Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13352
Title: Concept of management and formation of financial potential of cluster unions
Authors: Puzyrova, P.
Keywords: управління
формування
фінансовий потенціал
кластерні утворення
стейкхолдери
ефективність
витрати
прибуток
концепція
management
formation
financial potential
cluster unions
stakeholders
efficiency
costs
profit
concept
Issue Date: 2019
Citation: Puzyrova P. Concept of management and formation of financial potential of cluster unions = Концепція управління та формування фінансовим потенціалом кластерних утворень [Текст] / P. Puzyrova // Менеджмент. - 2019. - Вип. 1 (29). - С. 109-119.
Source: Менеджмент
Abstract: Передумовою ефективного, стабільного та конкурентоспроможного функціонування кластерних утворень є сукупність його фінансових ресурсів та можливостей – фінансовий потенціал. Фінансовий потенціал кластера – це сукупність поєднаних фінансових можливостей, ресурсів та фінансового капіталу, основна мета формування та використання якого полягає в отриманні максимального доходу й утримання стабільного конкурентного становища на ринку. Управління та формування необхідної величини фінансового потенціалу кластерних утворень, що необхідне для ефективної діяльності підприємства, здійснюється під впливом набору певних характеристик діяльності суб’єктів кластера, їхніх пріоритетів діяльності, цілей, функцій, та ін. Концепція управління, формування та розвитку фінансового потенціалу кластерних утворень дозволить покращити виробничо-господарську діяльність кластерів, їх фінансово-економічне становище та інвестиційно-інноваційну привабливість для зовнішніх інвесторів. Мета – поглиблене дослідження концепції управління та формування фінансового потенціалу кластерних утворень, що призведе до конкурентоздатної виробничо-господарської діяльності, максимізації прибутку та інвестиційно-інноваційної привабливості. Методи дослідження: - загальнонаукові та спеціальні методи – при дослідженні теоретичних основ сутності кластерних утворень, розкритті сутності «фінансового потенціалу», визначені загальнонаукових принципів, що є основою побудови дослідження фінансового потенціалу кластерних утворень; - функціонального та системного аналізу – при виокремленні особливостей і закономірностей формування та функціонування кластерних утворень; - систематизації та узагальнення – в дослідженні, аналізі та порівнянні вітчизняного й світового досвіду управління, формування та розвитку кластерних утворень для встановлення особливостей формування їх фінансового потенціалу. Встановлено, що концепція управління, формування та розвитку фінансового потенціалу кластерних утворень повинна враховувати наявність таких чинників, які істотно впливатимуть на величину фінансового потенціалу, а саме: необхідність забезпечення його оптимальної величини за вибраним критерієм; наявність та дієвість функціональних взаємозв’язків між окремими членами кластера; визначення результатів використання фінансового потенціалу та оцінки вкладу окремих учасників кластера у його формування; підходи до розподілу фінансових результатів діяльності кластера та визначення напрямків їхнього використання. На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що концепція управління та формування фінансового потенціалу кластерних утворень розглядається як загальний механізм, що передбачає залучення, управління та оптимізацію фінансових ресурсів і фінансових можливостей в формуванні фінансового потенціалу, що дозволить кластерним утворенням залишатись в конкурентоспроможному стані, бути рентабельними та отримувати максимальний прибуток.
A prerequisite for effective, stable and competitive functioning of cluster unions is the totality of its financial resources and capabilities – financial potential. The financial potential of a cluster is a combination of combined financial opportunities, resources and financial capital, the main purpose of the formation and use of which is to maximize income and maintain a stable competitive position in the market. Management and formation of the necessary size of the financial potential of cluster unions, which is necessary for the effective operation of the enterprise, is carried out under the influence of a set of certain characteristics of the activities of cluster unions, their priorities, goals, functions, etc. The concept of management, formation and development of the financial potential of cluster unions will improve the production and economic activities of clusters, their financial and economic situation and investment and innovative attractiveness for external investors. The aim of research: an in-depth study of the concept of management and the formation of the financial potential of cluster unions will lead to competitive production and economic activities, maximization of profits and investment and innovative attractiveness. Methods of research: - general scientific and special methods – in the study of the theoretical foundations of the essence of cluster formations, the disclosure of the essence of "financial potential", the definition of general scientific principles that are the basis for building research on the financial potential of cluster formations; - functional and system analysis – when highlighting the features and patterns of the formation and functioning of cluster formations; - systematization and generalization – in the study, analysis and comparison of domestic and world experience in the management, formation and development of cluster unions to establish the characteristics of the formation of their financial potential. It was established that the concept of management, formation and development of the financial potential of cluster unions should take into account the presence of such factors that significantly affect the value of financial potential, namely: the need to ensure the optimal value according to the chosen criterion; the presence and effectiveness of functional relationships between individual cluster members; determining the results of using financial potential and assessing the contribution of individual cluster members to its formation; approaches to the distribution of financial results of the cluster and determining the directions of their use. On the basis of the study, it can be concluded that the concept of management and the formation of the financial potential of cluster unions is considered as a general mechanism for attracting, managing and optimizing financial resources and financial capabilities in the formation of financial potential, which will allow cluster unions to remain in a competitive state, to be profitable and maximize profits.
DOI: 10.30857/2415-3206.2019.1.9
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13352
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
ISSN: 2415-3206
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Менеджмент
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Management_2019_Issue29_P109-119.pdf235,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.