Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14882
Title: Calculation of small-sized cylindrical coil springs on fatigue strength in probabilistic formulation
Other Titles: Розрахунок малогабаритних циліндричних гвинтових пружин за втомною міцністю в ймовірнісній постановці
Authors: Berezin, L.
Keywords: cylindrical coil springs
checking calculation
fatigue strength
reliability
longevity
циліндрична гвинтова пружина
перевірний розрахунок
втомлена міцність
надійність
довговічність
Issue Date: 2019
Citation: Berezin L. Calculation of small-sized cylindrical coil springs on fatigue strength in probabilistic formulation / L. Berezin // Праці Одеського політехнічного університету. – 2019. – Вип. 1 (57). – С. 14-21.
Source: Праці Одеського політехнічного університету
Proceedings of Odessa Polytechnic University
Abstract: The efficiency of many machines is limited by the resource of cylindrical coil springs, which depends on their strength reliability and stability of power characteristics. Strength calculations of springs are regulated and, as a rule, are limited to traditional testing by the margin factor of fatigue strength. Since springs are related to parts that have random loading and strength characteristics, the expediency of testing springs for reliability and longevity is obvious. The additional requirement for the provision of limited, but sufficient, strength margin with respect to small-sized springs also contributes to the calculations in a probabilistic formulation. The purpose of the work is to develop a methodology for the universal calculation of small-sized cylindrical helical springs for reliability and durability by the criterion of fatigue strength based on the generalization of materials of regulatory guidance documents, empirical and analytical information. An algorithm for determining the statistical parameters of spring fatigue resistance by tangential stresses in the absence or limited base of initial data is presented. The choice of coefficients for the transition from the material fatigue limit to the corresponding spring parameter is justified, taking into account the estimate of its variations. The problems of schematization and statistical processing of loading spectrum of a stepwise and continuous type to calculate the characteristics of the loading of springs are considered. Selection of the coefficient of variation of the load with reference to the springs is substantiated. Statistical characteristics of the loads and fatigue resistance of the springs were used to estimate their probability of failsafe operation and longevity in the probabilistic aspect. An example is given of the fatigue strength calculation in a probabilistic formulation of a cylindrical helical spring for stretching and compressing position 366, taking into account the requirement of minimizing sizes.
Працездатність багатьох машин лімітується ресурсом циліндричних гвинтових пружин, який залежить від їх надійності за міцністю і стабільності силових характеристик. Розрахунки на міцність пружин регламентовані і, як правило, обмежуються традиційною перевіркою за коефіцієнтом запасу втомної міцності. Оскільки пружини відносять до деталей, які мають випадковість навантажень і характеристик міцності, очевидна доцільність перевірки пружин на надійність і довговічність за критерієм втомної міцності. Додаткова вимога щодо забезпечення обмежених, але достатніх, запасів міцності стосовно малогабаритних пружин також сприяє проведенню розрахунків в ймовірнісній постановці. Метою роботи є розробка методології універсального розрахунку малогабаритних циліндричних гвинтових пружин на надійність і довговічність за критерієм втомної міцності на основі узагальнення матеріалів нормативно-керівних документів, довідкової емпіричної та аналітичної інформації. Запропоновано алгоритм для визначення статистичних параметрів опору втоми пружин за дотичними напруженнями при відсутності або обмеженій базі вихідних даних. Обґрунтовано вибір коефіцієнтів для переходу від границі втоми матеріалу до відповідного параметру пружини з урахуванням оцінки його розсіювання. Розглянуто питання схематизації і статистичної обробки спектрів навантажень ступінчастого і безперервного виду для обчислення характеристик навантаженості пружин. Конкретизовано вибір значення коефіцієнта варіації навантаження стосовно пружин. Статистичні характеристики навантажень і опору втоми пружин використовували для оцінки ймовірності їх безвідмовної роботи і довговічності в імовірнісному аспекті. Наведено приклад розрахунку на міцність від утоми в ймовірнісній постановці циліндричної гвинтової пружини розтягу і стиску позиції 366 з урахуванням вимоги мінімізації розмірів.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14882
Faculty: Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій
Department: Кафедра прикладної механіки та машин
ISSN: 2076-2429
2223-3814
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20200128_303.pdf213,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.