Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13355
Title: Управління кадровою безпекою на українських підприємствах через призму макроекономічних процесів
Other Titles: Management of personnel security at Ukrainian enterprises through the prism of macroeconomic processes
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Медвідь, Г. С.
Keywords: кадрова безпека
економічна безпека підприємства
безпека кадрів підприємства
кадрова політика
система мотивації
зовнішні та внутрішні загрози
макроекономічні показники
кадровий потенціал
кадровий менеджмент
personnel security
economic safety of the enterprise
personnel safety of the enterprise
personnel policy
system of motivation
external and internal threats
macroeconomic indicators
personnel potential
personnel management
Issue Date: Jan-2019
Citation: Касич А. О. Управління кадровою безпекою на українських підприємствах через призму макроекономічних процесів [Електронний ресурс] / А. О. Касич, Г. С. Медвідь // Ефективна економіка. – 2019 – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6824
Source: Ефективна економіка
Abstract: У статті розглянуто сутність визначення кадрова безпека. Не існує єдиного визначення цьому поняттю, тому нами було запропоновано власне трактування терміну «Кадрова безпека». Особливу увагу приділено дослідженню макроекономічним умовам забезпечення кадрової безпеки українських підприємств. Визначено вплив зовнішніх та внутрішніх загроз підприємств. Розглянуто масштаби міграційних процесів на фоні погіршення демографічної ситуації. Узагальнено показники, які характеризують ситуацію на ринку праці. Кадрова безпека розглядається нами як основний структурний елемент економічної безпеки підприємства, який впливає на всю її діяльність. Безпека підприємства залежить від різних обставин. Макроекономічні показники, а саме: економічні кризи, інфляція, міждержавні конфлікти та зміни політичної ситуації виступають як результати впливу на стан кадрової безпеки українських підприємств і формують їх конкурентоспроможність в стратегічній перспективі. Збиток може бути завдано в результаті стихійних лих, несприятливої економічної політики держави, непередбачуваних змін кон'юнктури ринку, недобросовісних дій конкурентів, невиконання контрагентами зобов'язань по оплаті договорів, а також протиправними діями співробітників. Кадрова безпека спрямована на запобігання та усунення загроз і ризиків, що пов'язані із діяльністю персоналу. Саме тому, кадрова безпека займає на підприємстві пріоритетне місце в забезпеченні безпеки в цілому (по відношенню до інших складових). Проаналізована комплексна характеристика умов кадрової безпеки українських підприємств та показники, які характеризують макроекономічні умови, що впливають на кадрову безпеку окремих підприємств. Визначено загрози кадровій безпеці на ринку праці та у зв’язку з системними проблемами на самих підприємствах та ключові стратегічні завдання українських підприємств у контексті підвищення рівня їх кадрової безпеки. Сформовано пропозиції щодо удосконалення розвитку кадрового потенціалу підприємства у контексті підвищення рівня його безпеки.
The article considers the essence of the definition of personnel security. There is no single definition for this concept, therefore we have offered our own interpretation of the term "Personnel Security". Particular attention is paid to the study of the macroeconomic conditions of personnel security of Ukrainian enterprises. The influence of external and internal threats of enterprises is determined. The scale of migration processes is considered on the background of deterioration of the demographic situation. The indicators characterizing the situation on the labor market are generalized. Personnel security is considered by us as the main structural element of the company's economic security, which affects all of its activities. The security of a company depends on different circumstances. Macroeconomic indicators, namely: economic crises, inflation, interstate conflicts and changes in the political situation are the results of the impact on the state of personnel security of Ukrainian enterprises and shape their competitiveness in the strategic perspective. The damage may be caused by natural disasters, unfavorable economic policies of the state, unpredictable changes in the market situation, unfair actions by competitors, failure by contractors to pay contracts, as well as unlawful actions of employees. Personnel security is sent to prevention and removal of threats and risks that is related to activity of personnel. That is why, personnel security occupies a priority place in the enterprise in ensuring security in general (in relation to other components). The complex description of the conditions of personnel security of Ukrainian enterprises and indicators characterizing macroeconomic conditions influencing personnel security of individual enterprises are analyzed. The threats to human security in the labor market and in connection with systemic problems at enterprises and the key strategic objectives of Ukrainian enterprises in the context of raising the level of their personnel security have been identified. The proposals on improving the human resources development of the enterprise in the context of raising its level of security have been formed.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13355
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdfстаття362,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.