Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15089
Title: Переваги використання інтернет-маркетингу для розвитку малого бізнесу
Other Titles: Преимущества использования интернет-маркетинга для развития малого бизнеса
The benefits of using the internet marketing for small business development
Authors: Птащенко, О. В.
Кущ, Я. М.
Keywords: інформація
інформаційна система
маркетингова інформація
інтернет-маркетинг
інтернет-комунікації
информация
информационная система
маркетинговая информация
интернет-маркетинг
интернет-коммуникации
information
information system
marketing information
internet marketin
internet communications
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Птащенко О. В. Переваги використання інтернет-маркетингу для розвитку малого бізнесу / О. В. Птащенко, Я. М. Кущ // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 181-183.
Abstract: В представленій роботі визначено: сутність формування комунікацій в сучасній інтерактивній мережі Інтернет; головна роль Інтернет-комунікацій та можливості їх використання у діяльності сучасного підприємства. Розглянуті основні особливості використання Інтернет-маркетингу сучасними суб’єктами господарювання. Інтернет-маркетинг – це комплекс спеціальних методів, що дозволяє власникам корпоративних web-ресурсів просувати свій сайт в Інтернеті і, розкручуючи таким чином торгівельну марку свого підприємства, застосовувати мережеві технології та додатковий прибуток.
В представленной работе определены: сущность формирования коммуникаций в современной интерактивной сети Интернет; главная роль Интернет-коммуникаций и возможности их использования в деятельности современного предприятия. Рассмотрены основные особенности использования Интернет-маркетинга современными субъектами хозяйствования. Интернет-маркетинг – это комплекс специальных методов, что позволяет владельцам корпоративных web-ресурсов продвигать свой сайт в Интернете и, раскручивая таким образом торговую марку своего предприятия, применять сетевые технологии и дополнительную прибыль.
The presented work defines: the essence of formation of communications in the modern interactive Internet network; the main role of Internet communications and the possibility of their use in the modern enterprise. The basic features of the use of Internet marketing by modern business entities are considered. Internet marketing is a set of special methods that allows the owners of corporate web-resources to promote their site on the Internet and, thus, to promote the trademark of their enterprise, to apply network technologies and additional profit.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15089
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P181-183.pdf260,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.