Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15165
Title: Проблематика обліку готової продукції на підприємстві та шляхи її вирішення
Other Titles: Проблематика учета готовой продукции на предприятии и пути ее решения
Problems of accounting of finished products at the enterprise and ways of its solution
Authors: Сухорукова, Олександра Дмитрівна
Матюха, Микола Миколайович
Keywords: виробництво
готова продукція
класифікація
оцінка
реалізація продукції
собівартість
облік
документообіг
логістичні витрати
конкурентоспроможність
прибуток
производство
готовая продукция
классификация
оценка
реализация продукции
себестоимость
учет
документооборот
логистические затраты
конкурентоспособность
прибыль
production
finished products
classification
evaluation
sales
cost
accounting
document management
logistics costs
competitiveness
profit
Issue Date: Nov-2019
Citation: Сухорукова О. Д. Проблематика обліку готової продукції на підприємстві та шляхи її вирішення / О. Д. Сухорукова, М. М. Матюха // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". – 2019. – № 15 (77), Т. 2. – С. 35-38.
Source: Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"
International scientific journal "Internauka"
Международный научный журнал "Интернаука"
Abstract: У статті висвітлено проблеми обліку процесу реалізації готової продукції на прикладі діяльності промислового підприємства. Внесено пропозиції для вирішення питань стосовно облікової документації продукції. Рoзглянутo основні oб’єкти oбліку щoдo ефективнoї oрганізації лoгістичних витрат на підприємствах. Наданo прoпозиції стoсoвнo пoкращення умoв oплати відвантаженoї прoдукції. Запрoпонoванo рекoмендації для вдoсконалення прoцесу реалізації гoтової продукції. Такoж, наданo пропoзиції щoдо пoкращення oбліку гoтової прoдукції та її реалізації. Встановленo, щo oднією з складoвих ефективнoї oрганізації oбліку наявнoсті та руху гoтовoї продукції є висoкий рівень викoристання облікової інфoрмації для oцінки якісних та кількісних характеристик гoтoвої прoдукції.
В статье освещены проблемы учета процесса реализации готовой продукции на примере деятельности промышленного предприятия. Внесены предложения для решения вопросов относительно учетной документации продукции. Рассмотрены основные объекты учета по эффективной организации логистических затрат на предприятиях. Даны предложения по улучшению условий оплаты отгруженной продукции. Предложены рекомендации для совершенствования процесса реализации готовой продукции. Также, даны предложения по улучшению учета готовой продукции и ее реализации. Установлено, что одной из составляющих эффективной организации учета наличия и движения готовой продукции является высокий уровень использования учетной информации для оценки качественных и количественных характеристик готовой продукции.
The article highlights the problems of accounting for the process of selling finished products on the example of an industrial enterprise. Suggestions have been made to address issues regarding the accounting documentation of products. The main objects of accounting for the effective organization of logistics costs at enterprises are considered. Suggestions for improvement of payment terms for shipped products are given. Recommendations for improvement of process of realization of finished goods are offered. Also, suggestions for improving the accounting of finished products and its implementation are given. It is established that one of the components of an effective organization of accounting for the availability and movement of finished products is a high level of use of accounting information to assess the qualitative and quantitative characteristics of the finished product.
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15165
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра обліку і аудиту
ISSN: 2520-2057
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу (ЦБК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15753896812967.pdf115,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.