Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15129
Title: Зміст модульної технології розвитку координаційних якостей у студенток на основі індивідуалізації процесу фізичного виховання
Other Titles: Содержание модульной технологии развития координационных качеств у студенток на основе индивидуализации процесса физического воспитания
Table of contents of module technology of development of co-ordinating internalss for students on basis of individualization of process of physical education
Authors: Колумбет, О. М.
Черниш, О. Є.
Keywords: модульна технологія
координаційні якості
фізичне виховання
модульная технология
координационные качества
физическое воспитание
module technology
coordinating internals
physical education
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Черниш О. Є. Зміст модульної технології розвитку координаційних якостей у студенток на основі індивідуалізації процесу фізичного виховання / О. Є. Черниш ; наук. кер. О. М. Колумбет // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 415-424.
Abstract: У статті представлена модульна технологія, яка є педагогічним інструментарієм викладача. Модульна технологія дає можливість ефективно управляти пізнавальною діяльністю студентів, враховуючи міру впливу різних чинників, що визначають її успішність, носить мотиваційну спрямованість на суб’єкт-суб’єктну взаємодію у освітньому процесі, забезпечує творчу активність і саморегуляцію рефлексії студенток, дає цілісне уявлення про освітній простір, в якому здійснюється спільна діяльність викладача і студентів, емоційно-психологічні стосунки між ними, формуються ціннісні орієнтації, забезпечується розвиток їх творчих можливостей.
В статье представлена модульная технология, которая является педагогическим инструментарием преподавателя. Модульная технология дает возможность эффективно управлять познавательной деятельностью студентов, учитывая меру влияния разных факторов, которые определяют ее успешность, носит мотивационную направленность на субъект-субъектное взаимодействие в образовательном процессе, обеспечивает творческую активность и саморегуляцию рефлексии студенток, дает целостное представление об образовательном пространстве, в котором осуществляется совместная деятельность преподавателя и студентов, эмоционально-психологические отношения между ними, формируются ценностные ориентации, обеспечивается развитие их творческих возможностей.
Module technology that is the pedagogical tool of teacher is presented in the article. Module technology gives an opportunity effectively to manage cognitive activity of students, taking into account the measure of influence of different factors that determine her success, carries a motivational orientation on subject-subject cooperation in an educational process, provides creative activity and self-regulation of reflection of students, gives an integral idea about educational space, in that joint activity of teacher and students, emotionally-psychological relations, comes true between them, the valued orientations are formed, development of their creative possibilities is provided.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15129
Faculty: Факультет культурних і креативних індустрій
Department: Кафедра фізичного виховання та здоров'я
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»
Кафедра фізичного виховання та здоров'я (ФВЗ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P415-424.pdf2,67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.