Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13346
Title: Creation of an integrated open coworking center for innovation entrepreneurship in higher education institutions
Authors: Goncharenko, I.
Išoraitė, M.
Keywords: інтегрований відкритий коворкінг-центр
інноваційне підприємництво
заклади вищої освіти
трикутник знань
стажерські майданчики
інноваційний ланцюжок навчання
integrated open coworking center
innovative entrepreneurship
institutions of higher education
triangle of knowledge
traineeships
innovation training chain
Issue Date: 2019
Citation: Goncharenko I. Creation of an integrated open coworking center for innovation entrepreneurship in higher education institutions = Створення інтегрованого відкритого коворкінг-центру інноваційного підприємництва у закладах вищої освіти [Текст] / I. Goncharenko, M. Išoraitė // Менеджмент. - 2019. - Вип. 1 (29). - С. 35-46.
Source: Менеджмент
Abstract: Перехід на інноваційну модель розвитку вимагає кардинального збільшення частки інноваційної продукції та послуг шляхом активізації інноваційного підприємництва, введення організаційних інновацій. Одним із ефективних шляхів модернізації економіки є реалізація атрактору комплексного розвитку інноваційної інфраструктури на чотирьох рівнях: макрорівні (національної інноваційної системи; вільних економічних зон, венчурного фінансування); мезорівні (створення бізнес-інкубаторів, технопарків, хакерспейсів, коворкінг); мікрорівнях (залучення коштів; аутсорсинг; інтрапренерство) та нанорівнях (фрілансінг; краудсорсінґ). Гіпотеза наукового дослідження ґрунтується на припущенні, що нове осмислення пріоритетів освітньо-інноваційної політики та створення відповідного інституціонального середовища розвитку екосистеми «освіта – наука – бізнес» сприятиме налагодженню еквівалентних відносин між суб’єктами ринку відповідно до національних пріоритетів та світових тенденцій науково-технічного розвитку. Мета дослідження – комплексне обґрунтування теоретичних і методичних засад формування системи управління кластерною взаємодією інтерактивних інструментаріїв інноваційного ланцюжка знань на новій основі, забезпечення атрактору інноваційного розвитку інноваційно-технологічних центрів коворкінгу як платформи для розвитку освітніх кластерів. загальнонаукової методології – філософії і системному підході, а також на міждисциплінарних методологічних підходах – інституціональному, ресурсному, мережевому і кластерному, що використовуються в соціально-економічних науках. Запропоновано новий підхід до формування інституційних форм реалізації інноваційного підприємництва, а також механізмів формування і функціонування малих кластерних підприємницьких структур на базі (за участю) підрозділів університетів дозволяє забезпечити ефективний трансфер знань від системи освіти в підприємництво для забезпечення інноваційного розвитку як самого підприємницького закладу вищої освіти, так і зоні дії кластеру. Комплексне поєднання запропонованих підходів до організації бізнесу забезпечує впровадження інноваційних напрямів економічної діяльності, створення додаткових робочих місць, скорочення безробіття, подолання бідності та формування прошарку потенційно інноваційно-активних людей, здатних створювати власний бізнес для покращення якості та рівня життя населення.
The transition to an innovative development model requires a dramatic increase in the share of innovative products and services by activating innovative entrepreneurship, introducing organizational innovations. One of the effective ways of modernizing the economy is the implementation of the attractor of integrated development of innovation infrastructure at four levels: macro level (national innovation system, free economic zones, venture financing); meso-level (creation of business incubators, technoparks, hacking, coworkings); micro-level (funds attraction, outsourcing, intrapreneurship) and nano-level (freelancing; crowdsourcing). The hypothesis of scientific research is based on the assumption that a new understanding of the priorities of educational and innovation policy and the creation of an appropriate institutional environment for the development of the ecosystem "education – science – business" will promote the establishment of equivalent relations between market actors in accordance with national priorities and world trends in scientific and technological development. The purpose of the research is to provide a comprehensive substantiation of the theoretical and methodological foundations of the formation of a management system of cluster interaction of interactive tools of the innovation chain of knowledge on a new basis, providing the attractor of innovative development of innovation and technological centers of coworking as a platform for the development of educational clusters. The methodology of the research is based on the general scientific methodology – philosophy and system approach, as well as on interdisciplinary methodological approaches – institutional, resource, network and cluster, used in socio-economic sciences. A new approach to the formation of institutional forms of the implementation of innovative entrepreneurship, as well as mechanisms for the formation and functioning of small cluster business structures on the basis (with participation) of university units, allows to provide an efficient transfer of knowledge from the system of education to entrepreneurship in order to provide innovative development as the most entrepreneurial institution of higher education, and cluster action zone. An integrated combination of the proposed approaches to business organization provides introduction of innovative directions of economic activity, creation of additional workplaces, reduction of unemployment, poverty reduction and formation of a stratum of potentially innovative-active people who can create their own business for improving the quality and standard of living of the population.
DOI: 10.30857/2415-3206.2019.1.3
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13346
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2019_Issue29_P035-046.pdf223,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.