Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15116
Title: Жіноче підприємництво: соціально-економічні мотивації та фактори
Other Titles: Женское предпринимательство: социально-экономическая мотивация и факторы
Women's entrepreneurship: socio-economic motivation and factors
Authors: Щербак, В. Г.
Цикал, А. П.
Keywords: гендерна політика
жіноче підприємництво
бізнес-леді
гендерная политика
женское предпринимательство
бизнес-леди
gender policy
women's entrepreneurship
business woman
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Цикал А. П. Жіноче підприємництво: соціально-економічні мотивації та фактори / А. П. Цикал ; наук. кер. В. Г. Щербак // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 338-345.
Abstract: В умовах сучасного радикального реформування суспільних відносин докорінно змінюється і роль жінки в суспільстві, по іншому визначаються її соціальні функції. Жінка активно втягується в різні види життєдіяльності, зумовлені потребами ринкової економіки, в тому числі в систему підприємництва. Гендерний аспект сучасних ринкових економічних відносин набуває особливого значення у зв’язку з тим, що жінки не тільки продовжують залишатися одним з вирішальних факторів суспільного виробництва в цілому, але й через те, що саме розгортання жіночого підприємництва створює сьогодні можливості для нарощування інноваційного потенціалу сучасної економіки.
В условиях современного радикального реформирования общественных отношений коренным образом меняется и роль женщины в обществе, иначе определяются ее социальные функции. Женщина активно вовлекается в различные виды жизнедеятельности, обусловленные потребностями рыночной экономики, в том числе в систему предпринимательства. Гендерный аспект современных рыночных экономических отношений приобретает особое значение в связи с тем, что женщины не только продолжают оставаться одним из решающих факторов общественного производства в целом, но и с тем, что именно развитие женского предпринимательства создает сегодня возможности для наращивания инновационного потенциала современной экономики.
In the context of modern radical reform of public relations, the role of women in society is fundamentally changing, otherwise her social functions are determined. A woman is actively involved in various types of life, due to the needs of a market economy, including the business system. The gender aspect of modern market economic relations is of particular importance due to the fact that women not only continue to be one of the decisive factors in social production as a whole, but also because it is the development of female entrepreneurship that creates opportunities today for building up the innovative potential of the modern economy.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15116
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра підприємництва та бізнесу
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»
Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P338-345.pdf391,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.