Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13344
Title: Creation of interactive platform for ATO veterans of entrepreneurship training
Authors: Shkoda, M.
Pečiūrienė, A.
Keywords: соціально-економічна адаптація ветеранів АТО
on-line навчання
платформа електронного навчання
власна справа
socio-economic adaptation of ATO veterans
on-line training
e-learning platform
own business
Issue Date: 2019
Citation: Shkoda M. Creation of interactive platform for ATO veterans of entrepreneurship training = Створення інтерактивної платформи навчання підприємництву ветеранів АТО [Текст] / M. Shkoda, A. Pečiūrienė // Менеджмент. - 2019. - Вип. 1 (29). - С. 153-168.
Source: Менеджмент
Abstract: Для багатьох демобілізованих воїнів АТО (ООС) вирішенням проблеми безробіття є створення та ведення власного бізнесу, як інструменту соціально-економічної адаптації, адже, вагомою умовою повернення до повноцінного життя українського воїна є його самореалізація, отримання стабільного економічного доходу та забезпечення відповідного соціального статусу у суспільстві [15]. Відповідно до досліджень, проведених в рамках «Щорічної оцінки ділового клімату», (ABCA 2016), ветерани АТО зазначили, що передусім вони потребують підвищення знань та навичок у сфері підприємницької діяльності. Більшості з них не вистачає знань, перш за все, у сфері просування свого бізнесу, другу позицію займають знання законодавчої бази та оподаткування. Це говорить про необхідність здійснення додаткових заходів, а саме доцільно звернути увагу на впровадження on-line навчання для ветеранів АТО за допомогою інтерактивних платформ, що дозволять ветеранам та інвалідам АТО (ООС), навіть на відстані, повноцінно отримати кваліфіковану підготовку та консалтингові послуги для започаткування власного бізнесу. На сьогодні в системі закладів вищої освіти спостерігається потужність системи on-line навчання на основі використання інтерактивних платформ, проте лише деякі з них були задокументовані у військовому середовищі, використовуючи цю технологію навчання. Відтак постає завдання дослідити можливість використання інтерактивних платформ при навчанні основам підприємництва ветеранів АТО, проаналізувати та встановити найбільш ефективну платформу, яка буде простою для сприйняття та з простим інтерфейсом в процесі навчання ветеранів АТО основам ведення бізнесу. Передбачається, що впровадження інтерактивної платформи для навчання ветеранів АТО основам підприємництву, дозволить їм розв’язати низку проблемних ситуацій в процесі відкриття власної справи, ознайомить з нормами законодавства та системою оподаткування в Україні. Метою статті є теоретичне дослідження перспективи імплементації системи on-line навчання для реалізації тренінгових курсів з основ ведення бізнесу для демобілізованих воїнів АТО (ООС), використовуючи інтерактивну платформу навчання. Методи дослідження: метод системного аналізу в процесі порівняння функцій та інструментів існуючих в світі інтерактивних платформ он-лайн навчання, метод критичного мислення – для виокремлення найефективнішої інтерактивної платформи для навчання ветеранів АТО основам ведення бізнесу, методу аналогії – при вивченні міжнародного досвіду застосування інтерактивних платформ в процесі навчання воєнних. Запропоновано імплементувати систему on-line навчання для реалізації тренінгових курсів з основ ведення бізнесу для демобілізованих воїнів АТО (ООС), використовуючи популярне модульне об'єктно-орієнтоване динамічне середовище навчання Moodle. Доведено, що процес навчання з використанням інтерактивної платформи навчання Moodle для ветеранів АТО, дозволить їм реалізовувати основні методичні принципи. Інтерактивна платформа Moodle санкціонує завантаження інструкцій для користування програмним продуктом, що дозволяє ветеранам АТО ефективно управляти бізнес-процесами. Також наявність тренінгових курсів і постійний зв'язок з викладачем допомагає ветеранам АТО сформувати підприємницьку логіку – тип мислення, з яким можливо запустити свій стартап у найкоротший термін. Можна стверджувати, що застосування інтерактивної платформи дозволить не тільки спростити процес відкриття власного бізнесу ветеранами АТО, а й вирішить низку проблем, які стосуються соціально-економічної та психологічної адаптації демобілізованих воїнів АТО до мирного життя в країні.
For many demobilized ATO soldiers, the solution to the problem of unemployment is to set up and run their own business as a tool for socio-economic adaptation, since a self-fulfilling condition for returning to a full-fledged life of a Ukrainian soldier is to achieve self-realization, to obtain a stable economic income and to ensure a proper social status. in society [15]. According to research conducted within the framework of the Annual Business Climate Assessment (ABCA 2016), ATO veterans have indicated that they first and foremost need to increase their knowledge and skills in business. Most of them lack knowledge, first of all, in the field of promotion of their business, the second place is occupied with knowledge of the legal framework and taxation. This speaks to the need for additional measures, namely, it is advisable to pay attention to the introduction of on-line training for ATO veterans through interactive platforms that will allow veterans and disabled ATO, even at a distance, to fully receive qualified training and consulting services for starting own business. Today, the system of higher education institutions has the power of an on-line training system based on the use of interactive platforms, but only some of them have been documented in the military environment using this technology of training. Therefore, the task is to explore the possibility of using interactive platforms to teach the basics of ATO veterans entrepreneurship, to analyze and establish the most effective platform, which will be easy to understand and with a simple interface in the training of ATO veterans in the basics of doing business. It is envisaged that the introduction of an interactive platform for training ATO veterans the basics of entrepreneurship, will allow them to solve a number of problematic situations in the process of opening their own business, familiarize with the rules of law and the tax system in Ukraine. The purpose of the article is to theoretically investigate the prospects of implementing an on-line training system for conducting training courses on the basics of doing business for demobilized ATO soldiers using an interactive training platform. The research methodology: a systematic method of comparing the features and tools of existing online interactive learning platforms in the world, critical thinking – to highlight the most effective interactive platform for teaching ATO veterans the basics of doing business, the method of analogy – to study the international experience of using interactive platforms the military training process. It is proposed to implement an on-line training system to implement business training courses for demobilized ATO soldiers using the popular modular object-oriented dynamic learning environment. It is proved that the process of training using the interactive training platform Moodle for ATO veterans will allow them to implement the basic methodological principles. The Moodle interactive platform mandates the download of instructions for use of the software, which allows ATO veterans to effectively manage business processes. Also, the presence of training courses and constant communication with the teacher helps ATO veterans to form entrepreneurial logic – a type of thinking with which it is possible to launch your startup in the shortest possible time. It can be argued that the use of an interactive platform will not only simplify the process of opening its own business by ATO veterans, but also solve a number of problems related to the socio-economic and psychological adaptation of demobilized ATO soldiers to the peaceful life in the country.
DOI: 10.30857/2415-3206.2019.1.13
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13344
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2019_Issue29_P153-168.pdf442,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.