Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15082
Title: Формування конкурентних маркетингових стратегій
Other Titles: Формирование конкурентных маркетинговых стратегий
Forming competitive marketing strategies
Authors: Довбуш, В. І.
Захарчук, О. Р.
Keywords: маркетингова діяльність
конкурентна перевага
ринок
підприємство
стратегічні групи
система обслуговування
сервіс
стратегія
маркетингові взаємини
маркетинговая деятельность
конкурентное преимущество
рынок
предприятие
стратегические группы
система обслуживания
сервис
стратегия
маркетинговые отношения
marketing activity
competitive advantage
market
enterprise
strategic groups
service system
service
strategy
marketing relationships
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Захарчук О. Р. Формування конкурентних маркетингових стратегій / О. Р. Захарчук ; наук. кер. В. І. Довбуш // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 139-145.
Abstract: Стаття присвячена розгляду ролі маркетингу у формуванні конкурентних переваг. У статті розглянуті мета маркетингової діяльності, основні маркетингові стратегії і вплив маркетингу на конкурентні переваги підприємства. Основна увага концентрується на суті конкурентних стратегій, зокрема запропоновано визначення конкурентної стратегії. Розкрито основні напрями заходів, що сприяють визначенню і реалізації конкурентних стратегій. Наведено основні класифікації конкурентних стратегій.
Статья посвящена рассмотрению роли маркетинга в формировании конкурентных преимуществ. В статье рассмотрены цель маркетинговой деятельности, основные маркетинговые стратегии и влияние маркетинга на конкурентные преимущества предприятия. Основное внимание концентрируется на сути конкурентных стратегий, в частности предложено определение конкурентной стратегии. Раскрыты основные направления мероприятий, способствующих определению и реализации конкурентных стратегий. Приведены основные классификации конкурентных стратегий.
The article deals with the role of marketing in shaping competitive advantage. The article deals with the purpose of marketing activities, the main marketing strategies and the influence of marketing on the competitive advantages of the enterprise. The focus is on the essence of competitive strategies, in particular the definition of a competitive strategy. The main directions of measures that help to identify and implement competitive strategies are revealed. The main classifications of competitive strategies are given.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15082
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P139-145.pdf234,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.