Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15272
Title: Теоретико-методичні засади забезпечення ефективності функціонування підприємства
Other Titles: Theoretical and methodological principles for ensuring the efficiency of the enterprise
Authors: Діденко, Є. О.
Чумак, О. В.
Keywords: ефективність
стратегічне управління
прибутковість
конкурентоспроможність
імідж
потенціал
економічна безпека
сталий розвиток
efficiency
strategic management
profitability
competitiveness
image
potential
economic security
sustainability
Issue Date: Jan-2020
Citation: Діденко Є. О. Теоретико-методичні засади забезпечення ефективності функціонування підприємства [Електронний ресурс] / Є. О. Діденко, О. В. Чумак // Ефективна економіка. – 2020. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7581
Source: Ефективна економіка
Abstract: У статті за допомогою матеріалів Державної служби статистики та Міністерства фінансів України досліджено сучасні умови розвитку підприємництва в державі. Зокрема: розглянуто динаміку кількості підприємств та обсягів реалізованої ними продукції, проаналізовано тенденцію зміни індексів інфляції та споживчих цін, розглянуто статистику щодо загальної ефективності діяльності суб’єктів господарювання, а також зміни у структурі їх капіталу. За результатами дослідження встановлено низку загальних проблем розвитку національної економіки, функціонування якої відбувається в контексті наявності широкого спектру бар’єрів, що походять з інноваційної сфери. Відповідно до встановленої мети, в роботі розглянуто сутність ефективності діяльності та охарактеризовано особливості управлінської щодо її забезпечення. Авторами розроблено модель стратегічного підходу до забезпечення ефективності діяльності підприємства, яка спирається на теорію життєвого циклу та положення концепції сталого розвитку суб’єкта господарювання. Дана модель розкриває особливості реалізації стратегічного циклу динамічного розвитку суб’єкта господарювання в контексті досягнення цільових орієнтирів діяльності підприємства, що, в свою чергу, має відбуватися з урахуванням забезпечення економічної, організаційної, соціальної та екологічної ефективності. Окрім того, в роботі охарактеризовано процес дослідження ефективності господарської діяльності підприємства, фундаментом реалізації якого виступає оціночний цикл. З урахуванням положень концепції сталого розвитку, авторами представлено узагальнену систему показників оцінки ефективності діяльності підприємства, що заснована на трьох рівнях (одиничні, групові та інтегральний показники). Також авторами розглянуто актуальні на даний момент зовнішні фактори сприяння розвитку підприємницького клімату в країні, правильне використання яких має сприяти зростанню ефективності функціонування національного товаровиробника, зміцненню його конкурентоспроможності на економічної безпеки, розвитку іміджу та стратегічного потенціалу.
In the article, using the materials of the State Statistics Service and the Ministry of Finance of Ukraine explores the current conditions of business development in the country. In particular: the dynamics of the number of enterprises and the volume of products sold are analyzed, the tendency of changes in inflation and consumer prices is analyzed, statistics on the general efficiency of activity of economic entities and changes in the structure of their capital are considered. According to the results of the study, a number of common problems of development of the national economy were identified, the functioning of which occurs in the context of the presence of a wide range of barriers originating from the innovation sphere. In accordance with the established goal, the essence of the effectiveness of the activity is considered in the work and the features of management in its maintenance are characterized. The authors have developed a model of strategic approach to ensuring the effectiveness of the enterprise, which is based on the theory of life cycle and the concept of sustainable development of the entity. This model reveals the peculiarities of implementation of the strategic cycle of dynamic development of the economic entity in the context of achieving the targets of the enterprise, which, in turn, must take into account the provision of economic, organizational, social and environmental efficiency. In addition, the paper describes the process of studying the efficiency of economic activity of the enterprise, the basis of which is the evaluation cycle. Taking into account the provisions of the concept of sustainable development, the authors present a generalized system of indicators of performance evaluation of the enterprise, which is based on three levels (single, group and integral indicators). The authors also consider the current external factors contributing to the development of the business climate in the country, the proper use of which should promote the efficiency of the national commodity producer, strengthen its competitiveness in economic security, image development and strategic potential.
DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.62
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15272
Faculty: Факультет економіки та бізнесу
Department: Кафедра менеджменту та публічного адміністрування
ISSN: 2307-2105
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64.pdf350,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.