Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14872
Title: Комп'ютерно-інтегроване керування змішувачем для виготовлення напівфабрикату для воднодисперсійних фарб
Other Titles: Computer-integrated mixer control for the manufacture of semi-finished products for water-dispersion paints
Компьютерно-интегрированное управления смесителем для изготовления полуфабриката для воднодисперсионных красок
Authors: Лісовець, С. М.
Дерикіт, С. А.
Keywords: водна дисперсія
в’яжуче
напівфабрикат
плівкоутворювач
полімеризація
фарба
водная дисперсия
вяжущее
полуфабрикат
плёнкообразователь
полимеризация
краска
water dispersion
binder
prefabricated
film former
polymerization
paint
Issue Date: 2019
Citation: Лісовець С. М. Комп'ютерно-інтегроване керування змішувачем для виготовлення напівфабрикату для воднодисперсійних фарб [Електронний ресурс] / С. М. Лісовець, С. А. Дерикіт // Технології та дизайн. - 2019. - № 4 (33). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2019_4_10.
Source: Технології та дизайн
Abstract: Створено засоби для підвищення якості виготовлення воднодисперсійних фарб, яка досягається застосуванням змішувача для виготовлення напівфабрикату спеціальної конструкції і визначенням оптимальних режимів його роботи. Визначено передатні функції засобів автоматизації, розрахунок на їх основі параметрів налагодження цифрового регулятора з подальшим моделюванням в пакеті Simulink математичного пакета MatLAB. Отримано можливості створення таких комп’ютерно-інтегрованих систем керування вже існуючими змішувачами спеціальної конструкції, які можуть забезпечити оптимальні значення характеристик воднодисперсійних фарб. Встановлені залежності між температурою в змішувачі спеціальної конструкції і іншими режимами його роботи (з одного боку) та характеристиками воднодисперсійних фарб (паропроникність, еластичність, стійкість до вологого стирання і т. і.) (з іншого боку). Виготовлено воднодисперсійні фарби високої якості, які мають підвищені показники паропроникності, еластичності, стійкості до вологого стирання і т. і., що дозволяє покращити експлуатаційні характеристики будівель і споруд, де такі фарби використовуються.
Созданы средства для повышения качества изготовления воднодисперсионных красок, которое достигается применением смесителя для изготовления полуфабриката специальной конструкции и определением оптимальных режимов его работы. Определены передаточные функции средств автоматизации, расчёт на их основе параметров настройки цифрового регулятора с последующим моделированием в пакете Simulink математического пакета MatLAB. Получена возможность создания таких компьютерно-интегрированных систем управления уже существующими смесителями специальной конструкции, которые могут обеспечить оптимальные значения характеристик воднодисперсионных красок. Установлены зависимости между температурой в смесителе специальной конструкции и другими режимами его работы (с одной стороны) и характеристиками воднодисперсионных красок (паропроницаемость, эластичность, стойкость к влажному истиранию и т. д.) (с другой стороны). Изготовлены воднодисперсионные краски высокого качества, которые имеют повышенные показатели паропроницаемости, эластичности, устойчивости к влажному истиранию и т. д., что позволяет улучшить эксплуатационные характеристики зданий и сооружений, где такие краски используются.
Creation of tools to improve the quality of the manufacture of water-dispersion paints, which is achieved by using a mixer for the manufacture of semi-finished products of a special design and determining the optimal modes of its operation. Determination of transfer functions of automation tools, calculation on their basis of digital controller settings with subsequent modeling in the Simulink package of the MatLAB mathematical package. Getting the opportunity to create such computer-integrated control systems for existing mixers of a special design that can provide optimal characteristics of waterdispersion paints. Dependencies are established between the temperature in the mixer of a special design and other modes of its operation (on the one hand) and the characteristics of water-dispersion paints (vapor permeability, elasticity, resistance to wet abrasion, etc.) (on the other hand). The manufacture of high-quality water-dispersion paints, which have increased vapor permeability, elasticity, resistance to wet abrasion, etc., can improve the operational characteristics of buildings and structures where such paints are used.
URI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2019_4_10
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14872
ISSN: 2304-2605
Appears in Collections:Електронний науковий журнал «Технології та дизайн»
Наукові публікації (статті)
Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки (КІТВТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
td_2019_N4_10.pdf360,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.