Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15090
Title: Розвиток Luxury обслуговування клієнтів на підприємствах індустрії моди
Other Titles: Развитие Luxury обслуживания клиентов на предприятиях индустрии моды
Development of Luxury customer service at the fashion industry
Authors: Щербак, В. Г.
Свінціцька, Н. Г.
Keywords: Luxury-сегмент
VIP-обслуговування
концепція сервісного VIP-обслуговування
VIP-обслуживание
концепция сервисного VIP-обслуживания
Luxury-segmen
VIP service
concept of VIP service
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Свінціцька Н. Г. Розвиток Luxury обслуговування клієнтів на підприємствах індустрії моди / Н. Г. Свінціцька ; наук. кер. В. Г. Щербак // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 184-188.
Abstract: В статті здійснено систематизацію знань у сфері VIP (Luxury) – обслуговування клієнтів, визначено поняття Luxury товарів та визначено їх відмінні особливості, запропоновано новітні моделі організації Luxury сервісу. Формування пакетних пропозицій Luxury обслуговування, технологій високої моди базується на урахуванні психології поведінки VIP-споживачів. Урахування новітніх трендів високої моди та дизайну, дизайну елітних товарів і послуг дозволяють запропонувати організаційно-економічні підходи до розвитку VIP-обслуговування, які базуються на ексклюзивній концепції сервісного VIP-обслуговування. Основними інструментами реалізації концепції є: здійснення експертизи коштовностей, антикваріату, культурних цінностей в Luxury-сегменті, забезпечення обслуговування VIP-клієнтів іноземною мовою, впровадження та використання міжнародного протоколу та етикету, організація та проведення майстер-класів і семінарів для персоналу в сфері послуг Luxury-сегменту.
В статье осуществлена систематизация знаний в области VIP (Luxury) – обслуживание клиентов, определено понятие Luxury товаров и определены их отличительные особенности, предложены новейшие модели организации Luxury сервиса. Формирование пакетных предложений Luxary обслуживания, технологий высокой моды базируется на учете психологии поведения VIP-потребителей. Учет новейших трендов высокой моды и дизайна, дизайна элитных товаров и услуг позволяют предложить организационно-экономические подходы к развитию VIP-обслуживания, основанные на эксклюзивной концепции сервисного VIP-обслуживания. Основными инструментами реализации концепции являются: осуществление экспертизы драгоценностей, антиквариата, культурных ценностей в Luxury-сегменте, обеспечение обслуживания VIP-клиентов на иностранном языке, внедрение и использование международного протокола и этикета, организация и проведение мастер-классов и семинаров для персонала в сфере услуг Luxury-сегмента.
The article systematizes knowledge in the field of VIP (Luxury) – customer service, defines the concept of Luxury goods and defines their distinctive features, proposes the latest models of organization of Luxury service. The formation of package offers of Luxury service, high fashion technologies is based on the psychology of behavior of VIP-consumers. Taking into account the latest trends of high fashion and design, design of elite goods and services, we can offer organizational and economic approaches to the development of VIP-services, which are based on the exclusive concept of service VIP-service. The main tools for implementing the concept are: the examination of jewelry, antiques, cultural values in the Luxury segment, providing VIP client service in a foreign language, implementing and using international protocol and etiquette, organizing and conducting workshops and seminars for staff in the Luxury segment services.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15090
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P184-188.pdf549,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.