено на важливості врахування зарубіжного досвіду для розроблення політики управління щодо оборотних активів, оскільки підприємства – галузеві лідери мають дещо інші структурні характеристики активів та оборотних активів. Опрацьовано ключові індикатори структури майна на прикладі зарубіжних підприємств, які є конкурентами і галузевими лідерами. Установлено суттєві невідповідності у структурних характеристиках як активів, так і запасів, а це означає нові цільові орієнтири для політики управління оборотними активами на перспективу.
Посвящено исследованию структурных особенностей оборотных активов предприятия. Акцентировано внимание на необходимости углубления анализа запасов и производственных запасов, что позволит сформировать более качественную информационную базу для управленческих решений по оборотных активах. Для повышения качества исследования запасов предложено использовать структурный анализ, который позволяет определить роль (долю) оборотных активов, запасов и производственных запасов в активах предприятия, исследовать структуру запасов и тенденции структурных сдвигов, которые определяют потребность предприятия в материальных ресурсах, а следовательно в оборотных средствах. Подчеркнута важность учета зарубежного опыта для разработки политики управления по оборотных активах, поскольку предприятия – отраслевые лидеры имеют несколько другие структурные характеристики активов и оборотных активов. Обработано ключевые индикаторы структуры имущества на примере зарубежных предприятий, которые являются конкурентами и отраслевыми лидерами. Установлены существенные несоответствия в структурных характеристиках как активов, так и запасов, а это означает новые целевые ориентиры для политики управления оборотными активами на перспективу.
It is devoted to the study of structural features of current assets of the enterprise. Emphasis is placed on the need to deepen the analysis of inventories and production assets, which will make it possible to form a better information base for management decisions on current assets. To improve the quality of inventory research, it is proposed to use structural analysis, which allows to determine the role (share) of current assets, inventories and inventories in the assets of the enterprise, to investigate the structure of inventories and tendencies of structural shifts that determine the need of the enterprise for material resources, and therefore, circulating prices.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13335
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2304-1692
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18kaoamp.pdfСтаття270,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.