Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14745
Title: Стан та основні тенденції фінансування інноваційної діяльності в Україні впродовж 2015-2018 років
Other Titles: The state and the key trends in funding innovations in Ukraine over 2015-2018
Состояние и основные тенденции финансирования инновационной деятельности в Украине в период 2015-2018 годов
Authors: Скиба, М. В.
Keywords: інновації
фінансові чинники
інноваційна діяльність
тенденції
инновации
финансовые факторы
инновационная деятельность
тенденции
innovations
financial factors
innovative activity
trends
Issue Date: 2019
Citation: Скиба М. В. Стан та основні тенденції фінансування інноваційної діяльності в Україні впродовж 2015-2018 років [Текст] / М. В. Скиба // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2019. - № 4 (137). - С. 51-65.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки
Abstract: В умовах інформатизації суспільства підвищується рівень наукоємності праці, наука перетворюється на безпосередню продуктивну силу. Перебіг інноваційних процесів зумовлює тенденції змін як у суспільному виробництві, так і в публічному управлінні. Сектор послуг розвивається високими темпами. Економічна діяльність суб’єктів господарювання виходить за межі національних економік та набуває глобальних рис, про що свідчать процеси посилення ваги, ролі та значення інформаційного складника економічних та суспільних процесів. На основі аналізу сумарного обсягу витрат за певним напрямом з усіх джерел фінансування (S), частки загального обсягу витрат за певним напрямом у загальній сумі витрат (E), а також низки інших показників охарактеризовано стан, структуру та основні тенденції у фінансуванні інноваційної діяльності. Аналіз останніх досліджень та публікацій дав змогу з’ясувати актуальність висвітлення стану та сучасних тенденцій фінансування інноваційної діяльності в Україні на макрорівні. У процесі дослідження застосовано такі загальнонаукові та специфічні для економічних досліджень методи, як агрегування, групування даних та графічне відображення. У статті використовувався табличний процесор Microsoft Excel для побудови комбінованих таблиць та графіків, що дозволяють наочно побачити тенденцію, що містить числова інформація. Акцент зроблено на аналізі стану та основних тенденцій фінансування інноваційної діяльності в Україні впродовж останніх років та встановлено, що попри зменшення впливу фінансового чинника як дестимулятора інноваційної діяльності підприємств впродовж 2008–2016 рр., цей чинник потребує подальшого дослідження та аналізу. Також з’ясовано, що стан фінансування інноваційної діяльності в Україні характеризується зменшенням обсягів витрат підприємств на інновації у 2018 році в порівнянні з 2015 роком на 11,8%; домінуванням частки власних коштів підприємств у загальній структурі фінансування інноваційних витрат підприємств та збільшенням частки кредитів у структурі інноваційних витрат; зростанням витрат на інновації з державного та місцевих бюджетів; зростанням частки витрат підприємств на НДР у структурі інноваційних витрат; переважанням частки витрат промислових підприємств на внутрішні НДР порівняно з часткою витрат на зовнішні НДР. Результати дослідження виявили незначне скорочення обсягів витрат промислових підприємств на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення в загальній структурі витрат впродовж 2015-2018 рр. Найбільший обсяг витрат промислових підприємств на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення зафіксовано на підприємствах Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей та в м. Києві. Запропонована автором характеристика одного з основних чинників впливу на інноваційну діяльність (фінансування) дозволяє розширити уявлення щодо стану, обсягу, структури, тенденцій фінансування інноваційної діяльності в Україні.
