Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13349
Title: Grounds for selection of the energy market government regulation tool
Authors: Tkachuk, V.
Solonenchuk, I.
Keywords: державне регулювання
ринок енергоресурсів
споживання енергії
політика енергозбереження
модель функціонування ринку енергоресурсів
state regulation
energy market
energy consumption
energy saving policy
model of functioning of the energy market
Issue Date: 2019
Citation: Tkachuk V. Grounds for selection of the energy market government regulation tool = Обґрунтування вибору інструментарію державного регулювання ринку енергоресурсів [Текст] / V. Tkachuk, I. Solonenchuk // Менеджмент. - 2019. - Вип. 1 (29). - С. 76-88.
Source: Менеджмент
Abstract: Світовий досвід довів, що висока енергомісткість економіки в поєднанні з дефіцитністю власної енергетичної бази спричиняє численні проблеми низької конкурентоспроможності країни. Використання ефективної моделі державного регулювання енергоспоживання дозволяє сформувати ефективну стратегію енергозбереження, активізувати процеси оновлення основних засобів високотехнологічним енергозберігаючим обладнанням і технологіями. Відсутність універсального підходу до побудови системи державного регулювання ринку енергоресурсів вимагає зосередження на окремих методах і напрямах реалізації політики енергозбереження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо здійснення ефективної політики державного регулювання ринку енергоресурсів. Методи дослідження: історико-логічний – при дослідженні закономірностей розвитку наукової думки щодо ролі держави в регулюванні ринку енергоресурсів; статистичного та факторного аналізу – для виявлення макроекономічних факторів впливу на ринок енергоресурсів; економіко-математичного моделювання – при розробці моделі функціонування ринку енергоресурсів. Проаналізовано особливості використання сучасних інструментів державного регулювання ринку енергоресурсів. Запропоновано модель функціонування ринку енергоресурсів, впровадження якої сприятиме формуванню висококонкурентного середовища генеруючих компаній, передавальних організацій, посередників, високий рівень конкуренції. Державне регулювання ринку енергоресурсів представляє собою діяльність з реалізації функцій держави щодо раціонального використання енергоресурсів, зниження енергоємності валового внутрішнього продукту. Формування ефективних інструментів державного регулювання ринку енергоресурсів дозволить поліпшити функціонування енергетичного сектору економіки України.
World experience has shown that the high energy intensity of the economy coupled with the scarcity of its own energy base causes many problems of low competitiveness of the country. The use of an effective model of state regulation of energy consumption allows us to form an effective energy saving strategy, to intensify the processes of updating the fixed assets with high-tech energysaving equipment and technologies. The lack of a universal approach to building a system of state regulation of the energy market requires focusing on individual methods and directions of implementing energy conservation policies. The purpose of the study is to substantiate and develop practical recommendations for implementing an effective policy of state regulation of the energy market. Methods of research: historical and logical – in the study of patterns of development of scientific thought about the role of the state in regulating the energy resources market; statistical and factor analysis – for revealing of macroeconomic factors of influence on the market of energy resources; economic and mathematical modeling – in developing the model of functioning of the energy market. Features of the use of modern instruments of state regulation of energy resources are analyzed. The model of functioning of the energy resources market, the introduction of which will contribute to the formation of a highly competitive environment of generating companies, transferring organizations, intermediaries, and a high level of competition, is proposed. State regulation of the energy resources market is an activity on the state functions in relation to the rational use of energy resources, reducing the energy intensity of the gross domestic product. Formation of effective instruments of state regulation of the energy resources market will improve the functioning of the energy sector of the Ukrainian economy.
DOI: 10.30857/2415-3206.2019.1.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13349
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2019_Issue29_P076-088.pdf347,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.