Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15120
Title: Вплив сучасних фітнес-технологій на фізичний стан студентів
Other Titles: Влияние современных фитнес-технологий на физическое состояние студентов
The influence of modern fitness technologies on the physical state of students
Authors: Дудорова, Л. Ю.
Бондаренко, Б. О.
Keywords: фізична культура
рухові навички
фітнес
технологія
програма
студенти
физическая культура
двигательные навыки
фитнес
технология
программа
студенты
physical education
motor skills
fitness
technology
software
students
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Бондаренко Б. О. Вплив сучасних фітнес-технологій на фізичний стан студентів / Б. О. Бондаренко ; наук. кер. Л. Ю. Дудорова // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 368-372.
Abstract: Розглянуто науково-практичні проблеми інтеграції фітнес-технологій у систему підготовки студентів. Розроблено технологічний алгоритм проектування занять фізичною культурою засобами фітнесу. Представлено перелік етапів у суворій логічній послідовності: діагностичний; передпроектний; проектувальний; реалізаційний; контрольно-коректувальний. Зазначається, що педагогічна діяльність включає: розробку програмно-методичного змісту фізичного виховання студентів; контроль ефективності застосування системи занять. Рекомендовано навчальний процес у групах фізичної підготовки систематизувати за допомогою розробки навчальної програми і розташування навчального матеріалу в суворій логічній послідовності.
Рассмотрены научно-практические проблемы интеграции технологий фитнеса в систему подготовки студентов. Разработан технологический алгоритм проектирования занятий физической культурой средствами фитнеса. Представлен перечень этапов в строгой логической последовательности: диагностический; предпроектный; проектировочный; реализационный; контрольно-коррекционный. Отмечается, что педагогическая деятельность включает: разработку программно-методического содержания физического воспитания студентов; контроль эффективности применения системы занятий. Рекомендуется учебный процесс в группах физической подготовки систематизировать с помощью разработки учебной программы и расположения учебного материала в строгой логической последовательности.
Reviewed the scientific and practical problems of integration of technology into the fitness training of students. The technological design algorithm by means of physical training fitness. A list of stages in a strict logical sequence: diagnostic, pre-project, projecting; realizable; control and corrective. It is noted that educational activities include: development methodology and software content of physical education students, monitoring the effectiveness of the system classes. We recommend the learning process in groups to systematize physical training with curriculum development and the location of the training material in strict logical sequence.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15120
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра фізичного виховання та здоров'я
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»
Кафедра фізичного виховання та здоров'я (ФВЗ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P368-372.pdf272,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.