Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15147
Title: Вплив типу плосков'язального обладнання на петельну структуру трикотажу, виробленого з сировини підвищеної міцності та у поєднанні з металевою монониткою
Other Titles: Influence of type of flat knitting equipment on the loop structure of knitwear from high strength raw materials and in combination with metal monofilament
Authors: Дмитрик, Оксана Михайлівна
Безсмертна, Вікторія Ігорівна
Галавська, Людмила Євгеніївна
Keywords: трикотаж технічного призначення
кулірний трикотаж
формоутворення петель з ниток підвищеної міцності
сировина підвищеної міцності
поліетиленова нитка
параарамідна нитка
металева мононитка
technical knitwear
weft knitting
forming loops from threads of increased strength
raw materials of increased strength
polyethylene thread (UHMWPE)
para-aramid thread
metal monofilament
Issue Date: 2020
Citation: Дмитрик О. М. Вплив типу плосков'язального обладнання на петельну структуру трикотажу, виробленого з сировини підвищеної міцності та у поєднанні з металевою монониткою / О. М. Дмитрик, В. І. Безсмертна, Л. Є. Галавська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки. – 2020. – № 1 (281). – С. 80-86.
Source: Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Технічні науки
Herald of Khmelnytskyi national university. Technical sciences
Abstract: У даній статті представлено результати дослідження впливу типу плосков'язального обладнання на формоутворення петель з сировини підвищеної міцності, високомолекулярних поліетиленових та параарамідних ниток, а також у разі їх поєднання у процесі в’язання з металевою монониткою. Зразки трикотажних полотен вироблено переплетенням кулірна гладь на двох типах плосков’язального обладнання 8 класу: плоскофангова машина типу ПВРК та рукавичний автомат ПА-8-33. При цьому у процесі в'язання довжина нитки в петлі залишалася незмінною (ℓ=8,9мм). У ході досліджень виявлено вплив типу плосков'язального обладнання та виду надміцної сировини на зміну форми осьової лінії нитки в петлі. Дослідні зразки трикотажу, вироблені на плоскофанговій машині типу ПВРК із загальним зусиллям відтягування полотна характеризуються більшою висотою петель порівняно з їх шириною. У разі виконання операції відтягування за допомогою платин, як на рукавичному автоматі, на формоутворення петель більшою мірою впливають фізико-механічні характеристики параарамідних і поліетиленових ниток. Поліетиленова нитка представляє собою багатофіламентну некручену нитку, яка у процесі її переробки на в’язальному обладнанні внаслідок гладкості поверхні призводить до суттєвої зміни орієнтації нитки в структурі трикотажу, а саме: відбувається перерозподіл нитки з голкових та платинних дуг у палички остова петлі, внаслідок чого висота петлі зростає, а її ширина зменшується. Введення у структуру трикотажу металевої мононитки внаслідок її значної жорсткості призводить до формування петлі, параметри по висоті та ширині якої однакові. Одержані вихідні дані, що характеризують геометрію нитки в петлі кулірного трикотажу, виробленого з високомолекулярної поліетиленової та параарамідної ниток, дозволяють перейти до етапу створення цифрових 3D прототипів його структури та реалізації віртуальних експериментів з визначення його фізико-механічних характеристик сучасними засобами комп'ютерних програм. Адаптація 3D моделі до опису геометрії ниток підвищеної міцності в структурі кулірного трикотажу дозволить моделювати його властивості у віртуальних програмах: ansys, abacus, autodesk simulation CFD.
This article presents the results of a research of the influence of the type of equipment on the formation of loops from raw materials of increased strength. For the task were selected high molecular weight polyethylene threads (UHMWPE), para-aramid threads and their combination with metal monofilament. Samples of knitted fabrics were made by plain knitted fabric, on two types of knitting equipment (8 gauge): a flat knitting machine PVRK and a glove machine PA-8-33. During knitting, the length of the thread in the loop remained unchanged (ℓ = 8,9 mm). In the course of research, the influence of the type of equipment and the type of high strength raw materials on the change in the shape of the center line of the thread in the loop was revealed. Samples of knitwear produced on a flat knitted machine with general force of pulling the fabric are characterized by a greater height of the loops compared to their width. While fulfillment the pulling operation using the sinker, as on a glove machine, the physical-mechanical characteristics of para-aramid and polyethylene threads have a greater effect on the formation of loops. Polyethylene thread is a multifilament twisted yarn. In the process of converting it on knitting equipment, the smoothness of the surface of the UHMWPE thread leads to a significant change in its orientation in the structure of knitwear. Namely: the thread is redistributed from the needle and sinker arches to the loop base, as a result of which the height of the loop grows and its width decreases. Introduction of metal monofilament, rigid in structure, into the structure of knitwear, leads to the formation of a loop, the parameters of which are the same in height and width. The obtained initial data which characterizes the geometry of the thread in the loop of high-strength knitwear allows to go to the stage of creating digital 3D prototypes of its structure and implementing virtual experiments to determine its physical and mechanical characteristics using modern computer software. The adaptation of the 3D model to the description of the geometry of high-strength yarns in the structure of knitwear will allow to model its properties in virtual programs: ansys, abacus, autodesk simulation CFD.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15147
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів
ISSN: 2307-5732
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра технології моди (ТМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(281)_2020_1_t_Dmytryk_Bezsmertna_Halavska_80_86.pdf463,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.