Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15142
Title: Розвиток функцій інтегрованої звітності підприємства
Other Titles: Development of integrated reporting functions of the enterprise
Развитие функций интегрированной отчетности предприятия
Authors: Теловата, М. Т.
Безверхий, К. В.
Keywords: звітність
інтегрована звітність
функції
підприємства
reporting
integrated reporting
functions
enterprises
отчетность
интегрированная отчетность
функции
предприятия
Issue Date: 2020
Citation: Теловата М. Т. Розвиток функцій інтегрованої звітності підприємства / М. Т. Теловата, К. В. Безверхий // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2020. – Т. 1, № 32. – С. 198-205.
Source: Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики
Financial and credit activity: problems of theory and practice
Abstract: Необхідність розуміння функцій інтегрованої звітності викликано тим, що в Міжнародних основах інтегрованої звітності такі функції відсутні. Це актуалізує питання визначення функцій інтегрованій звітності, що забезпечить подальший розвиток концептуальної основи інтегрованої звітності та виведе її на якісно новий рівень. На основі вивчення сучасних публікацій вітчизняних та зарубіжних дослідників було сформовано і обґрунтовано перелік функцій інтегрованої звітності (інформаційна, аналітична (оціночна), контрольна; прогнозування, комунікативна, економіка-правова). Об’єктом цього дослідження є функції інтегрованої звітності підприємства. Метою дослідження є визначення функцій інтегрованої звітності підприємства для розширення концептуальних основ такої звітності, що уможливить формування ефективної системи інтегрованої звітності підприємства. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та системний підхід щодо розкриття функцій інтегрованої звітності. Метод аналізу використовується для порівняння загальних функцій звітності із функціями інтегрованої звітності. Метод аналогії ґрунтується на припущенні, що функції інтегрованої звітності базуються на функціях звітності підприємства. Бібліографічний та бібліометричний аналіз застосовується для дослідження тенденцій щодо виділення функцій звітності у працях авторів. Метод пізнання об’єкта дослідження ґрунтується на системному та синергетичному підходах, відповідно до яких функції інтегрованої звітності розглядається в нерозривному зв’язку із забезпеченням процесу прийняття управлінських рішень. Метод логічного узагальнення використовується для формулювання висновків. Графічний метод використовується для побудови рисунків. Наукова цінність дослідження полягає у подальшому розвитку та обґрунтуванні функцій інтегрованої звітності. Практична цінність даного дослідження полягає в доповненні Міжнародних основ інтегрованої звітності інформацією про функції інтегрованої звітності, що наразі відсутні в даному документі. Соціальна цінність дослідження проявляється у інформуванні та ознайомленні всіх потенційних укладачів та користувачів інтегрованої звітності.
The need for understanding the functions of integrated reporting is due to the fact that the International Framework for Integrated Reporting does not have such functions. This updates the question of defining the functions of integrated reporting, which will further develop the conceptual framework of integrated reporting and bring it to a qualitatively new level. On the basis of the research of modern publications of domestic and foreign researchers, the list of integrated reporting functions (informational, analytical (estimating), control, forecasting, communicative, economic-legal) was formed and substantiated. The object of this research is the integrated reporting function of the enterprise. The purpose of the study is to define the functions of integrated reporting of the enterprise to expand the conceptual foundations of such reporting, which will enable the formation of an efficient integrated reporting system of the enterprise. The theoretical and methodological basis of the study is the dialectical method of scientific knowledge and the systematic approach to disclosure of the functions of integrated reporting. The analysis method is used to compare common reporting features with integrated reporting features. The analogy method is based on the assumption that integrated reporting functions are based on enterprise reporting features. Bibliographic and bibliometric analysis is used to investigate trends in the allocation of reporting features in the works of authors. The method of knowledge of the object of study is based on a systematic and synergistic approach, according to which the integrated reporting functions are considered inseparably in connection with ensuring the decision-making process of management. The generalization method is used to formulate conclusions. The graphic method is used to construct drawings. The scientific value of the research lies in the further development and validation of integrated reporting functions. The practical value of this study is to complement the International Fundamentals of Integrated Reporting with information on integrated reporting features that is not currently available in this document. The social value of the research is evident in informing and informing all potential preparers and users of integrated reporting.
Объектом данного исследования являются функции интегрированной отчетности. Целью исследования — определение функций интегрированной отчетности предприятия для расширения концептуальных основ такой отчетности, что позволит формировать эффективную систему интегрированной отчетности. Научная ценность исследования заключается в дальнейшем развитии и обосновании функций интегрированной отчетности. Практическая ценность данного исследования заключается в дополнении Международных основ интегрированной отчетности информации о функциях интегрированной отчетности. Социальная ценность исследования – в информировании и ознакомлении всех потенциальных составителей и пользователей интегрированной отчетности.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15142
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2306-4994
2310-8770
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Безверхий_Функції_ІЗ.pdf6,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.