Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15444
Title: Екологічно-безпечна технологія оздоблення текстильних матеріалів з використанням екстракту чашолисток полуниці
Other Titles: The eco-safety technology for finishing the textile materials using sepals strawberry extract
Экологически-безопасная технология отделки текстильных материалов с использованием экстракта чашелистиков клубники
Authors: Плаван, В. П.
Ткаченко, І. М.
Ляшок, І. О.
Ступа, В. І.
Keywords: екстракт чашолистків полуниці
текстильні матеріали
фарбування
протравлення
солі металів
стійкість забарвлення
экстракт чашелистиков клубники
текстильные материалы
крашение
протравливание
соли металлов
устойчивость окраски
sepals strawberry extract
textiles
dyeing
mordant
metal salts
color fastness
Issue Date: 2020
Citation: Екологічно-безпечна технологія оздоблення текстильних матеріалів з використанням екстракту чашолисток полуниці [Текст] / В. П. Плаван, І. М. Ткаченко, І. О. Ляшок, В. І. Ступа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки. - 2020. - № 1 (142). - С. 102-111.
Source: Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Технічні науки
Abstract: Метою наукової роботи є розробка екологічно-безпечної технології оздоблення текстильних матеріалів з використанням екстракту чашолисток полуниці та визначення впливу протрави солями різних металів на якість забарвлення. Технологічні параметри процесу фарбування екстрактом чашолисток полуниці визначали для лляного, бавовняного, віскозного та вовняного текстильних матеріалів з використанням попередньої обробки солями металів Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+, Al3+ та без неї. Для оцінки якості забарвлення визначали колірні характеристики досліджуваних зразків з використанням програмного забезпечення Adobe Photoshop CS6. Стійкість забарвлення текстильних матеріалів до фізико-хімічних впливів визначали стандартними методами текстильного матеріалознавства. Розроблено екологічно-безпечну технологію оздоблення целюлозних та вовняних текстильних матеріалів з використанням екстракту чашолисток полуниці. Фарбування текстильних матеріалів з целюлозних волокон дозволило отримати забарвлення від світло- до темно-коричневого кольору. Найяскравішими при фарбуванні виявилися зразки на основі вовняних волокон. В залежності від виду протрави, отримані наступні кольори: катіон Cu2+ дав можливість отримати зелено-коричневий; катіони Al3+, Zn2+, Ni2+ надали кольору жовто-коричневих відтінків; катіон Fe3+дав кольори у чорно-коричневій гаммі. Загалом, міцність забарвлення до сухого тертя для текстильних матеріалів після фарбування екстрактом чашолисток полуниці максимальна для всіх зразків, крім бавовняного та лляного матеріалів попередньо оброблених катіонами заліза. Стійкість до мокрого тертя зразків з вовняних волокон склала 4-5 балів, а для зразків з целюлозних волокон дещо гірша – в межах 3 балів. Міцність забарвлення до дії поту в бавовняному, лляному, віскозному та вовняному зразках складає від 4 до 5 балів. Стійкість до дії мильно-содового розчину для зразків з целюлозних волокон становить переважно 4-5 балів, а для вовняних – 4 бали. Наукова новизна роботи полягає у визначенні основних закономірностей процесу фарбування з використанням як барвника екстракту чашолисток полуниці, що є відходом харчової промисловості, після попередньої обробки солями металів Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+, Al3+. Розроблено технологічні параметри процесу фарбування екстрактом чашолисток полуниці лляного, бавовняного, віскозного та вовняного текстильних матеріалів з використанням попередньої обробки солями металів Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+, Al3+.
