Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13350
Title: Structure of logistic transportation customs complex
Authors: Dudorova, T.
Keywords: логістичний транспортно-митний комплекс
митно-режимний об'єкт
зони митного контролю
місця доставки товарів транспортними засобами
сховища тимчасового зберігання
митні сховища
logistic transport and customs complex
customs-sensitive facility
customs control zones
places of delivery of goods by means of transport
temporary storage warehouses
customs warehouses
Issue Date: 2019
Citation: Dudorova T. Structure of logistic transportation customs complex = Структура логістичного транспортного комплексу [Текст] / T. Dudorova // Менеджмент. - 2019. - Вип. 1 (29). - С. 89-96.
Source: Менеджмент
Abstract: Митним законодавством встановлені вимоги відносно облаштування і технічної оснащеності об'єктів, в межах яких здійснюються операції з товарами, що знаходяться під митним контролем, які зберігаються або знаходяться на території таких об'єктів, а також режимні правила їх функціонування і перебування в їх межах посадовців митниці і інших контролюючих органів. Успішне рішення проблем, пов'язаних з відкриттям таких об'єктів в межах логістичних комплексів, їх оснащення і функціонування робить значний вплив на час просування матеріальних потоків в логістичному центрі, раціональне використання транспортних засобів та витрати звернення. Передбачається, що організація логістичних транспортно-митних комплексів дозволить забезпечити усі необхідні ресурси і умови для розвитку і успішної інтеграції транспортно-логістичної системи України в європейську транспортно-логістичну систему. Мета даного дослідження полягає у проведенні класифікації митнорежимних об'єктів, що необхідно сформувати в структурі логістичного транспортно-митного комплексу для оптимальної переробки експортно-імпортних товаропотоків. Методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез, порівняння та зіставлення – для визначення стану розкриття проблеми дослідження у науковій літературі, вивчення нормативно-правових документів, що регулюють процедуру створення і функціонування митно-режимних об'єктів, а також питання призначення і принципів їх роботи. Проведений аналіз роботи митно-режимних об'єктів, представлена їх класифікація за типами, встановлені взаємозв'язки між ними, запропонована оптимальна структура логістичного транспортно-митного комплексу, проаналізовані шляхи оптимізації взаємодії усіх контролюючих органів в процесі митного оформлення. Проведений аналіз митного законодавства з відкриття і функціонування митно-режимних об'єктів свідчить про узгодженість вимог до їх технічного оснащення і режимних правил, а також про можливість одночасного створення декількох об'єктів в межах одного логістичного транспортно-митного комплексу.
The customs legislation establishes requirements for the arrangement and technical equipment of facilities within which operations are conducted with goods under customs control that are stored or located on the territory of such facilities, as well as the regime rules for their operation and residence of customs officials and others within them. organs. Successful solution of problems associated with the opening of such facilities within the logistics complexes, their equipment and operation has a significant impact on the time of promotion of material flows in the logistics center, rational use of vehicles and costs of circulation. It is assumed that the organization of logistics transport and customs complexes allows you to provide all the necessary resources and conditions for the development and successful integration of the transport and logistics system of Ukraine into the European transport and logistics system. The purpose of the study: the classification of customs-sensitive objects that must be formed in the structure of the logistics transport and customs complex for the optimal processing of export-import commodity flows. Research methods: theoretical analysis, synthesis, comparison, study of regulatory documents of regulatory procedures for the creation and operation of customs-sensitive facilities, as well as the purpose and principles of their work. The analysis of the work of customs-sensitive facilities was carried out, their classification by type was presented, interrelations between them were established, the optimal structure of the logistic transport and customs complex was proposed, ways to optimize the interaction of all regulatory bodies in the process of customs clearance were analyzed. The analysis of customs legislation on the opening and functioning of customs-sensitive facilities indicates the consistency of requirements for their technical equipment and security rules, as well as the possibility of creating several facilities simultaneously within the same logistics and transport complex.
DOI: 10.30857/2415-3206.2019.1.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13350
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2019_Issue29_P089-096.pdf165,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.