Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14924
Title: Hairiness as a surface property of textile
Other Titles: Ворсистість як поверхнева властивість текстилю
Ворсистость как поверхностное свойство текстиля
Authors: Smykalo, K.
Zakora, O.
Zashchepkina, N.
Yaryha, O.
Keywords: поверхня
поверхневі властивості
характеристика
ворсистість
показник
матеріалознавство
поверхность
поверхностные свойства
ворсистость
показатель
материаловедение
surface
surface properties
characteristics
hairiness
indicator
materials science
Issue Date: 2019
Citation: Hairiness as a surface property of textile = Ворсистість як поверхнева властивість текстилю [Текст] / K. Smykalo, O. Zakora, N. Zashchepkina, O. Yaryha // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 5 (138). - С. 62-70.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: У роботі використаний аналітичний метод. Дослідження містить системний аналіз наукових публікацій, термінології міжнародних стандартів та сучасних розробок у сфері визначення властивостей поверхні тканин. На основі аналізу наукових досліджень з’ясовано, що різні автори до поверхневих властивостей текстильних матеріалів відносять різний набір поверхневих ефектів, а їх аналіз через показники ворсистості тканин робить дане питання актуальним. Визначення загального терміну «поверхня» показало, що в різних галузях наук воно по-різному інтерпретується в залежності від того, що виступає в якості предметної області дослідження. Текстильне матеріалознавство розглядає термін «опорна поверхня тканини», який потребує уточнення. Аналіз волокнистої будови тканини показав складну структурну організацію її поверхні, яка представлена рельєфом і різними зонами ворсу, утвореними із окремих волокон (ворсинок), що мають різний характер розташування на поверхні тканини. У результаті сформульовані наступні терміни: «поверхня тканини» і «поверхневі властивості тканини». Складений перелік поверхневих властивостей тканин, де ворсистість представлена як рівноцінна незалежна характеристика, що одночасно впливає на характер прояву інших поверхневих ефектів. Вперше визначені та обґрунтовані терміни «поверхня тканини» та «поверхневі властивості тканини». Визначена номенклатура поверхневих властивостей тканин, на основі аналізу якої доведено, що ворсистість є основною характеристикою поверхні тканин. Запропоновані терміни для визначення поверхні тканин гармонізують термінологію текстильного матеріалознавства з іншими галузями наук. Дослідження впливу ворсистості на поверхневі властивості відкриває нові можливості для розширення асортименту тканин та є перспективним напрямком у сфері розробки експертних методів оцінювання якості текстилю.
В работе использован аналитический метод. Исследование содержит системный анализ научных публикаций, терминологии международных стандартов и современных разработок в сфере определения свойств поверхности тканей. На основе анализа научных исследований установлено, что различные авторы к поверхностным свойствам текстильных материалов относят разный набор поверхностных эффектов, а их анализ через показатели ворсистости тканей делает данный вопрос актуальным. Определение общего термина «поверхность» показало, что в различных отраслях науки он по-разному интерпретируется в зависимости от того, что выступает в качестве предметной области исследования. Текстильное материаловедение рассматривает термин «опорная поверхность ткани», который нуждается в уточнении. Анализ волокнистого строения ткани показал сложную структурную организацию ее поверхности, которая представлена рельефом и различными зонами ворса, образованными из отдельных волокон (ворсинок), имеющих различный характер расположения на поверхности ткани. В результате сформулированы следующие термины: «поверхность ткани» и «поверхностные свойства ткани». Составлен перечень поверхностных свойств тканей, где ворсистость представлена как равноценная независимая характеристика, которая одновременно влияет на характер проявления других поверхностных эффектов. Впервые определены и обоснованы термины «поверхность ткани» и «поверхностные свойства ткани». Определена номенклатура поверхностных свойств тканей, на основе анализа которой доказано, что ворсистость является основной характеристикой поверхности тканей. Предложенные термины для определения поверхности тканей гармонизируют терминологию текстильного материаловедения с другими отраслями наук. Исследование влияния ворсистости на поверхностные свойства открывает новые возможности для расширения ассортимента тканей и является перспективным направлением в области разработки экспертных методов оценки качества текстиля.
Determine the essence of the concept of «surface properties of textiles» and justify the degree of influence of the phenomenon of hairiness of textile materials on the surface properties of textile products. The analytical method is used in this work. The study contains a systematic analysis of scientific publications, the terminology of international standards and modern developments in the field of determining the surface properties of tissues. Based on the analysis of scientific research, it was found that various authors refer to the surface properties of textile materials a different set of surface effects, and their analysis through the indicators of tissue hairiness makes this issue relevant. The definition of the general term «surface» has shown that in various branches of science it is interpreted differently depending on the subject and field of study. Textile material science considers the term «supporting surface of the fabric», which needs to be clarified. Analysis of the fibrous structure of the fabric showed a complex structural organization of its surface, which is represented by the relief and various zones of the pile, formed from individual fibers having different locations on the surface of the fabric. As a result, the following terms are formulated: “fabric surface” and “surface properties of fabrics”. A list of surface properties of fabrics has been compiled, where hairiness is presented as an equivalent independent characteristic that simultaneously affects the manifestation of other surface effects. For the first time, the terms «fabric surface» and «surface properties of fabrics» are defined and justified. The nomenclature of the surface properties of fabrics is determined, based on the analysis of which it is proved that hairiness is the main characteristic of the fabric surface. The proposed terms for determining the surface of fabrics harmonize the terminology of textile materials science with other branches of science. The study of the effect of hairiness on surface properties opens up new possibilities for expanding the assortment of fabrics and is a promising area in the development of expert methods for assessing the quality of textiles.
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.5.7
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14924
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V138_P062-070.pdf297,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.