Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15134
Title: Вітчизняна модель державної виконавчої служби в системі публічної влади
Other Titles: Национальная модель государственной исполнительной службы в системе публичной власти
State executive as part of public authority
Authors: Кулак, Н. В.
Петрук, І. О.
Keywords: державна виконавча служба
державний виконавець
судові рішення
виконавче провадження
государственная исполнительная служба
государственный исполнитель
судебные решения
исполнительное производство
state executive service
state executor
court decisions
enforcement proceedings
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет технологій та дизайну
Citation: Петрук І. О. Вітчизняна модель державної виконавчої служби в системі публічної влади / І. О. Петрук ; наук. кер. Н. В. Кулак // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 450-454.
Abstract: У статті проаналізовано причини реформування сфери примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, досліджено структуру Державної виконавчої служби України відповідно до діючого законодавства України. Проведено дослідження складу правового статусу осіб – державних виконавців, досліджено нормативно-правову базу, яка регулює засади діяльності системи органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів. Дано визначення поняттю державна виконавча служба.
В статье дан анализ причин реформирования сферы принудительного исполнения судебных решений, рассмотрена структура Государственной исполнительной службы Украины в соответствии с действующим законодательством Украины. Проведено исследование правового статуса лиц – государственных исполнителей, исследовано законодательство, регулирующее основы деятельности системы органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов. Дано определение понятию государственная исполнительная служба.
The article analyzes the reasons for the reform of the judicial enforcement system, considered the structure of the State Executive Service of Ukraine, investigated the legal status of state executors. The concept, legal nature and signs of State Executive Service in Ukraine are defined as law enforcement agency; subject of the executive process; party enforcement proceedings.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15134
Faculty: Навчально-науковий інститут права та сучасних технологій навчання
Department: Кафедра приватного та публічного права
Appears in Collections:Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи»
Кафедра приватного та публічного права (ППП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OIIP2019_P450-454.pdf802,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.