Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14468
Title: Оцінка показників комфортності білизняних трикотажних полотен для занять спортом
Authors: Арабулі, С. І.
Арабулі, А. Т.
Ототюк, С. С.
Клочко, В. В.
Черепенко, Д. Ю.
Keywords: білизняні трикотажні полотна
термофізіологічний комфорт
сенсорний комфорт
термобілизна
бельевые трикотажные полотна
термофизиологичний комфорт
сенсорный комфорт
термобелье
underwear knitted fabrics
thermophysiological comfort
sensory comfort
thermal underwear
Issue Date: 2019
Citation: Оцінка показників комфортності білизняних трикотажних полотен для занять спортом [Текст] / С. І. Арабулі, А. Т. Арабулі, С. С. Ототюк, В. В. Клочко, Д. Ю. Черепенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 4 (136). - С. 106-114.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: У статті наведений аналіз сучасного асортименту текстильних матеріалів для білизни, проаналізовані останні розробки щодо створення термобілизни. При проведенні експериментальних досліджень використані сучасні методи визначення показників комфортності одягу та фізичних властивостей текстильних матеріалів. Експериментальні дослідження базуються на основних положеннях текстильного матеріалознавства. Наведено сучасні підходи до створення спортивного одягу. Розглянуто основні технологічні рішення «пошарової концепції» спортивного одягу. Проаналізовано основні чинники формування сучасного асортименту білизняних текстильних матеріалів для занять спортом. Основна увага приділена найбільш технологічним полотнам, які одержали назву «термобілизна». Наведений аналіз показників комфортності як традиційних білизняних полотен, так і інноваційних полотен, на прикладі трикотажного полотна CoolMax®. Систематизовано дані щодо показників термофізіологічного та сенсорного комфорту білизняних текстильних матеріалів різної будови та сировинного складу. Експериментально доведено, що асортимент традиційних текстильних матеріалів, які на сьогодні використовують для виготовлення білизни, не може забезпечити належний рівень комфортності одягу для занять спортом. Виявлено специфіку та всебічно охарактеризовано гігієнічні властивості полотна CoolMax®, які зумовлені чотириканальною формою поліефірного волокна. Обґрунтовано доцільність використання полотна CoolMax® для натільної білизни.
В статье приведен анализ современного ассортимента текстильных материалов для белья, проанализированы последние разработки по созданию термобелья. При проведении экспериментальных исследований использованы современные методы определения показателей комфортности одежды и физических свойств текстильных материалов. Экспериментальные исследования базируются на основных положениях текстильного материаловедения. Приведены современные подходы к созданию спортивной одежды. Рассмотрены основные технологические решения «послойной концепции» спортивной одежды. Проанализированы основные факторы формирования современного ассортимента бельевых текстильных материалов для занятий спортом. Основное внимание уделено наиболее технологичным полотнам, которые получили название «термобелье». Представлен анализ показателей комфортности как традиционных бельевых полотен, так и инновационных полотен, на примере трикотажных CoolMax®. Систематизированы данные по показателям термофизиологичного и сенсорного комфорта бельевых текстильных материалов различного строения и состава. Экспериментально доказано, что ассортимент традиционных текстильных материалов, которые сегодня используются для изготовления белья, не может обеспечить надлежащий уровень комфортности одежды для занятий спортом. Выявлена специфика и всесторонне охарактеризованы гигиенические свойства полотна CoolMax®, обусловленные четырехканальной формой полиэфирного волокна. Доказана целесообразность использования полотна CoolMax® для нательного белья.
Determination of comfort properties of knitted underwear for sports and comparison of traditional and innovative underwear for thermal underwear. The article provides an analysis of the modern range of textile materials for underwear, analyzes the latest developments in the design of thermal underwear. The modern methods have been used to determine clothing comfort and physical properties of textile materials. Experimental studies are based on the basic principles of textile materials science. Modern approaches to the design of sportswear are presented. The basic technological solutions of the “layered concept” of sportswear are considered. The main factors of the formation of a modern range of underwear for sports were analyzed. The main attention is paid to the most technologically advanced textiles, which are called "thermal underwear". The analysis of comfort properties of traditional and innovative underwear’s, is presented on the example of CoolMax®. The data of thermophysiological and sensory comfort properties of textile materials of various structures and compositions has been systematized. It has been experimentally proved that the assortment of traditional textile materials that are used today for the manufacture of underwear cannot provide an appropriate level of comfort for sportswear. The hygienic properties of the CoolMax® fabric, which are due to the four-channel polyester fibers, are comprehensively characterized. The feasibility of using CoolMax® for underwear has been proven.
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.4.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14468
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра технології та конструювання швейних виробів (ТКШВ)
Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів (ТДТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V136_P106-114.pdf505,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.