Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15101
Title: Управління фінансовими ресурсами підприємства
Other Titles: Управление финансовыми ресурсами предприятия
Management of financial resources of the enterprise
Authors: Бугас, Валерій Васильович
Здоров, М. М.
Keywords: управління фінансами
управління ресурсами
фінансові ресурси
суб'єкт господарювання
фінансове забезпечення
управление финансами
управление ресурсами
финансовые ресурсы
предприятие
финансовое обеспечение
financial management
resource management
financial resources
entity
financial security
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Здоров М. М. Управління фінансовими ресурсами підприємства / М. М. Здоров ; наук. кер. В. В. Бугас // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 240-243.
Abstract: При формуванні механізму якісного та ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства необхідно дотримуватися принципів системності та комплексності, що стає особливо актуальним у зв’язку із економічною та політичною нестабільністю у світі, глобалізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків та жорсткістю конкуренції. Рівень фінансового потенціалу та умови фінансових ринків розширюють або обмежують можливості формування підприємствами достатнього обсягу фінансових ресурсів. Все це зумовлює необхідність розробки ефективної політики управління фінансовими ресурсами як одного з найважливіших елементів в загальній стратегії діяльності та розвитку підприємств.
При формировании механизма качественного и эффективного управления финансовыми ресурсами предприятия необходимо придерживаться принципов системности и комплексности. Это становится особенно актуальным в связи с экономической и политической нестабильностью в мире, глобализацией бизнеса, увеличением предпринимательских рисков и ужесточением конкуренции. Уровень финансового потенциала и условия финансовых рынков расширяют или ограничивают возможности формирования предприятиями достаточного объема финансовых ресурсов. Все это вызывает необходимость разработки эффективной политики управления финансовыми ресурсами как одного из важнейших элементов в общей стратегии деятельности и развития предприятий.
The formation of the mechanism of qualitative and effective management of financial resources of the enterprise, it is necessary to adhere to the principles of systematicity and complexity, which becomes especially relevant in view of economic and political instability in the world, globalization of business, increase of entrepreneurial risks and fierce competition. The level of financial capacity and conditions of financial markets expand or limit the ability of enterprises to generate sufficient financial resources. All this necessitates the development of an effective financial management policy as one of the most important elements in the overall strategy of activity and development of enterprises.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15101
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра економіки та сфери обслуговування
Appears in Collections:Кафедра смарт-економіки (СЕ)
Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P240-243.pdf445,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.