Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14733
Title: Особливості проектування фірмового стилю сучасних культурно-масових заходів (на прикладі дитячих фестивалів)
Other Titles: Design features of corporate identity of modern cultural events (for example, children's festivals)
Особенности проектирования фирменного стиля современных культурно-массовых мероприятий (на примере детских фестивалей)
Authors: Тюх, А. І.
Дубрівна, А. П.
Keywords: фірмовий стиль
дизайн-проект
фестиваль
дитячі культурно-масові заходи
фирменный стиль
детские культурно-массовые мероприятия
corporate identity
design project
festival
children's cultural events
Issue Date: 2019
Citation: Тюх А. І. Особливості проектування фірмового стилю сучасних культурно-масових заходів (на прикладі дитячих фестивалів) [Електронний ресурс] / А. І. Тюх, А. П. Дубрівна // Технології та дизайн. - 2019. - № 3 (32). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2019_3_5.
Source: Технології та дизайн
Abstract: Методика дослідження базується на загальних принципах наукового пізнання. Це зумовило використання комплексу методів, а саме: аналітичного – для вивчення інформаційних джерел зазначеної проблематики; системно-структурного – з метою виявлення сутності проектування фірмового стилю дитячих культурно-масових заходів (фестивалів), що сприяло визначенню типології його окремих елементів; компаративному методі, що дозволило виявити і зіставити схожості і відмінності між формальними якостями об'єктів культурного поля України та США. Здійснено огляд сучасних тенденції і напрямів дизайн-проектів для дитячих культурно-масових заходів (фестивалів). Проведено аналіз особливостей фірмових елементів розробки стилю для дитячих фестивальних заходів Українських дизайнерів та дизайнерів зі штату Каліфорнія (США). Проаналізовано їх основні відмінності та подібності. На основі порівняння розроблено рекомендації для покращення дизайн-концепції при розробці фірмового стилю для дитячих культурно-масових заходів. Вперше проведено аналіз подібних за концепцією фірмових стилів культурно-масових заходів (дитячих фестивалів), на основі їх порівняння розроблено методичні рекомендації щодо підходів до побудови проектного задуму у формуванні фірмового стилю культурно-масових заходів. Основні положення можуть бути використані при розробці навчальних курсів, методичних рекомендацій та в практичній роботі над створенням дизайн-проектів. Практичні методи та підходи вдосконалення роботи у створенні фірмового стилю культурно-мистецьких заходів, можуть слугувати методичною базою для практикуючих графічних дизайнерів.
Методика исследования базируется на общих принципах научного познания. Это обусловило использование комплекса методов, а именно: аналитического – для изучения информационных источников указанной проблематики; системно-структурного – с целью выявления сущности проектирования фирменного стиля детских культурно-массовых мероприятий (фестивалей), что способствовало определению типологии его отдельных элементов; компаративном методе, что позволило выявить и сопоставить сходства и различия между формальными качествами объектов культурного поля Украины и США. Осуществлен обзор современных тенденции и направления дизайн-проектов для детских культурно-массовых мероприятий (фестивалей). Проведен анализ особенностей фирменных элементов разработки стиля для детских фестивальных мероприятий украинском дизайнеров и дизайнеров из штата Калифорния (США). Проанализированы их основные отличия и сходства. На основе сравнения разработаны рекомендации для улучшения дизайн-концепции при разработке фирменного стиля для детских культурно-массовых мероприятий. Впервые проведен анализ подобных по концепции фирменных стилей культурно-массовых мероприятий (детских фестивалей), на основе их сравнения разработаны методические рекомендации по подходам к построению проектного замысла в формировании фирменного стиля культурно-массовых мероприятий. Основные положения могут быть использованы при разработке учебных курсов, методических рекомендаций и в практической работе над созданием дизайн-проектов. Практические методы и подходы совершенствования работы в создании фирменного стиля культурно-художественных мероприятий могут служить методической базой для практикующих графических дизайнеров.
To analyze the features of modern design approaches and methods used in designing the style of children's cultural and mass events (festivals) of the USA and Ukraine. The research methodology is based on the general principles of scientific knowledge. This led to the use of a set of methods, namely: analytical - to study the information sources of the problem; system-structural - in order to reveal the essence of designing corporate identity of children's cultural and mass events (festivals), which helped to define the typology of its individual elements; comparative method, which allowed to identify and compare similarities and differences between the formal qualities of cultural objects of Ukraine and the USA. The modern trends and directions of design projects for children's cultural and mass events (festivals) are reviewed. The analysis of the peculiarities of firm elements of style development for children's festival events of Ukrainian designers and designers from the state of California (USA) is carried out. Their main differences and similarities are analyzed. On the basis of the comparison, recommendations for improving the design concept in the development of corporate identity for children's cultural events were developed. For the first time, an analysis of similar corporate identity styles of cultural mass events (children's festivals) was carried out, and on the basis of their comparison methodological recommendations on approaches to the construction of a design concept in forming a corporate style of cultural mass events were developed. The main points can be used in the development of training courses, guidelines and practical work on the design projects. Practical methods and approaches for improving the work in creating a corporate style of cultural and artistic events can serve as a methodological basis for practicing graphic designers.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2019_3_5
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14733
ISSN: 2304-2605
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)
Кафедра рисунка та живопису (РЖ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2019_N3_05.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.