Целью научной работы является разработка экологически безопасной технологии отделки текстильных материалов с использованием экстракта чашелистиков клубники и определение влияния протравы солями различных металлов на качество окраски. Технологические параметры процесса окрашивания экстрактом чашелистиков клубники определяли для льняного, хлопкового, вискозного и шерстяного текстильных материалов с использованием предварительной обработки солями металлов Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+, Al3+ и без нее. Для оценки качества окраски определяли цветовые характеристики исследуемых образцов с использованием программного обеспечения Adobe Photoshop CS6. Устойчивость окраски текстильных материалов к физико-химическим воздействиям определяли стандартными методами текстильного материаловедения. Разработана экологически безопасная технология отделки целлюлозных и шерстяных текстильных материалов с использованием экстракта чашелистиков клубники. Крашение текстильных материалов из целлюлозных волокон позволило получить окраску от светло- до темно-коричневого цветов. Самыми яркими при окраске оказались образцы на основе шерстяных волокон. В зависимости от вида протравы, получены следующие цвета: катион Cu2+ дал возможность получить зелено-коричневый; катионы Al3+, Zn2+, Ni2+ обеспечили цвета желто-коричневых оттенков; катион Fe3+ дал цвета в черно-коричневой гамме. В целом, прочность окраски к сухому трению для текстильных материалов после окрашивания экстрактом чашелистиков клубники максимальная для всех образцов, кроме хлопкового и льняного материалов, предварительно обработанных катионами железа. Устойчивость к мокрому трению образцов из шерстяных волокон составила 4-5 баллов, а для образцов из целлюлозных волокон несколько меньше – в пределах 3 баллов. Прочность окраски к действию пота для хлопкового, льняного, вискозного и шерстяного образцов составляет от 4 до 5 баллов. Устойчивость к действию мыльно-содового раствора для образцов из целлюлозных волокон составляет преимущественно 4-5 баллов, а из шерстяных – 4 балла. Научная новизна работы заключается в определении основных закономерностей процесса окрашивания с использованием как красителя экстракта чашелистиков клубники, являющихся отходами пищевой промышленности, после предварительной обработки солями металлов Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+, Al3+. Разработаны технологические параметры процесса окрашивания экстрактом чашелистиков клубники льняного, хлопкового, вискозного и шерстяного текстильных материалов с использованием предварительной обработки солями металлов Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+, Al3+.
Development of ecologically safe technology of finishing the textile materials using strawberry sepals extract and determination of influence for a mordant with salts from various metals on coloring quality. The technological parameters of the dyeing process by strawberry sepals extract were determined for linen, cotton, viscose and wool textile materials using pre-treatment with or without metal salts of Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+, Al3+. The color characteristics of the samples were determined using Adobe Photoshop CS6 software to evaluate the color quality. The resistance of the dyeing the textile materials to physical and chemical influences were determined by standard methods for textile materials. Ecologically safe technology of finishing the cellulosic and wool textile materials using strawberry sepals extract has been developed. The dyeing of textile materials made from cellulose fibers made it possible to obtain coloration from light to dark brown. After dyeing, the brightest samples were found based on wool fibers. Depending on the type of mordant, the following colors were obtained: Cu2+ cation made it possible to obtain green-brown shades; Al3+, Zn2+, Ni2+ cations gave colors in the yellowbrown shades; Fe3+ cation gave colors in black and brown shades. In general, the color fastness to wet and dry crocking for textile materials after dyeing with strawberry sepals extract are maximum for all specimens pre-treated with ferric cations except cotton and linen materials. The stability of color to perspiration in cotton, linen, viscose and wool samples ranges from 4 to 5 points. Color fastness to washing for samples from cellulose fibers are preferably 4-5 points, and for woolen is 4 points. The scientific novelty of the work is to determine the basic regularities of the dyeing process after pre-treatment with salts of metals Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+, Al3+ using as a dye of the strawberries sepals extract, which is a waste of the food industry. The technological parameters of the dyeing process by strawberry sepals extract, for cotton, viscose and woolen textile materials using pretreatment with metal salts of Cu2+, Zn2+, Ni2+, Fe3+, Al3+ were developed.
DOI: 10.30857/1813-6796.2020.1.10
URI: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15444
ISSN: 1813-6796
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження (ХТР)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V142_P102-111.pdf901,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.