Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15384
Title: Відетнонімні та відтопонімні прізвищеві назви Реєстру Війська Запорозького Низового 1756 року як джерело вивчення взаємин запорозького козацтва та слов'янських народів у середині ХVІІІ ст.
Other Titles: The fromethnonymic and fromtoponymic family names of the 1756 Register of the Zaporozhian Host as a source of the study of the contacts of the Zaporozhian Cossacks and Slavs nationalities in the middle of the XVIII century
Authors: Дзира, Іван Ярославович
Keywords: антропонім
етнонім
топонім
прізвищева назва
реєстр
слов'яни
anthroponym
ethnonym
toponym
family name
register
Slavs
Issue Date: 2019
Citation: Дзира І. Я. Відетнонімні та відтопонімні прізвищеві назви Реєстру Війська Запорозького Низового 1756 року як джерело вивчення взаємин запорозького козацтва та слов'янських народів у середині ХVІІІ ст. / І. Я. Дзира // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – 2019. – Вип. 54. – С. 201-213.
Source: Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Abstract: У статті на основі аналізу відетнонімних і відтопонімних прізвищевих назв розглядаються контакти запорозького козацтва з різними слов’янськими народами у середині ХVІІІ ст. Також автор спробував з’ясувати етнічне походження окремих носіїв іменувань цих типів. Попри обмежені можливості пошуку росіян, білорусів, поляків, південних слов’ян і приблизний характер одержаних результатів за результатами дослідження встановлено, що реєстр 1756 р. містить беззаперечні свідчення існування міжетнічних контактів на землях Війська Запорозького Низового в середині ХVІІІ ст.
The contacts between Zaporozhian Cossacks and Slav nationalities in the middle of the XVIII cen. are analyses in the article on the material of the fromethnonymic and fromtoponymic family names of the 1756 Register of the Zaporozhian Host. Also the author attempted to determine the ethnic origin of the bearers of these family names. But, in spite of the limited possibilities of the search of Russians, Byelorussians, Poles and South Slavs in the register and approximate character of receipted results, the text analysis shows that monument contains the irrefutable evidence of the existence of the interethnic contacts on the Zaporozhian territory in the middle of the XVIII cen.
DOI: 10.15407/np.54.201
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15384
Faculty: Факультет індустрії моди
Department: Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну
ISSN: 2224-9516
2224-9524
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Кафедра професійної освіти в сфері технологій та дизайну (ПОСТД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
npnbuimviv_2019_54_19.pdf427,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.