Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13336
Title: Трансфер технологій як механізм інноваційного розвитку підприємства
Other Titles: Transfer of technologies as a mechanism of innovative development of the enterprise
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Бурківська, В. А.
Keywords: трансфер технологій
інноваційний розвиток
розвиток підприємства
інноваційний розвиток підприємства
механізм інноваційного розвитку
трансфер технологий
инновационное развитие
развитие предприятия
инновационное развитие предприятия
механизм инновационного развития
technology transfer
innovative development
enterprise development
innovative development of the enterprise
innovation development mechanism
Issue Date: Dec-2018
Citation: Касич А. О. Трансфер технологій як механізм інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / А. О. Касич, В. А. Бурківська // Приазовський економічний вісник. – 2018. – Вип. 6 (11). – С. 188-194. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-11
Source: Приазовський економічний вісник
Abstract: У статті розглянуто економічну сутність поняття «трансферу технологій». Визначено, що характерною рисою сучасного етапу розвитку економіки є глибокі зміни в усіх її сферах, які впливають на процес трансферу технологій. Трансфер технологій – це процес інформування, поширення, передачі та впровадження результатів людського інтелекту та науково-технічних розробок від його розробника до кінцевого споживача з метою забезпечення технологічного оновлення виробництва, підвищення конкурентоздатності підприємства, економічного ефекту від упровадження цих розробок за виконання умов платності. Інноваційний розвиток підприємства є незворотним процесом, який забезпечує спонтанні чи керовані переходи від одного неповторного стану до іншого через процес змін, метою якого є впровадження в організаційне, структурне та виробниче функціонування інноваційних технологій. Здійснення трансферу технологій відбувається на основі використання різних методів та інструментів. Запропоновано схему трансферу технологій у процесі інноваційного розвитку підприємства для українських підприємств.
В статье рассмотрена экономическая сущность понятия трансфера технологий. Определено, что характерной чертой современного этапа развития экономики являются глубокие изменения во всех ее сферах, влияющих на процесс трансфера технологий. Трансфер технологий − это процесс информирования, распространения, передачи и внедрения результатов человеческого интеллекта и научно-технических разработок от его разработчика до конечного потребителя с целью обеспечения технологического обновления производства, повышения конкурентоспособности предприятия, экономического эффекта от внедрения этих разработок при выполнении условий платности. Инновационное развитие предприятия является необратимым процессом, который обеспечивает спонтанные или управляемые переходы от одного неповторимого состояния к другому через процесс изменений, целью которого является внедрение в организационное, структурное и производственное функционирования инновационных технологий. Осуществление трансфера технологий происходит на основе использования различных методов и инструментов. Предложена схема трансфера технологий в процессе инновационного развития предприятия для украинских предприятий.
The article deals with the economic essence of the concept of “technology transfer”. It is determined that the characteristic feature of the modern stage of economic development is the profound changes in all its spheres that influence the process of technology transfer. Technology transfer is the process of informing, disseminating, transferring and implementing the results of human intelligence and scientific and technical developments from its developer to the end user in order to provide technological upgrades of production, increase the competitiveness of the enterprise, the economic effect of the implementation of these developments, under the conditions of payment. Innovative development of an enterprise is an irreversible process that provides spontaneous or controlled transitions from one unique state to another through a process of change, the purpose of which is the introduction of innovative, structural and production operation of innovative technologies. Transfer of technology is based on the use of different methods and tools. The scheme of transfer of technologies in the process of innovative development of the enterprise for Ukrainian enterprises is offered.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13336
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2522-4263
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35.pdf412,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.