Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13360
Title: Розвиток вищої освіти в Україні через призму викликів національній безпеці
Other Titles: Развитие высшего образования Украины через призму вызовов национальной безопасности
Ukrainian higher education development through the presence of national security challenges
Authors: Касич, Алла Олександрівна
Keywords: виклики
вища освіта
університети
безпека
стратегія
реформи
вызовы
высшее образование
университеты
безопасность
стратегия
реформы
challenges
higher education
universities
security
strategy
reform
Issue Date: 2018
Citation: Касич А. О. Розвиток вищої освіти в Україні через призму викликів національній безпеці / А. О. Касич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 30, Ч. 3. – С. 29-35.
Source: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки
Abstract: У статті досліджено виклики, які визначають розвиток системи освіти у сучасних умовах. Узагальнення наявних викликів у розрізі класифікаційних ознак дає змогу визначити найбільш суттєві та провести їх більш глибоке дослідження. Серед іншого розкрито природу впливу глобальних, макроекономічних, демографічних, соціальних викликів як у розрізі загальних тенденцій, так і у контексті кількісно-якісних характеристик. За результатами дослідження сучасних умов розвитку освіти визначено принципові відмінності ролі університетів в Україні та в інших країнах світу. Наведені результати можуть бути взяті за основу для розроблення змісту та кількісних показників стратегії розвитку освіти у контексті підвищення національної безпеки країни.
В статье исследованы вызовы, которые определяют развитие системы образования в современных условиях. Обобщение существующих вызовов в разрезе классификационных признаков позволяет определить наиболее существенные и провести их более глубокое исследование. Среди прочего раскрыта природа влияния глобальных, макроэкономических, демографических, социальных вызовов как в разрезе общих тенденций, так и в контексте количественно-качественных характеристик. По результатам исследования современных условий развития образования определены принципиальные различия роли университетов в Украине и в других странах мира. Представленные результаты могут быть взяты за основу для разработки содержания и количественных показателей стратегии развития образования в контексте повышения национальной безопасности страны.
The article examines the challenges that determine the development of the education system in modern conditions. The generalization of existing calls in the context of classification marks allows us to determine the most significant and carry out their in-depth study. Among other things, the nature of the impact of global, macroeconomic, demographic, and social challenges, as a section of general trends, and in the context of quantitative and qualitative characteristics, is disclosed. According to the results of the study of modern conditions of development of education, the fundamental differences between the role of universities in Ukraine and other countries of the world are determined. The presented results can be taken as a basis for developing the content and quantitative indicators of the educational development strategy in the context of increasing the national security of the country.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13360
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2307-8030
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
economic_30_3k.pdf439,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.