Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14938
Title: Validation researches of the production process of the Glucose medicine infusion solution
Other Titles: Валідаційні дослідження процессу виробництва лікарського засобу Глюкоза розчин для інфузій
Валидационные исследования процесса производства лекарственного средства Глюкоза раствор для инфузий
Authors: Saliy, O. O.
Kuryshko, H. H.
Momotenko, A. S.
Palchevska, T. A.
Keywords: технологічний процес
валідація
підхід із застосуванням брекетингу
критерії прийнятності
технологический процесс
валидация
подход с применением брекетинга
критерии приемлемости
technological process
validation
bracketing approach
acceptance criteria
Issue Date: 2019
Citation: Validation researches of the production process of the Glucose medicine infusion solution = Валідаційні дослідження процессу виробництва лікарського засобу Глюкоза розчин для інфузій [Текст] / O. O. Saliy, H. H. Kuryshko, A. S. Momotenko, T. A. Palchevska // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2019. - № 6 (140). - С. 58-70.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Метою роботи є проведення валідаційних досліджень технологічного процесу виробництва розчину глюкози для інфузій із застосуванням підходу брекетингу для серій різних за об`ємом та повноти наповнення контейнерів. Об`єктом дослідження є виробничий процес виготовлення розчину для інфузій глюкоза 50 мг/мл. Збір даних проведено на підставі протоколів виробництва серій, протоколів аналізу вихідної сировини і матеріалів, проміжної і готової продукції, протоколів упаковки серій, іншої протоколючої та реєстручої документації процесу виробництва лікарського засобу. Валідаційні дослідження проводили на всіх стадіях технологічного процесу з визначенням критичних параметрів, які б підтверджували якість продукту за досліджуваним параметром та відтворюваність результатів при зміні початкових параметрів, а саме: підготовка сировини, приготування розчину, фільтрація розчину, наповнення та укупорка флаконів, стерилізація, інспекція, маркування, пакування. Визначена технологічна схема виробництва лікарського засобу Глюкоза розчин для інфузій 50 мг/мл. Граничні значення визначено за критичними параметрами як розмір промислової серії та дозування (об’єм наповнення флакону) лікарського засобу. Валідаційні дослідження та збір даних проведено на 3-х промислових серіях,визначених підходом брекетінгу: 2000 л з дозуванням лікарського засобу по 200 мл у флакони (min – розмір серії, min - дозування), 5000 л та об’єм наповнення 400 мл (min – розмір серії для флаконів по 400 мл), 10000 л з фасуванням у флакони по 500 мл (max – розмір серії, max – дозування). Отримані результати досліджень свідчать про відтворюваність і стандартність показників якості напівпродукту і готової продукції відповідно до нормативної документації і задекларованих критеріїв прийнятності для всіх досліджуваних форм випуску по 200 мл, 400 мл та 500 мл у скляних флаконах. Дані результатів валідації технологічного процесу виготовлення розчину для інфузій Глюкози 50 мг/мл є репрезентативнми для проміжних параметрів виробництва лікарського засобу і визначені як задовільні для забезпечення стабільних показників якості. Результати валідаційних дослідженнь отримані шляхом науково-обґрунтованого підходу вибору граничних значень, аналізу ризиків та визначення критичних параметрів. Отримані результати дослідженнь мають практичне значення для організації валідації технологічного процесу виробництва лікарських засобів із кількома дозуваннями, об’ємами виробничих серій, різними розмірами наповнення контейнерів, з метою зменшення обсягу випробувань задля економії ресурсів та часу.
