Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14912
Title: Вибір складу буферної системи для очних крапель з тетрагідрозоліну гідрохлоридом
Other Titles: Choosing the buffer system formulation for eye drops with tetrahydrozoline hydrochloride
Выбор состава буферной системы для глазных капель с тетрагидрозолина гидрохлоридом
Authors: Салій, О. О.
Куришко, Г. Г.
Горопацька, О. О.
Деркач, М. В.
Keywords: протинабрякові та антиалергічні засоби
розробка складу
осмоляльність
місцевоподразнююча дія
противоотечные и антиаллергические средства
разработка состава
осмоляльность
местнораздражающее действие
anti-edema and anti-allergic agents
development of the composition
osmolality
local irritantation
Issue Date: 2019
Citation: Вибір складу буферної системи для очних крапель з тетрагідрозоліну гідрохлоридом [Текст] / О. О. Салій, Г. Г. Куришко, О. О. Горопацька, М. В. Деркач // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 5 (138). - С. 97-106.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Метою роботи є розробка оптимального складу допоміжних речовин для очних крапель з тетрагідрозоліну гідрохлоридом та дослідження місцевоподразнючої дії вибраного складу очних крапель. Об’єктом дослідження є експерементальні розчини очних крапель з тетрагідрозоліну гідрохлоридом із використанням різних комбінацій допоміжних речовин. Оцінку результатів випробувань при виборі складу проводили за фізико-хімічними показниками приготованого розчину очних крапель та при дослідженні стабільності. Оцінку місцевоподразнюючої дії проводили на кролях породи Шиншила на слизовій оболонці ока кроля. Розроблено оптимальний склад очних крапель з тетрагідрозоліну гідрохлоридом лікарського засобу із застосуванням цитратного буферного розчину. Отриманий розчин за фізико-хімічними властивості являє собою прозорий однорідний водний розчин. Розроблений склад містить (у г): тетрагідрозоліну гідрохлориду – 0,05; бензалконію хлорид – 0,01; дінатрію едетат – 0,01; натрію хлорид - 0,84; цитратний буфер – до рН від 6,2 до 6,5; води для ін’єкцій – до 100 мл. Зразки експериментальної серії очних капель відповідають вимогам Державної Фармакопеї України (ДФУ) щодо очних лікарських засобів за фізико-хімічними показниками якості як опис, прозорість, осмоляльність, рН розчину, кількісний вміст тетрагідразоліну гідрохлориду. Результати, отримані при дослідженні стабільності експериментальної серії очних капель в умовах довгострокового та прискореного зберігання, протягом спостереження 6 місяців, свідчать про незмінність критичних показників якості, таких як опис, прозорість, рН розчину, кількісний вміст тетрагідразоліну гідро хлориду. Отримані результати визначення місцевоподразнюючої дії на слизову оболонку ока кроля показали, що розроблений склад очних крапель не викликає місцевоподразнюючої дії, відсутня візуальна реакція з боку слизової оболонки ока, рівень ушкоджуючої дії склав 0 балів відповідно до препаратів порівняння. Доведено, що запропонований склад очних крапель відповідає вимогам ДФУ, стабільний та комфортний при застосуванні. Отримані результати експерименту мають практичне значення для розробки нових генеричних лікарських засобів.
Целью работы является разработка оптимального состава вспомогательных веществ для глазных капель с тетрагидрозолина гидрохлоридом и исследования местнораздражающего действия выбранного состава глазных капель. Объектом исследования являются экспериментальные растворы глазных капель с тетрагидрозолина гидрохлоридом с использованием различных комбинаций вспомогательных веществ. Оценку результатов испытаний при выборе состава проводили по физико-химическим показателям приготовленного раствора глазных капель и при исследовании стабильности. Оценку местнораздражающего действия проводили на кролях породы Шиншилла на слизистой оболочке глаза кроля. Разработан оптимальный состав глазных капель с тетрагидрозолином гидрохлоридом лекарственного средства с применением цитратного буферного раствора. Полученный раствор по физико-химическим свойства представляет собой прозрачный однородный водный раствор. Разработанный состав содержит (в г): тетрагидрозолина гидрохлорида - 0,05; бензалкония хлорид - 0,01; динатрия эдетат - 0,01; натрия хлорид - 0,84; цитратный буфер - до рН от 6,2 до 6,5; воды для инъекций - до 100 мл. Образцы экспериментальной серии глазных капель соответствуют требованиям ГФУ по глазным лекарственным средствам за физико-химическими показателями качества как описание, прозрачность, осмоляльность, рН раствора, количественное содержание тетрагидразолина гидрохлорида. Результаты, полученные при исследованиях стабильности экспериментальной серии глазных капель в условиях долгосрочного и ускоренного хранения, в течение 6 месяцев наблюдения свидетельствуют о неизменности критических показателей качества, как описание, прозрачность, рН раствора, количественное содержание тетрагидразолина гидрохлорида. Полученные результаты определения местнораздражающего действия на слизистую оболочку глаза кроля показали, что разработанный состав глазных капель не вызывает местно-раздражающего действия, отсутствует визуальная реакция со стороны слизистой оболочки глаза, уровень повреждающего действия составил 0 баллов соответственно препаратам сравнения. Показано, что предложенный состав глазных капель соответствует требованиям ГФУ, стабильный и комфортный в применении. Полученные результаты эксперимента имеют практическое значение для разработки новых генерических лекарственных средств.
The purpose of this article is developing the optimal formulation of excipients for eye drops with tetrahydrosoline hydrochloride and researching of the locally irritating effect of the selected formulation of eye drops. The objects of the research are experimental solutions of eye drops with tetrahydrosoline hydrochloride using different combinations of excipients. Evaluation of test results in the selection of the formulation was performed according to the physico-chemical parameters of the prepared eye drops solution along with researching of stability. Assessment of the local irritation was performed on Chinchilla rabbits, particularly on the mucous membrane of the rabbit’s eye. The optimal formulation of the eye drops with tetrahydrozoline hydrochloride of a medicinal product using citrate buffer solution was developed. The result solution represents a clear homogeneous aqueous solution to physical and chemical properties. The developed formulation contains (in grams): tetrahydrozoline hydrochloride - 0.05; benzalkonium chloride - 0.01; disodium edetate - 0.01; sodium chloride - 0.84; citrate buffer - to a pH of 6.2 to 6.5; injection water - up to 100 ml. Samples of the experimental series of eye drops meet the requirements of HFC on ophthalmic drugs in terms of physico-chemical quality indicators as description, transparency, osmolality, pH of the solution, quantitative content of tetrahydrazoline hydrochloride. The results obtained in the research of stability of the eye drops experimental series throughout a long-term and accelerated storage during 6-months observation indicate the invariance of critical quality indicators, such as description, transparency, pH of the solution and the quantitative content of tetrahydrazoline hydrochloride. The results of determining the locally irritant effect on the mucous membrane of the rabbit’s eye showed that developed formulation of the eye drops does not cause any local irritation, neither visual reaction from the mucous membrane of the eye. The damaging effect level was 0 points in comparison with the other drugs. It is proved that the proposed formulation of eye drops meets the requirements of SPhU, stable and comfortable to use. The results of this experiment have a practical importance for development of new generic drugs.
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.5.11
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14912
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V138_P097-106.pdf314,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.