Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15113
Title: Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві
Other Titles: Управление инвестиционной деятельностью на предприятии
Management of investment activities at enterprise
Authors: Пузирьова, П. В.
Рудик, Ю. В.
Keywords: інвестиції
інновації
ефективність
управління інвестиційною діяльністю
підвищення конкурентоспроможності
інвестиційний клімат
інвестиційна привабливість
инвестиции
инновации
эффективность
управление инвестиционной деятельностью
повышение конкурентоспособности
инвестиционный климат
инвестиционная привлекательность
investments
innovations
efficiency
investment management
increasing competitiveness
investment climate
investment attractiveness
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Рудик Ю. В. Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві / Ю. В. Рудик ; наук. кер. П. В. Пузирьова // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 313-320.
Abstract: Система управління інвестиційною діяльністю підприємства є частиною загальної системи управління підприємством і включає розробку напрямів діяльності підприємства в частині інвестиційної, що орієнтована на збільшення прибутку за рахунок довгострокового вкладення капіталів, призначених для створення, розміщення, реконструкції, модернізації, технічного переозброєння підприємства. Отже, ефективність системи управління буде досягатись за рахунок покращення інвестиційної діяльності в основних її частинах: організаційна забезпеченість, інформаційна забезпеченість, планування, контроль, моніторинг інвестиційних проектів, проведення фінансово-економічних розрахунків, оцінка ефективності. Управління інвестиційною діяльністю передбачає необхідність проведення фінансово-економічних розрахунків, які пов’язані з потоками грошових коштів в різні періоди. Вирішальною при цьому є оцінка вартості грошей, яка з часом змінюється з урахуванням норми прибутку на фінансовому ринку.
Система управления инвестиционной деятельностью предприятия является частью общей системы управления предприятием и включает разработку направлений деятельности предприятия в части инвестиционной, ориентированной на увеличение прибыли за счет долгосрочного вложения капиталов, предназначенных для создания, размещения, реконструкции, модернизации, технического перевооружения предприятия. Следовательно, эффективность системы управления будет достигаться за счет улучшения инвестиционной деятельности в основных ее частях: организационная обеспеченность, информационная обеспеченность, планирование, контроль, мониторинг инвестиционных проектов, проведение финансово-экономических расчетов, оценка эффективности. Управление инвестиционной деятельностью предусматривает необходимость проведения финансово-экономических расчетов, связанных с потоками денежных средств в разные периоды. Решающим при этом является оценка стоимости денег, которая со временем меняется с учетом нормы прибыли на финансовом рынке.
The enterprise investment management system is part of the general enterprise management system and includes the development of the enterprise’s areas of activity in terms of investment, aimed at increasing profits through long-term investment of capital intended for the creation, placement, reconstruction, modernization, and technical re-equipment of the enterprise. Consequently, the effectiveness of the management system will be achieved by improving investment activity in its main parts: organizational security, information security, planning, control, monitoring of investment projects, financial and economic calculations, performance evaluation. Investment management provides for the need for financial and economic calculations related to cash flows in different periods. Decisive in this case is the assessment of the value of money, which changes over time taking into account the rate of return in the financial market.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15113
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи"
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P313-320.pdf380,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.