Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14569
Title: Властивості трикотажних матеріалів для компресійних виробів
Other Titles: The properties of knitted materials for compression garment
Authors: Кизимчук, О. П.
Мельник, Л. М.
Гусар, М. Ю.
Латишова, А. А.
Keywords: еластичний трикотаж
основовʼязаний трикотаж
утокове переплетення
компресійні вироби
параметри структури
розтяжність
elastic material
warp knitted fabric
filling interlooping
compression garment
structure`s parameters
strechability
Issue Date: 2019
Citation: Властивості трикотажних матеріалів для компресійних виробів / О. П. Кизимчук, Л. М. Мельник, М. Ю. Гусар, А. А. Латишова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки. – 2019. – № 5 (277). – С. 103-108.
Source: Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки
Herald of Khmelnytskyi national university. Technical sciences
Abstract: Необхідний тиск на тіло людини забезпечується такими властивостями полотна як розтяжність та пружність, а також конструктивними особливостями самих виробів: розмірами та формою. Переважна більшість досліджень еластичних матеріалів стосується визначення їх деформаційних властивостей за діаграмами розтягування, а також при випробуваннях за циклом навантаження - розвантаження – релаксація. Метою роботи є дослідження параметрів структури та властивостей основов’язаного еластичного полотна утокового переплетення, яке вироблено на машині 18 класу з поліефірних ниток з прокладанням еластомерних ниток у якості повздовжнього утоку за рапортом 2:1. Дане полотно призначене для застосування у якості тасьм бандажних виробів реабілітаційного та профілактичного призначення. Вміст еластомерної нитки в трикотажі варіювали ступенем її попереднього видовження перед входом до зони в’язання за рахунок зміни співвідношення швидкостей обертання ниткоподаючих валів, яке в даному дослідженні варіювали кількістю зубців ведучої та веденої шестерен в зоні подачі. В результаті спланованого експерименту попереднє видовження еластомерної нитки становило від 280 до 395 %, що призвело до варіювання вмісту еластомеру в межах 52÷45 та 42÷36 % у полотні з поперечним утоком лінійної густини 33,4 та 66,8 текс відповідно. У результаті аналізу результатів дослідження параметрів структури та властивостей основов’язаного еластичного полотна встановлено, що лінійна густина нитки поперечного утоку впливає на товщину, щільність по вертикалі та поверхневу густину трикотажу, в той час як попереднє видовження еластомерної нитки перед входом до зони в’язання має суттєвий вплив на переважну більшість досліджуваних властивостей, зокрема повну деформацію вздовж петельних стовпчиків та її швидкооборотну складову.
The necessary pressure of compress garment on the human body is provided by such fabrics properties as elongation and elasticity, as well as the structural features of the product themselves: size and shape. The studies majority of elastic materials relate to the determination of their deformation properties by tensile diagrams, as well as by tests on the load - unload - relaxation cycle. The purpose of the study is to investigate the structure`s parameters and properties of the elastic warp knitted fabric of filling interlooping. All samples of elastic fabric have been produced on 18 gauge machine from polyester yarns with elastomeric filaments as a longitudinal weft which in-layed according to 2: 1 repeat. This elastic fabric is intended for use as supporting products for rehabilitation and prophylactic purposes. The content of the elastomeric yarn in the knitted material is varied by the degree of its pre-elongation before the knitting zone, which in this study have been changed by the teeth number of the drive and driven gears in the feed area. As a result of the planned experiment, the pre-elongation of the elastomeric filament was from 280 to 395%, which resulted in variation of the elastomer content within 52 ÷ 45 and 42 ÷ 36% in the fabrics with a weft inserted yarn of 33.4 and 66.8 tex respectively. As a result of the analysis of the structure`s parameters and properties of the elastic warp knitted fabric, it is established that the linear density of the weft yarn influences the thickness, the vertical density and the surface density of the fabric, while the pre-elongation of the elastomer yarn has significant influence on the majority of the investigated properties, including full deformation walewise and its elastic component.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14569
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
ISSN: 2307-5732
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KYZYMCHYK_O..pdf437 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.