Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15096
Title: Cross-functionality staff as one of the methods of increasing labor productivity at the enterprise
Other Titles: Крос-функціональність персоналу як один з методів підвищення продуктивності праці на підприємстві
Кросс-функциональность персонала как один из методов повышения производительности труда на предприятии
Authors: Dovbush, V. I.
Kuzmenko, B.
Keywords: labor remuneration
labor market
staff incentives
staff turnover
оплата праці
ринок праці
стимулювання персоналу
плинність кадрів
оплата труда
рынок труда
стимулирование персонала
текучесть кадров
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Kuzmenko B. Cross-functionality staff as one of the methods of increasing labor productivity at the enterprise / B. Kuzmenko ; scien. sup. V. I. Dovbush // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 204-208.
Abstract: The article explores the existing methodological approaches to assessing reserves and the level of labor productivity. It is proved that the cross-functionality of the staff will contribute to the formation of new prospects for its self-realization, which is one of the modern criteria of enterprise productivity, will ensure the implementation of the principle of rationality of wages, in today's conditions it is absolutely necessary.
У статті досліджено існуючі методичні підходи до оцінювання резервів та рівня продуктивності праці на підприємстві. Доведено, що крос-функціональність персоналу сприятиме формуванню нових перспектив для його самореалізації, що є одним із сучасних критеріїв продуктивності праці підприємства, забезпечить реалізацію принципу раціональності оплати праці, що в умовах сьогодення вкрай необхідно.
В статье исследованы существующие методические подходы к оценке резервов и уровня производительности труда. Доказано, что кросс-функциональность персонала будет способствовать формированию новых перспектив для его самореализации, что является одним из современных критериев производительности труда предприятия, обеспечит реализацию принципа рациональности оплаты труда, что в сегодняшних условиях крайне необходимо.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15096
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P204-208.pdf436,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.