В условиях информатизации общества повышается уровень наукоёмкости труда, наука превращается в непосредственную производительную силу. Ход инновационных процессов обусловливает тенденции изменений как в общественном производстве, так и в публичном управлении. Сектор услуг развивается высокими темпами. Экономическая деятельность субъектов хозяйствования выходит за пределы национальных экономик и приобретает глобальные черты, о чем свидетельствуют процессы увеличения роли и значения информационной составляющей как в экономических, так и в общественных процессах. На основе анализа суммарного объёма расходов определённого направления из всех источников финансирования (S) и доли общей суммы затрат на определённое направление в общей сумме расходов (E), а также ряда других показателей предложена характеристика состояния, структуры и основных тенденций в финансировании инновационной деятельности. Анализ последних исследований и публикаций дал возможность выяснить актуальность освещения состояния и основных тенденций финансирования инновационной деятельности в Украине. В процессе исследования применены такие общенаучные и специфические для экономических исследований методы, как агрегирование, группирование данных и графическое отображение. В статье использован табличный процессор Microsoft Excel для построения комбинированной таблицы, а также график, что позволяет наглядно проследить тенденцию, которую содержит числовая информация. Определены состояние и основные тенденции финансирования инновационной деятельности в Украине на протяжении последних лет и установлено, что несмотря на уменьшение влияния финансового фактора как дестимулятора инновационной деятельности предприятий в течение 2008-2016 гг., данный фактор требует исследования и анализа. Также продемонстрировано, что состояние финансирования инновационной деятельности в Украине характеризуется уменьшением объёмов затрат предприятий на инновации в 2018 году по сравнению с 2015 годом на 11,8%; доминированием доли собственных средств предприятий в общей структуре финансирования инновационных затрат предприятий и увеличением доли кредитов в структуре инновационных затрат; ростом затрат на инновации из государственного и местных бюджетов; ростом доли расходов предприятий на НДР в структуре инновационных затрат; преобладанием доли расходов промышленных предприятий на внутренние НДР по сравнению с долей расходов на внешние НДР. Результаты исследования выявили незначительное сокращение объёмов расходов промышленных предприятий на приобретение машин, оборудования и программного обеспечения в общей структуре расходов в течение 2015-2018 годов. Наибольший объем расходов промышленных предприятий на приобретение машин, оборудования и программного обеспечения зафиксирован на предприятиях Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областей и в г. Киеве. Предложенная автором характеристика одного из основных факторов влияния на инновационную деятельность (финансирование) позволяет расширить представление о состоянии, объёме, структуре и тенденциях финансирования инновационной деятельности в Украине.
Modern realia of rapid informatization of society trigger the increase of labor research intensity level when science becomes an immediate productive force. In turn, the innovation processes underpin the changes in social production as well as in public administration. The service sector is developing rapidly. Economic activity of business entities goes beyond the national economy boundaries and becomes more global, as evidenced by the growing role and significance of the information component in both the economic and the social domains. Based on the analysis of the total expenditure in a particular area out of all funding sources (S) and the ratio of total costs for a specific area in the total expenditure (E), with regard to a number of other indicators, the author suggests an overview of the current state, structure and major trends in the field of funding innovative activity in Ukraine. The recent research and publications review offered the opportunity to verify the relevance of the need to explore the contemporary issues relating to the state and the basic tendencies of funding innovations in Ukraine. To accomplish the objectives of the study, the following general and specific economic research methods have been applied, in particular, the methods of aggregation, data grouping and graphical display along with making use of Microsoft Excel spreadsheet to build cross-tabulation and the graph that enables to visualize the trend embedded in numerical information. The study provides data revealing the actual state and the key trends in the area of innovation funding in Ukraine in recent years and argues that despite minimization of the financial factor effect as a disincentive to business innovations within 2008-2016, this factor challenges further in-depth analysis and research. It is demonstrated that the situation as to government financing of innovations in Ukraine is characterized by a drop of innovation expenses by domestic enterprises in 2018 compared to 2015 by 11.8%; the dominance of the enterprise equity capital in total structure of innovation expenditures and the increase of loans in the structure of innovation costs; the increased share of innovation expenditure from state and local budgets; growth in business spending on R&D in the structure of innovation expenditures; the spending pattern of industrial enterprises is biased towards domestic R&D rather than to external R&D investments. The research findings revealed a slight reduction in the volume of total operating expenditure of industrial enterprises for the purchase of machinery, equipment and software within the period 2015-2018. The highest expenditures of industrial enterprises for the purchase of machinery, equipment and software have been observed in the enterprises of Dnipropetrovsk, Zaporizhia and Kharkiv regions and in the city of Kyiv. The suggested characteristic of one of the main factors of impact on innovative activities (financing) contributes to expanding the understanding of the current state, scale, structure and trends in the area of innovation funding in Ukraine.
DOI: 10.30857/2413-0117.2019.4.5
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14745
ISSN: 2413-0117
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V137_P051-065.pdf428,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.