Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15104
Title: Сучасне підприємництво в Україні: гендерний аспект
Other Titles: Современное предпринимательство в Украине: гендерный аспект
Modern enterprise in Ukraine: a gender aspect
Authors: Мягких, І. М.
Лизогуб, І. І.
Keywords: гендер
моделі підприємницької діяльності
гендерні стереотипи
жінка-підприємець
чоловік-підприємець
модели предпринимательской деятельности
гендерные стереотипы
женщина-предприниматель
мужчина-предприниматель
gender
business models
gender stereotypes
female entrepreneur
male entrepreneur
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Лизогуб І. І. Сучасне підприємництво в Україні: гендерний аспект / І. І. Лизогуб ; наук. кер. І. М. Мягких // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 257-262.
Abstract: Процеси індустріалізації та інформатизації іманентно потребують самоорганізації соціального життя, створення громадянського суспільства, базовими відносинами в якому є відносини між статями. Відбувається упорядкування багатьох моральних норм, традицій, звичаїв, корпоративних норм, узгодження їх з правовими нормами. В системі цих норм з’являється і розширюється кількість норм, що регулюють гендерні відносини. Організація соціального порядку з урахуванням гендерного аспекту, створення широкого кола громадських організацій, серед яких поглиблюється гендерна орієнтація, потребують державної уваги і творення державою гендерно орієнтованих юридичних норм.
Процессы индустриализации и информатизации нуждаются в самоорганизации социальной жизни, создании гражданского общества, базовые отношения в котором есть отношения между полами. Происходит упорядочение многих моральных норм, традиций, обрядов, корпоративных норм, согласование их с правовыми нормами. В системе этих норм появляется и расширяется количество норм, что регулируют гендерные отношения. Организация социального порядка с учетом гендерного аспекта, создание широкого круга общественных организаций, среди которых углубляется гендерная ориентация, требует государственного внимания и создания государством гендерно ориентированных юридических норм.
The processes of industrialization and informatization have an inherent need for self-organization of social life, the creation of civil society, the basic relations in which are relations between the sexes. Many moral norms, traditions, customs, corporate norms are being regulated, they are harmonized with legal norms. Within these norms, the number of rules governing gender relations is emerging and expanding. Gender-based social ordering, the creation of a wide range of NGOs, among which gender orientation is deepening, require state attention and the creation of gender-based legal norms by the state.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15104
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P257-262.pdf506,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.