Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15153
Title: Критичний аналіз концепцій інтегрованої звітності корпоративних підприємств
Other Titles: Critical analysis of corporate enterprises' integrated reporting concepts
Authors: Безверхий, К. В.
Keywords: інтегрована звітність
концепція
критика
аналіз
корпоративні підприємства
integrated reporting
concept
criticism
analysis
corporate enterprises
Issue Date: 2018
Citation: Безверхий К. В. Критичний аналіз концепцій інтегрованої звітності корпоративних підприємств / К. В. Безверхий // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. – 2018. – Вип. 1 (31). – С. 149-160.
Source: Фінанси, облік і аудит
Finance, accounting and audit
Fìnansi, oblìk ì audit
Abstract: Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та системний підхід щодо критичного аналізу існуючих концепцій інтегрованої звітності корпоративних підприємств. Метод аналізу використовується для порівняння існуючих концепцій інтегрованої звітності корпоративних підприємств. Метод пізнання об’єкта дослідження базується на системному та синергетичному підходах, відповідно до яких існуючі концепції інтегрованої звітності корпоративних підприємств розглядається в нерозривному зв’язку з забезпеченням подальшого розвитку інтегрованої звітності корпоративних підприємств. Проведено критичний аналіз концепцій інтегрованої звітності, що здійснюють вплив на структуру інтегрованої звітності підприємства, набір її як фінансових, так і нефінансових показників, які розкривають вартість підприємства за допомогою відповідних капіталів. Наукова цінність дослідження полягає у подальшому розвитку існуючих концепцій інтегрованої звітності корпоративних підприємств.
The research objective is to analyze critically the existing concepts of corporate enterprises’ integrated reporting. The theoretical and methodological basis of the research is the dialectical method of scientific cognition, and a systematic approach to the critical analysis of the corporate enterprises’ integrated reporting concepts. The analytical method is used for comparison of the existing concepts of corporate enterprises’ integrated reporting. The method of cognition, used for the research object, is based on systemic and synergetic approaches. According to these approaches, the existing concepts of corporate enterprises’ integrated reporting are examined as inherently connected with the further development of corporate enterprises’ integrated reporting. The author critically analyzes the concepts of integrated reporting influencing the structure of enterprise’s integrated reporting, the set of its financial and non-financial indicators, which reveal the value of enterprise capital. The scientific value of the research is in further development of the existing concepts of corporate enterprises’ integrated reporting.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15153
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2310-9734
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
foa_18_1_10.pdf581,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.