Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15271
Title: Управління інвестиційною стратегією підприємства
Other Titles: Management of enterprise investment strategy
Authors: Діденко, Є. О.
Гапіч, О. В.
Keywords: інвестиції
інновації
інвестиційна діяльність
інвестиційна активність
стратегія
потенціал
сталий розвиток
investment
innovation
investment activity
strategy
potential
sustainability
Issue Date: Dec-2019
Citation: Діденко Є. О. Управління інвестиційною стратегією підприємства [Електронний ресурс] / Є. О. Діденко, О. В. Гапіч // Ефективна економіка. – 2019. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7489
Source: Ефективна економіка
Abstract: У статті за допомогою матеріалів Державної служби статистики, Міністерства фінансів та Національного банку Українидосліджено динамікурівня економічного розвитку держави, а також проаналізовано різні аспекти інвестиційної діяльності в країні (структуру капітальних інвестицій підприємств та їх витрати на інновації), що у комплексі дозволило охарактеризувати основні бар’єри та проблеми у зазначеній сфері для вітчизняної економіки. Окрім того, авторами проаналізовано стан інвестиційної привабливості України протягом періоду дослідження та наведено характеристику прямого іноземного інвестування в національну економіку за основними напрямами. Ґрунтуючись надослідженні теоретико-методичних засад, авторами узагальнено охарактеризовано сутність інвестицій та інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання, наведено бачення розуміння інвестиційної стратегії та її місця у загальній стратегії підприємства.Також в роботі, відповідно до встановленої мети,авторами наведено модель процесу управління інвестиційною стратегією підприємства, що спирається на три ключові фази (дослідження стратегічних умов, розробка та безпосередня реалізація інвестиційної стратегії). Окрім того, авторами розкрито сутність механізму застосування фахівцями аналітико-прогнозного інструментарію, що безпосередньо супроводжує процес управління інвестиційною стратегією підприємства, а також розкрито сутність ключових принципів, відповідно до яких реалізується даний процес на практиці (системність, оптимальність, економічність, адаптивність, безперервність, цілеспрямованість, законність, синергійність). За результатами дослідження авторами сформовано модель процесу управління інвестиційною стратегією підприємства, що спрямована на забезпечення ключової цілі на даному етапі розвитку економіки – умов сталого розвитку суб’єкту господарювання. Також у статті представлено схему процесу інвестиційного проектування підприємства, що виступає фундаментальною основою процесу управління інвестиційною стратегією суб’єкта підприємницької діяльності.
The authors of the State Statistics Service, the Ministry of Finance and the National Bank of Ukraine investigate the dynamics of the level of economic development of the country, as well as analyze various aspects of investment activity in the country (the structure of capital investments of enterprises and their costs for innovation). This in combination allowed us to characterize the main barriers and problems in the sphere of investment activity of domestic enterprises. In addition, the authors analyze the state of investment attractiveness of Ukraine during the study period and describe the characteristics of foreign direct investment in the national economy in the main areas. Based on the study of theoretical and methodological foundations, the authors summarize the nature of investments and investment activities of the entity, give an understanding of the investment strategy and its place in the overall strategy of the enterprise. Also, in accordance with the established goal, the authors present a model of the process of managing the investment strategy of the company, which is based on three key phases (research of strategic conditions, development and direct implementation of the investment strategy). In addition, the authors reveal the essence of the mechanism of application of analytical and forecasting tools by specialists, which directly accompanies the process of managing the investment strategy of the enterprise, as well as the essence of the key principles according to which this process is implemented in practice (systematic, optimality, cost-effectiveness, adaptability, continuity) , legality, synergy). According to the results of the research, the authors formulate a model of the process of managing the investment strategy of the enterprise, which is aimed at providing a key goal at this stage of economic development - conditions for sustainable development of the entity. The article also presents the scheme of the process of investment design of the enterprise, which is the fundamental basis of the process of managing the investment strategy of the business entity.
DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.64
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15271
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66.pdf348,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.