Целью работы является проведение валидационных исследований технологического процесса производства раствора глюкозы для инфузий с применением подхода брекетинга для различных серий по объему и полноте наполнения контейнеров. Объектом исследования был производственный процесс изготовления раствора для инфузий глюкоза 50 мг / мл. Сбор данных проведено на основании протоколов производства серий, протоколов анализа исходного сырья и материалов, промежуточной и готовой продукции, протоколов упаковки серий, другой протокольной и регистрационной документации процесса производства лекарственного средства. Валидационные исследования проводили на всех стадиях технологического процесса с определением критических параметров, подтверждающих качество продукта по исследуемым параметром и воспроизводимость результатов при изменении начальных параметров, а именно: подготовка сырья, приготовление раствора, фильтрация раствора, наполнение и укупорка флаконов, стерилизация, инспекция, маркировки, упаковки. Разработана технологическая схема производства лекарственного средства Глюкоза раствор для инфузий 50 мг / мл. Валидационные исследования и сбор данных проведен на 3-х промышленных сериях, определенных подходом брекетинга: 2000 л с дозировкой лекарственного средства по 200 мл во флаконах (min - размер серии, min - дозирование), 5000 л и объем наполнения 400 мл (min - размер серии для флаконов по 400 мл), 10000 л с фасовкой во флаконы по 500 мл (max - размер серии, max - дозирование). Полученные результаты исследований свидетельствуют о воспроизводимости и стандартности показателей качества полупродукта и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией и задекларированных критериев приемлемости для всех исследуемых форм выпуска по 200 мл, 400 мл и 500 мл в стеклянных флаконах. Данные результатов экзаменов валидации технологического процесса приготовления раствора для инфузий Глюкозы 50 мг/мл является репрезентативными для промежуточных параметров производства лекарственного средства и определены как удовлетворительные для обеспечения стабильных показателей качества. Результаты валидационных исследований получены путем научно обоснованного подхода выбора предельных значений, анализа рисков и определения критических параметров. Полученные результаты исследования имеют практическое значение для организации валидации технологического процесса производства лекарственных средств с несколькими дозировками, объемами производственных серий, различными размерами наполнения контейнеров, с целью уменьшения объема испытаний для экономии ресурсов и времени.
The purpose of the work is to carry out validation researches of the technological process of production of glucose solution for infusions using the bracketing approach for batches of different volumes and fullness the filling of containers. The object of the research is the manufacturing process for the manufacture of glucose infusion solution 50 mg / ml. Data collection was carried out on the basis of series production protocols, protocols for analysis of of raw materials and supplies, intermediate and finished products, series packaging protocols, other protocol and registration documentation of the drug production process. Validation studies were carried out at all stages of the technological process with the determination of critical parameters, confirming the quality of the product under the investigated parameters and the reproducibility of the results when the initial parameters were changed, such asy: preparation of raw materials, solution preparation, filtration of solution, filling and capping of vials, sterilization, inspection, packaging. The technological scheme for the production of the drug Glucose solution for infusion of 50 mg / ml was determined. Validation studies and data collection were carried out on 3 industrial series, determined by the bracketing method: 2000 l with a dosage of 200 ml of medicine per bottle (min. series size, min. dosage), 5000 l and a filling volume of 400 ml (min. series size for bottles of 400 ml), 10000 l with packaging in bottles of 500 ml (max. series size, max. dosage). The obtained research results indicate the reproducibility and normativity of the quality indicators of intermediate and finished products in accordance with the regulatory documentation and declared acceptance criteria for all investigated release forms of 200 ml, 400 ml and 500 ml in glass bottles. The results of validation examinations of the technological process for preparing a solution for glucose infusion solution of 50 mg / ml is representative of the intermediate parameters of drug production and are determined to be satisfactory to ensure stable quality indicators. The results of validation researches were obtained using a scientifically based approach to the selection of limit values, risk analysis and determination of critical parameters. The results of the study are of practical importance for organizing the validation of the technological process for the production of medicines with several dosages, volumes of production series, various sizes of container filling, in order to reduce the number of tests to save resources and time.
DOI: 10.30857/1813-6796.2019.6.6
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14938
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра промислової фармації (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V140_P058-070.pdf393,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.