Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15431
Title: Проектування модного одягу на основі принципів параметричного дизайну
Other Titles: Design of fashion clothing on the basis of parametric design principles
Проектирование модной одежды на основе принципов параметрического дизайна
Authors: Колосніченко, М. В.
Чупріна, Н. В.
Кротова, Т. Ф.
Олішевська, Т. М.
Keywords: параметричний дизайн
проектний образ
дизайн костюма
тектонічне формоутворення
проектно-композиційні рішення
дизайн-діяльність
масова мода
параметрический дизайн
проектный образ
тектоническое формообразование
проектно-композиционные решения
дизайн-деятельность
массовая мода
parametric design
project image
costume design
tectonic formation
design and composite solutions
design activity
mass fashion
Issue Date: 2020
Citation: Проектування модного одягу на основі принципів параметричного дизайну [Текст] / М. В. Колосніченко, Н. В. Чупріна, Т. Ф. Кротова, Т. М. Олішевська // Art and Design. - 2020. - № 1 (09). - С. 129-141.
Source: Art and Design
Abstract: Метою даної статті є визначення та характеристика проектно-композиційних рішень об’єктів параметричного дизайну, їх адаптація до формування тектонічної структури моделей одягу та розробки колекції модного костюма. При дослідженні основоположних понять параметричного дизайну проведено порівняльний аналіз, застосовано візуально-графічні засоби художнього та стилістичного узагальнення та інтерпретації в різних сферах дизайну та архітектури. Аналіз колекцій одягу дизайнерських брендів здійснено із застосуванням композиційного аналізу та методики дизайну систем. При визначенні концептуальних рішень, формуванні проектного образу колекції костюма та розробці моделей одягу застосовано системно-структурний підхід та графічне моделювання форми. Досліджено принципи та особливості формоутворення параметричного дизайну, а також засоби їх втілення в об’єктах архітектури, скульптури, в дизайні костюма та аксесуарів. В роботі досліджено розвиток параметричного дизайну при формоутворенні актуальних моделей одягу з урахуванням світових тенденцій на сучасному ринку. Охарактеризовано проектно-композиційні засоби та структурні елементи параметричного дизайну при формуванні проектного образу та розробці колекції одягу. Теоретичне обґрунтування художньо-стильових модифікацій проектного образу з використанням параметричних елементів форм визначило шляхи їх перенесення та трансформацій в розробці модного одягу масового попиту. На основі аналізу творчості дизайнерів костюма даного напряму виявлено актуальність формоутворення костюма із застосуванням параметричних характеристик архітектурних об’єктів. Охарактеризовано засоби 3D-друку, складно-підрядне членування та повтор елементів форми як провідні принципи параметричного дизайну, що втілюються в дизайні одягу. У дослідженні вперше комплексно розглянуто засоби адаптації особливостей об’єктів параметричного дизайну при формуванні тектонічної структури актуальних моделей костюма. Проведені дослідження дають можливість визначення найбільш образно виразних проектно-композиційних та формоутворюючих ознак розробки сучасних колекцій одягу. На основі отриманих результатів розроблено авторську колекцію жіночого одягу широкого призначення.
Целью данной статьи является определение и характеристика проектно-композиционных решений объектов параметрического дизайна, их адаптация к формированию тектонической структуры моделей одежды и разработке коллекции модного костюма. При исследовании основных понятий параметрического дизайна проведен сравнительный анализ, применены визуально-графические средства художественного и стилистического обобщения и интерпретации в различных сферах дизайна и архитектуры. Анализ коллекций одежды дизайнерских брендов осуществлен с применением композиционного анализа и методики дизайна систем. При определении концептуальных решений, формировании проектного образа коллекции костюма и разработке моделей одежды применены системно-структурный подход и графическое моделирование формы. Исследованы принципы и особенности формообразования параметрического дизайна, а также средства их воплощения в объектах архитектуры, скульптуры, в дизайне костюма и аксессуаров. В работе исследовано развитие параметрического дизайна при формообразовании актуальных моделей одежды с учетом мировых тенденций на современном рынке. Охарактеризованы проектно-композиционные средства и структурные элементы параметрического дизайна при формировании проектного образа и разработке коллекции одежды. Теоретическое обоснование художественно-стилевых модификаций проектного образа с использованием параметрических элементов форм определило пути их переноса и трансформации в разработке модной одежды массового спроса. На основе анализа творчества дизайнеров костюма данного направления обоснована актуальность формообразования костюма с применением параметрических характеристик архитектурных объектов. Охарактеризованы средства 3D-печати, сложно-подчиненные членения и повтор элементов формы как основные принципы параметрического дизайна, воплощенные в дизайне одежды. В исследовании впервые комплексно рассмотрены средства адаптации особенностей объектов параметрического дизайна при формировании тектонической структуры актуальных моделей костюма. Проведенные исследования дают возможность определения наиболее образно выразительных проектно-композиционных и формообразующих признаков разработки современных коллекций одежды. На основе полученных результатов разработана авторская коллекция женской одежды широкого назначения.
The purpose of this article is to define and characterize design and composite solutions of objects of parametric design, their adaptation to the formation of tectonic structure of clothing models and the development of a fashionable costume collection. In the study of basic concepts of parametric design, a comparative analysis was conducted, visual-graphic means of artistic and stylistic generalization and interpretation in various fields of design and architecture were applied. The analysis of collections of designer brands' clothing was carried out by using composite analysis and method of systems design. The system-structural approach and graphical modeling of the form were applied to determine the conceptual decisions, to form the project image of the costume collection and to develop clothing models. The principles and peculiarities of shaping in parametric design, as well as the means of their implementation in the objects of architecture, sculpture, in the design of costume and accessories, are investigated. The development of parametric design in the formation of actual models of clothing, taking into account world trends in the modern market is investigated in the paper. The design and compositional means and structural elements of the parametric design in the project image creating and the development of the clothing collection are characterized. Theoretical substantiation of artistic and stylistic modifications of the project image with the use of parametric elements of forms determined the ways of their transfer and transformation in the development of fashionable clothing of mass demand. Based on the analysis of the creativity of fashion designers in this area, the relevance of the costume design on the basis of parametric characteristics of architectural objects has been revealed. It describes 3D printing tools, sophisticated articulation and repetition of form elements as the guiding principles of parametric design embodied in clothing design. The study for the first time comprehensively considered the means of adapting the features of parametric design objects in the formation of tectonic structure of actual costume models. The conducted researches make it possible to determine the most expressive projecting, compositional and forming features of design of modern clothing collections. Based on the obtained results, an author's collection of women's clothing for general purpose was designed.
DOI: 10.30857/2617-0272.2020.1.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15431
Faculty: Факультет дизайну
Department: Кафедра ергономіки і дизайну
Кафедра мистецтва та дизайну костюма
ISSN: 2617-0272
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Art and Design
Кафедра моди та стилю (МС)
Кафедра мистецтва та дизайну костюма (МДК)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
artdes_2020_N1_P129-141.pdf791,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.