Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13874
Title: Самостійна робота студентів як процес самовиховання, саморозвитку особистості майбутніх педагогів
Other Titles: The actual work of students is the process of self-education, self-development of the personality of teachers in the future
Authors: Грицаєнко, Людмила Михайлівна
Keywords: самостійна робота студентів
самовиховання
самовдосконалення
саморозвиток особистості майбутніх педагогів
ефективність організації самостійної роботи
здобувачі вищої освіти
науково-педагогічні працівники
академічна доброчесність
independent work of students
self-education
self-improvement
self-development of the personality of future teachers
efficiency of organization of independent work
students
scientific and pedagogical workers
academic integrity
Issue Date: 2019
Citation: Грицаєнко Л. М. Самостійна робота студентів як процес самовиховання, саморозвитку особистості майбутніх педагогів / Л. М. Грицаєнко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 69. – С. 50-55.
Source: Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи
Abstract: Досліджено роль самостійної роботи студентів у процесі самовиховання, саморозвитку особистості майбутніх педагогів та розкрито актуальність теми на сучасному етапі. Розглянуто трактування понять «самовиховання» і «саморозвиток» внаслідок зробленого аналізу використання цих термінів у науковій літературі. У статті проаналізовано самостійну роботу як складову освітнього процесу, яка сприяє формуванню в майбутніх педагогів високого ступеня самоосвіти, творчого ставлення до професійної діяльності; розвиває внутрішні резерви до самовдосконалення, самовиховання. Досліджено, що саморозвиток включає в себе самопізнання, самовизначення, творчу самореалізацію та самовибудовування особистості, самопроєктування. Вказано на чинники ефективної організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з метою досягнення майбутніми педагогами конструктивно-креативного – найбільш високого рівня самостійності під час виконання навчальних завдань. Доведено, що ефективна самостійна робота активізує освітню, дослідницьку, творчу, інноваційну, навчально-практичну діяльність кожного студента, поглиблюючи його знання, вміння, сприяє набуттю загальних і фахових компетентностей, визначених освітньою (освітньо-професійною, освітньо-науковою) програмою. Класифіковано самостійну роботу здобувачів вищої освіти за характерними ознаками. Особлива увага приділена питанню академічної культури, професійної етики під час підготовки фахівців, майбутніх педагогів, у закладах вищої освіти. Підкреслено на необхідності дотримання академічної доброчесності як науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками, так і здобувачами вищої освіти. У роботі зазначено, що морально-етичні цінності, задекларовані академічною спільнотою, є ключовими під час формування індивідуальності майбутніх педагогів як високопрофесійних фахівців, здатних до самовиховання, мобільності, креативності, творчого саморозвитку.
The article examines the role of independent work of students in the process of self-education, self-development of the personality of future teachers. The relevance of the topic at the present stage is also revealed. The interpretation of the concepts of «self-education» and «self-development» is considered as the result of the analysis of the used terms in the scientific literature. The article analyzes self-work as a component of the educational process, which promotes the formation of a high degree of self-education by future educators, a creative attitude to professional activity; develops internal reserves for self-improvement, self-education. It was investigated that self-development includes self-knowledge, self-determination, creative self-realization and self-constructing of personality, self-design. It is indicated on the factors of effective organization of independent work of students in order to reach the future teachers constructive and creative. This is the highest level of autonomy in the performance of educational tasks. It is proved that effective independent work activates educational, research, creative, innovative, educational and practical activity of each student. It deepens its knowledge, skills, promotes the acquisition of general and professional competencies determined by the educational (educational-professional, educational-scientific) program. Independent work has been classified by educators based on their characteristic features. Particular attention is paid to the issue of academic culture, professional ethics in the training of specialists, future teachers, and in institutions of higher education. It was emphasized on the necessity to adhere to academic integrity as scientific, scientific and pedagogical, pedagogical workers, and students of higher education. This article states that the moral and ethical values declared by the academic community are key in shaping the individuality of future educators as highly professional specialists able of self-education, mobility, creativity, creative self-development.
DOI: 10.31392/2311-5491/2019-69.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13874
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 2311-5491
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Титульна_сторінка.pdf244,33 kBAdobe PDFView/Open
Зміст.pdf231,12 kBAdobe PDFView/Open
Стаття_Грицаєнко_Л.М.pdf304,3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.